Fælles Medicinkort (FMK) og patientsikkerhed

Viden fra rapporterede utilsigtede hændelser bruges i udviklingen af FMK med henblik på øget patientsikkerhed. AK-behandling og dosisdispensering er blandt de problemstillinger, der aktuelt er fokus på.

Sundhedsdatastyrelsen, som er den myndighed, der varetager FMK, og Styrelsen for Patientsikkerhed, der varetager rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser, har etableret et samarbejde, hvor mønstre og tendenser fra utilsigtede hændelser anvendes til at drøfte, hvordan viden om patientsikkerhed anvendes som input i den løbende udvikling af FMK. Når ny funktionalitet introduceres i FMK, følges disse af Styrelsen for Patientsikkerhed, for at se, om det afstedkommer nye typer utilsigtede hændelser.

Hvis du som sundhedsperson oplever patientsikkerhedsmæssige risici ved brugen af FMK, er det vigtigt, at du rapporterer det som UTH. Den viden, du herved bidrager med, vil blive inddraget i sparringen mellem Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.