Læring og tilsyn

Et tilsyn er naturligvis en kontrolaktivitet, men det skal ikke stå alene. Det er vores mål, at både de behandlingssteder, der får tilsyn, og de, der ikke gør, skal kunne bruge Styrelsen for Patientsikkerhed som kilde til viden og læring for at styrke patientsikkerheden. Erfaringerne fra de enkelte tilsynsbesøg og de tilbagemeldinger, vi og de tilsynsførende har fået undervejs, indgår løbende i udviklingen af fremtidige målepunkter, refleksionspunkter og af tilsynet generelt.

Et af formålene med det sundhedsfaglige tilsyn er at understøtte læring, både lokalt på det enkelte behandlingssted og på tværs af landet.

Læringen sker lokalt, og for de behandlingssteder, der får tilsyn, kan det bl.a. ske i forberedelsen til tilsynet, hvor behandlingssteder vælger at gennemgå egne retningslinjer og procedurer, eventuelt kombineret med en journalaudit. Det sker også gennem dialog undervejs i tilsynet, og det sker gennem tiltag, som behandlingssteder kan sætte i værk efter tilsynet, fx som opfølgning på henstillinger.

For de behandlingssteder, som ikke får tilsyn, kan de erfaringer, som samles op gennem tilsynene, også være kilde til læring. Den viden, som styrelsen løbende opsamler fra tilsynene, danner grundlag for læringsindsatser, bl.a. i form af erfaringsopsamlinger og i form af nationale forbedringsprojekter, temadage og undervisningsmateriale.

Erfaringsopsamlinger fra tilsyn

Resultater og konklusioner fra de sundhedsfaglige tilsyn er samlet i erfaringsopsamlinger. Her kan man bl.a. læse om observationer og læringspotentialer, der er identificeret på baggrund af tilsyn med forskellige typer af behandlingssteder.

Læs erfaringsopsamlinger fra tilsynet

Målepunkter for tilsyn

De målepunkter vi bruger, når vi fører tilsyn med landets behandlingssteder, offentliggør vi her på hjemmesiden med det formål, at både de behandlingssteder, som udvælges til tilsynsbesøg, og de, der ikke gør, kan gennemgå målepunkterne og lære af dem i en lokal kontekst.

Find målepunkter for tilsyn med forskellige typer af behandlingssteder

Læs også