Samlerapportering

Her kan du få vejledning i rapportering og sagsbehandling af samlerapporteringer, samt hvordan man laver rapporter over samlerapporteringerne i DPSD.

Om samlerapportering

Samlerapportering (SR) er en let måde at rapportere utilsigtede hændelser på (UTH). Det er dog kun muligt at samlerapportere hændelser inden for udvalgte områder, og hvor konsekvenserne ikke var eller kunne have været alvorlige eller dødelige for patienten eller borgeren.

Man samlerapporterer ved at registrere UTH’er på et papirskema for hver måned, hvorefter de rapporteres samlet til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) den efterfølgende måned. Der er ét skema for hvert af de UTH-områder, der kan samlerapporteres.

Samlerapportering er et tilbud, og det er den lokale ledelse, der beslutter, om det giver mening for jeres enhed eller afdeling at bruge samlerapportering, eller om personalet skal rapportere de utilsigtede hændelser enkeltvis.

Siden 2017 har kommunerne haft mulighed for at samlerapportere for ”fald” og ”medicin ikke givet”. Med den ændrede rapporteringspligt, der trådte i kraft den 1. juli 2023, blev det muligt for hele sundhedsvæsenet at samlerapportere.

Fra 1. marts 2024 kan man samlerapportere for UTH-områderne:

 • Fald
 • Infektion
 • Medicinadministration (herunder ”Medicin ikke givet”)
 • Medicindispensering

Læs mere om at samlerapportere

Rapportering og sagsbehandling

En udpeget medarbejder rapporterer så hurtigt som muligt efter måneden er gået alle hændelserne samlet til DPSD samt eventuel lokal læring.

Samlerapporteringsblanketten til DPSD tilgås her

Når du samlerapporterer månedens hændelser til DPSD, skal du:

 1. Lokation: Vælg, hvor du samlerapporterer fra.
 2. Overskrift: Giv din samlerapportering en overskrift. Overskriftsfeltet er forudfyldt med ”SR –”, så man kan se, at det er en samlerapportering. Tilføj yderligere til overskriften ved at skrive i feltet, fx ”SR – Fald”.
 3. Dato: Vælg den måned, som du samlerapporterer for. DPSD vil automatisk vælge den sidste dato for måneden.
 4. Type af samlerapportering: Du skal samlerapportere for ét område ad gangen, altså fx først registrere alle UTH’er med fald og bagefter alle UTH’er med infektion.
 5. Omstændighed og antal:
  a) Vælg en undergruppe (fx ”Luftvejsinfektion” på infektionsskemaet)
  b) Indtast antal af UTH’er (registrer det som ”0”, hvis der ikke var nogen)
  c) Klik på tilføj.
  Gentag for alle undergrupper.
 6. Forebyggende tiltag: Skriv, hvilke tiltag, handleplaner eller projekter I har sat i gang og evt. evaluering af resultatet. Feltet er obligatorisk.
 7. Interne bemærkninger: Feltet er valgfrit og til intern brug hos jer.
 8. Kontaktoplysninger: Det er relevant at skrive dine kontaktinformationer, hvis du vælger at klikke på ”Indsend” (se pkt. 10).
 9. Vedhæftet fil: Vedhæft en fil ved at klikke på ”Gennemse” og vælge filen. Der må ikke være personhenførbare oplysninger i den vedhæftede fil. Du må fx kun vedhæfte papirskemaet med samlerapporteringer, hvis det er anonymiseret.
 10. Afslut din samlerapportering: Du kan afslutte din samlerapportering på to måder:
  a) Klik på ”Indsend”
  b) Klik på ”Indsend og afslut”

I aftaler selv lokalt, om samlerapporteringer skal til initialmodtager, eller om I skal afslutte med det samme.

Når en samlerapportering er rapporteret via knappen ”Indsend og Afslut”, går sagen direkte til sagsstatus ”Lukket” i DPSD. Derfor skal sagen ikke initialmodtages, og sagen skal ikke visiteres til sagsbehandler. Dermed vil ingen initialmodtagere eller sagsbehandlere have sagen liggende synlig i fanerne ”Indbakke” eller ”Mine sager”. Sager rapporteret via ”Indsend & Afslut” findes under fanen ”Lukkede sager” for sagsbehandlere med adgang til sager for den lokation, som er tilknyttet sagen.

Hvis rapportøren benytter knappen ”Indsend” i stedet for ”Indsend og Afslut”, vil sagen følge den samme sagsgang, som ved en rapportering fra sundhedsfaglig patient/pårørende:

1.       Sagen rapporteres

2.       Sagen initialmodtages (dvs. tildeles en sagsbehandler)

3.       Sagen bliver synlig under ”Mine sager” for den valgte sagsbehandler

4.       Sagen sagsbehandles

5.       Sagen afsluttes.

Knappen ”Indsend og afslut” springer altså trin 2, 3 og 4 over.

Find mere information om generel sagsbehandling af UTH'er

Rapport med samlerapporteringer

Når du laver rapporter over samlerapporteringer er det vigtigt at være opmærksom på, at de skal laves på en anden måde end ved enkeltrapporteringer.

Anvend ”Samlerapportering Antal” og ”Sum”

Rapporter med samlerapporteringer adskiller sig ved, at du skal anvende ”Samlerapportering Antal” og ”Sum” i stedet for ”Sagsnummer” og ”Antal”. Sagsnummeret kan ikke anvendes på samme måde til at tælle, hvor mange utilsigtede hændelser, der har været, som ved enkeltrapporteringer. Det skyldes, at én samlerapportering (ét sagsnummer) kan indeholde ingen (nul-rapportering) eller flere utilsigtede hændelser. For at kende antallet af utilsigtede hændelser, der er angivet i samlerapporteringen, skal variablen ”Samlerapportering Antal” og ”Sum” derfor anvendes i stedet for.

Her vejledes i hvordan du laver nedenstående rapport, som viser antallet af utilsigtede hændelser rapporteret med samlerapportering fordelt på de forskellige hændelsestyper.

For at lave ovenstående eksempel på en rapport, skal du gøre følgende:

 1. Gå til Rapportcenteret
 2. Vælg Rapporteditor
 3. Under Rapporttype:
  a. Vælg Søjlediagram

 4. Under Diagram Felter indtaster du følgende:
  a. Aggregeringsfunktion til angivelse på graf = Sum
  b. Ingen = Faldende
  c. Dataværdi, der skal anvendes på graf = Samlerapportering Antal
  d. Grupperet via = Samlerapport Type 5. Under Datointerval indtaster du følgende:
  a. For: = Samlerapportering sidste dag
  b. Sæt prik i Sidste måned 6. Under Betingelser laver du følgende to kriterier:
  a. Sagstype - Lig med - Samlerapportering
  b. *Sagsstatus - Er ikke en af – Slettet, Afvist 7. Klik på Udfør rapport

 

Her vejledes i hvordan du laver nedenstående rapport, som viser antallet af utilsigtede hændelser rapporteret med hændelsestypen ”Medicinadministration” fordelt på undergrupperne.


For at lave ovenstående eksempel på en rapport, skal du gøre følgende:

 1. Gå til Rapportcenteret
 2. Vælg Rapporteditor
 3. Under Rapporttype:
  a. Vælg Søjlediagram


 4. Under Diagram Felter indtaster du følgende:
  a. Aggregeringsfunktion til angivelse på graf = Sum
  b. Dataværdi, der skal anvendes på graf = Samlerapportering Antal
  c. Ingen = Stigende
  d. Grupperet via = Samlerapportering Type Medicinadministration 5. Under Datointerval indtaster du følgende:
  a. For: = Samlerapportering sidste dag
  b. Sæt prik i Sidste måned 6. Under Betingelser laver du følgende tre kriterier:
  a. Sagstype - Lig med - Samlerapportering
  b. *Sagsstatus - Er ikke en af – Slettet, Afvist
  c. Samlerapport Type – Lig med – Medicinadministration 7. Klik på Udfør rapport

Ønsker du at lave tilsvarende rapport for de øvrige hændelsestyper (fald, medicindispensering, infektion) og deres undergrupper, kan du følge ovenstående vejledning, men justere værdierne i følgende trin:

 • Trin 4, d): Vælg én af de øvrige hændelsestyper for samlerapportering:
  • Samlerapportering Type Fald
  • Samlerapportering Type Infektioner
  • Samlerapportering Type Medicindispensering

 • Trin 6, c): Vælg én af de øvrige hændelsestyper for samlerapportering:
  • Fald
  • Infektioner
  • Medicindispensering

Her vejledes i hvordan du laver nedenstående rapport, som viser en liste med relevant information om utilsigtede hændelser rapporteret med hændelsestypen ”Infektioner”.

For at lave ovenstående eksempel på en rapport, skal du gøre følgende:

 1. Gå til Rapportcenteret
 2. Vælg Rapporteditor
 3. Under Rapporttype:
  a. Vælg Simpel listerapport 4. Under Listerapport detaljer:
  a. Tilføj samme variable, som vist på skærmbillede nedenfor ved at klikke på Tilføj og søg de forskellige variable frem én ad gangen, og klik på ENTER.

 5. Under Datointerval indtaster du følgende:
  a. For: = Samlerapportering sidste dag
  b. Sæt prik i Sidste måned 6. Under Betingelser laver du følgende tre kriterier:
  a. Sagstype - Lig med - Samlerapportering
  b. *Sagsstatus - Er ikke en af – Slettet, Afvist
  c. Samlerapport Type – Lig med – Infektioner 7. Klik på Udfør rapport

Ønsker du at lave tilsvarende rapport for de øvrige hændelsestyper (fald, medicindispensering, medicinadministration) og deres undergrupper, kan du følge ovenstående vejledning, men justere værdierne i følgende trin:

 • Trin 4, a): Vælg én af de øvrige hændelsestyper for samlerapportering:
  • Samlerapportering Type Fald
  • Samlerapportering Type Medicinadministration
  • Samlerapportering Type Medicindispensering

 • Trin 6, c): Vælg én af de øvrige hændelsestyper for samlerapportering:
  • Fald
  • Medicindispensering
  • Medicinadministration

Skabeloner til samlerapporteringer

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en række rapportskabeloner i DPSD specifikt til samlerapportering, som alle kan drage fordel af.

Du tilgår rapportskabelonerne ved at gøre følgende: 

 1. Gå til Rapportcenteret
 2. Klik på Samlerapportering standardrapporter under Rapport kategori
 3. Orientér dig i listen over rapportskabeloner og sæt flueben i den, du finder relevant.
 4. Klik på Ændre 5. Under Diagram detaljer kan du se, hvilke variable rapportskabelonen indeholder. Der må ikke ændres på variablene for: Aggregeringsfunktion til angivelse på graf og Dataværdi, der skal anvendes på graf, som er markeret med rødt nedenfor. 6. Under Datointerval kan du se hvilken tidsperiode rapportskabelonen indeholder. Du kan ændre datoperioden, hvis rapporten skal dække over en anden periode, end den der er angivet. 7. Under Betingelser kan du se hvilke søgeafgrænsninger, der er opsat for rapporten. Alle rapportskabeloner er som minimum opsat med nedenstående kriterier: 

Du kan redigere rapporten, så den kun inkluderer samlerapporteringer, der er rapporteret til et bestemt behandlingssted. Dette er dog kun nødvendigt, hvis rapportudføreren har adgang til flere behandlingssteder jf. deres SEB-opsætninger. Hvis en bruger fx har adgang til at se UTH rapporteret til Plejehjem A, vil rapporten kun indeholde rapporteringer fra Plejehjem A, også selvom der ikke er opsat nogen betingelser i rapporten.

Hvis en bruger har adgang til flere behandlingssteder i kommunen, fx kommunale risikomanagere, men kun er interesseret i at se UTH fra ét bestemt plejehjem, skal du tilføje en yderligere betingelse for at afgrænse rapportens indhold til det specifikke plejehjem. Dette gøres på følgende måde:

 1. Klik på pilen i den grå boks, og herefter klik på +Ny linje. 2. Der kommer en ny linje frem med tre felter.
 3. De tre felter skal udfyldes således:
  a. Vælg felt: Klik på feltet og søg efter variablen *Hændelsessted (rød firkant).
  b. Vælg operator: Klik på feltet og vælg Indeholder (blå firkant).
  c. Vælg værdi: Skriv navnet på behandlingsstedet (grøn firkant). Hvis du er i tvivl om hvilket navn behandlingsstedet er registeret som i SOR, kan du slå det op i SOR Browser (sundhedsdatastyrelsen.dk) 4. Udfør rapporten ved at klikke på Udfør rapport nederst på siden. 

 

Du har to muligheder for at gemme rapportskabelonen på i DPSD:

 1. Fra rapporteditoren ved at klikke på Gem rapport nederst på siden. 2. Efter udførelse af rapporten ved at klikke på pilen, der peger nedad.  

Der kommer et nyt vindue frem, hvor du skal give rapporten et nyt navn og vælge rapportkategori (fx din kommunes mappe), som rapporten skal gemmes i.

Variable til samlerapportering

Nedenfor har vi listet de variable, der er specifikke for samlerapportering. Du kan finde en liste over andre relevante variabler her.

Variabelnavn Beskrivelse
Sagsnummer Et sagsnummer er en unik identifikator, der tildeles en sag, når den rapporteres til DPSD. Bemærk, sagsnummeret kan ikke anvendes på samme måde til at tælle, hvor mange utilsigtede hændelser, der har været, som ved enkeltrapporteringer. Det skyldes, at én samlerapportering (ét sagsnummer) kan indeholde ingen (nul-rapportering) eller flere utilsigtede hændelser. Anvend i stedet ”Samlerapportering Antal”.
Samlerapportering Antal

Denne variabel indeholder antallet af hændelser, der er registreret for hver samlerapporteringstype. Bemærk, denne variabel bør anvendes, når man laver rapporter over samlerapporteringer og ikke sagsnummeret.

Samlerapportering sidste dag Sidste dato for den måned der er samlerapporteret for. Det anbefales at denne variabel anvendes i rapporttræk.
Opret dato Oprettelsesdatoen er den dag, hvor samlerapporteringen blev indsendt til DPSD. Denne dato genereres automatisk. Bemærk, at oprettelsesdatoen er forskellig fra den sidste dag for samlerapporteringen og repræsenterer ikke datoen for den rapporterede måned.
Overskrift Feltet er en kombination af sagsnummer og overskriften på sagen, fx 3031 – SR fald
Samlerapport Type Viser hvilken hændelsestype (fald, infektioner, medicinadministration, medicindispensering), der er samlerapporteret for.
Samlerapportering forebyggende tiltag Feltet indeholder en beskrivelse af tiltag, handleplaner, projekter og evt. evaluering af resultatet.
Samlerapportering lokal bemærkning Fritekstfelter til interne, lokale bemærkninger.
Samlerapportering Type Fald Viser hvilken af de tre undergrupper inden for hændelsestypen ”fald”, der er valgt.
Samlerapportering Type Medicin ikke givet Viser hvilken af de fire undergrupper inden for hændelsestypen ”medicin ikke givet”, der er valgt. Bemærk, at det er planlagt at denne udfases i løbet af 2024. Det anbefales at anvende ”medicinadministration” i stedet for, hvor ”medicin ikke givet” er en undergruppe dertil.
Samlerapportering Type Medicinadministration Viser hvilken af de 11 undergrupper inden for hændelsestypen ”medicinadministration”, der er valgt.
Samlerapportering Type Infektioner Viser hvilken af de ni undergrupper inden for hændelsestypen ”infektioner”, der er valgt.
Samlerapportering Type Medicindispensering Viser hvilken af de 12 undergrupper inden for hændelsestyper ”medicinadministration”, der er valgt.

Du kan også orientere dig i rapporterings- og sagsbehandlerformularen for samlerapportering og se, hvilken information der bliver indtastet i de forskellige felter. Når du ser et felt, du gerne vil bruge til at specificere din rapport, kan du klikke på det lille grå spørgsmålstegn ved siden af overskriften for at få variabelnavnet:

Relevante links