Tilsyn i tal

Der er over 320.000 sundhedspersoner med dansk autorisation, som vi i Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med. Nedenstående data er en opsamling af nøgletal for tilsynet. Siden er senest opdateret februar 2023.

Fra indberetning til sanktion

Vi modtager årligt rigtig mange indberetninger fra mange forskellige kilder – fx patienter, pårørende, kolleger, ledelse, Styrelsen for Patientklager eller via historier i medierne. Som illustreret i figuren, modtager vi årligt mere end 11.000 indberetninger. Fra 2017 til 2021 har det i gennemsnit ført til ca. 1.000 tilsynssager om året, og der er blevet udstedt ca. 300 sanktioner fordelt på mellem 150-215 autoriserende sundhedspersoner i gennemsnit per år.

Fordeling mellem faglighedssager og egnethedssager

Af den samlede mængde oprettede tilsynssager for perioden 2017 til 2021 er 34 procent egnethedssager og 66 procent faglighedssager.

Overvægten af faglighedsager skyldes blandt andet, at alle disciplinærnævnssager med kritik (afgørelser fra Styrelsen for Patientklager) per automatik oprettes som faglige tilsynssager, hvorefter vi foretager en individuel gennemgang af sagerne og vurderer, om der er grundlag for at gå videre med den enkelte sag, hvis vi vurderer, at der er en bekymring for den fremadrettede patientsikkerhed.

Fordelingen mellem faglighed og egnethed er anderledes, når vi ser på de tilsynssager, der ender med en sanktion:

  • 68 procent af alle sanktioner i perioden 1. juli 2016 til 31. december 2021 er begrundet i egnethed.
  • 28 procent er begrundet i faglighed.
  • procent af sanktionerne er givet på baggrund af både egnethed og faglighed.

Læs om faglighedssager her.

Læs om egnethedssager her.

Fordeling mellem sanktionstyper

Generelt gælder det, at vores reaktion skal være proportional i forhold til de faglige eller egnethedsmæssige problemer, som en sundhedsperson har. Det betyder, at vi ikke reagerer mere omfattende end nødvendigt for at sikre patienternes sikkerhed. Det er et grundlæggende retsprincip, og det betyder, at vi f.eks. kun fratager en sundhedspersons autorisation i de tilfælde, hvor en af de mindre indgribende sanktioner ikke i tilstrækkelig grad kan sikre patienternes sikkerhed.

Nedenstående tabeller viser antallet af sanktioner, der er udstedt til autoriserede sundhedspersoner fordelt på de forskellige sanktionsmuligheder. Antallet af udstedte sanktioner er opgjort på alle autoriserede faggrupper og specifikt på faggrupperne læger, tandlæger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Tabellerne viser antal udstedte sanktioner og ikke antal sundhedspersoner med sanktion. Det skyldes, at en sundhedsperson godt kan have flere sanktioner.

Alle autoriserede faggrupper

 

 

Sanktionstype

2019

2020

2021

2022

2023

Skærpet tilsyn

23

28

27

17

18

Fagligt påbud

17

15

13

9

16

Midlertidig virksomhedsindskrænkning

16

15

6

7

 12

Midlertidig autorisationsfratagelse

51

60*

69

48*

61

- På grund af fare (§9, stk. 1)

31

22

23

20

34

- På grund af manglende medvirken (9, skt. 4)

14

38

39

28

27

- På baggrund af fratagelse i udlandet (§7 B)

6

<5

7

<5

-

Forbud

21

14

17

11

7

Suspension

32

38

21

29

27

Indskrænkning af ordinationsretten

<5

<5

<5

<5

-

Egnethedspåbud

-

76

93

135

116

Afgørelser med vilkår

-

65

67

60

89

Total

160**

311**

313**

316**

346

* eksklusiv Midlertidig autorisationsfratagelse på grund af fratagelse i udlandet (§7 B).

**eksklusiv Indskrænkning af ordinationsretten.

Læger

 

 

Sanktionstype

2019

2020

2021

2022

2023

Skærpet tilsyn

11

8

11

7

9

Fagligt påbud

14

8

5

6

14

Midlertidig virksomhedsindskrænkning

8

7

5

6

7

Midlertidig autorisationsfratagelse

17*

16

26

21*

16

- På grund af fare (§9, stk. 1 og stk. 3)

11

<5

7

7

11

- På grund af manglende medvirken (9, skt. 4)

6

10

14

14

5

- På baggrund af fratagelse i udlandet (§7 B)

<5

<5

5

<5

-

Forbud

<5

<5

7

8

<5

Suspension

15

26

7

14

17

Indskrænkning af ordinationsretten

<5

<5

<5

<5

-

Egnethedspåbud

-

19

23

36

32

Afgørelser med vilkår

-

17

14

21

18

Total

73

105

98**

119**

116

* eksklusiv Midlertidig autorisationsfratagelse på grund af fratagelse i udlandet (§7 B).

**eksklusiv Indskrænkning af ordinationsretten.

Tandlæger

 

 

Sanktionstyper

2019

2020

2021

2022

2023

Skærpet tilsyn

<5

6

7

5

<5

Fagligt påbud

<5

6

8

<5

<5

Midlertidig virksomhedsindskrænkning

<5

<5

<5

<5

<5

Midlertidig autorisationsfratagelse

<5

<5

<5

<5

-

- På grund af fare (§9, stk. 1 og stk. 3)

<5

<5

<5

<5

-

- På grund af manglende medvirken (9, skt. 4)

<5

<5

<5

<5

-

- På baggrund af fratagelse i udlandet (§7 B)

<5

<5

<5

<5

-

Forbud

<5

<5

<5

<5

-

Suspension

<5

<5

<5

<5

<5

Indskrænkning af ordinationsretten

<5

<5

<5

<5

-

Egnethedspåbud

-

<5

<5

<5

<5

Afgørelser med vilkår

-

<5

<5

<5

<5

Total

16

20

24

16

15

 

Sygeplejersker

 

 

Sanktionstyper

2019

2020

2021

2022

2023

Skærpet tilsyn

5

10

5

<5

<5

Fagligt påbud

<5

<5

<5

<5

-

Midlertidig virksomhedsindskrænkning

<5

<5

<5

<5

-

Midlertidig autorisationsfratagelse

12

27*

19*

13*

15

- På grund af fare (§9, stk. 1 og stk. 3)

9

12

11

7

8

- På grund af manglende medvirken (9, skt. 4)

<5

15

8

6

7

- På baggrund af fratagelse i udlandet (§7 B)

<5

<5

<5

<5

-

Forbud

8

7

<5

<5

<5

Suspension

6

8

9

9

8

Egnethedspåbud

-

42

40

54

46

Afgørelser med vilkår

-

33

36

22

47

Total

33

129

112

103

120

* eksklusiv Midlertidig autorisationsfratagelse på grund af fratagelse i udlandet (§7 B).

Social- og sundhedsassistenter

 

 

Sanktionstyper

2019

2020

2021

2022

2023

Skærpet tilsyn

<5

<5

<5

<5

<5

Fagligt påbud

<5

<5

<5

<5

-

Midlertidig virksomhedsindskrænkning

<5

<5

<5

<5

-

Midlertidig autorisationsfratagelse

11

14

18

10

27

- På grund af fare (§9, stk. 1 og stk. 3.)

7

<5

<5

<5

13

- På grund af manglende medvirken (9, skt. 4)

<5

10

14

6

14

- På baggrund af fratagelse i udlandet (§7 B)

<5

<5

<5

<5

-

Forbud

7

<5

<5

<5

<5

Suspension

7

<5

<5

<5

<5

Egnethedspåbud

-

16

19

39

37

Afgørelser med vilkår

-

14

12

17

24

Total

26

47

55

70

93

 

Autorisationsfratagelse ved domstol

Hvis vi vurderer, at der er grundlag for at en midlertidig autorisationsfratagelse skal fortsætte efter to år, skal vi anlægge en retssag om permanent autorisationsfratagelse ved byretten. En sundhedsperson kan også blive frataget autorisationen i en straffedom. Tallet dækker over alle fratagelser ved dom uanset, om sagen er indbragt af anklagemyndigheden eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Autorisationsfratagelse ved domstol

 

 

Sanktionstyper

2019

2020

2021

2022

2023

Alle autoriserede faggrupper

22

17

21

8

11

Læger

7

8

2

3

4

Tandlæger

1

1

1

0

0

Sygeplejersker

8

2

8

4

2

Social- og sundhedsassistenter

6

6

8

1

4

 

Frivillig autorisationsfraskrivelse

Det er muligt frivilligt at fraskrive sig sin autorisation – eller dele af den. Det kan være enten for en fastsat periode eller indtil videre.

Frivillig autorisationsfraskrivelse

 

 

Sanktionstyper

2019

2020

2021

2022

2023

Alle autoriserede faggrupper

62

58

57

65

84

Læger

5

8

5

2

7

Tandlæger

0

1

2

0

2

Sygeplejersker

11

16

20

20

16

Social- og sundhedsassistenter

34

23

22

37

47

Udover ovenstående har vi registeret 3 frivillige indskrænkninger i ordinationsretten i perioden 2019-2023 og 4 frivillige virksomhedsindskrænkninger i perioden 2019-2023.