Tilsyn med markedsføring af sundhedsydelser

Her kan du læse mere om, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med markedsføring af sundhedsydelser.

Reglerne om markedsføring af sundhedsydelser indebærer blandt andet, at:

  • Markedsføring af sundhedsydelser skal være saglig
  • Der i markedsføringen af sundhedsydelser ikke må anvendes urigtige, vildledende eller mangelfulde angivelser
  • Der i markedsføringen af sundhedsydelser ikke må anvendes levende billeder bortset fra på egen hjemmeside

Se uddybning af reglerne i Vejledningen om markedsføring af sundhedsydelser (retsinfo)

Du kan finde yderligere information om reglerne på følgende tre sider:

Saglighed i markedsføringen

Urigtig, vildledende eller mangelfuld markedsføring

Brug af levende billeder

FAQ

Reglerne om markedsføring af sundhedsydelser omfatter både sundhedsfaglig virksomhed, som udføres af autoriserede sundhedspersoner og af ikke-autoriserede sundhedspersoner.

Sundhedsfaglig virksomhed omfatter undersøgelse, diagnosticering, behandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og sundhedsfaglige forebyggelsestiltag, der tager sigte på at forbedre eller vedligeholde patientens sundhedstilstand.

Kosmetiske ydelser betragtes også som sundhedsfaglig virksomhed omfattet af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser.

Se bekendtgørelse om kosmetisk behandling (retsinformation.dk)

Ved markedsføring af sundhedsydelser forstås alle foranstaltninger foretaget i erhvervsøjemed, hvormed der udbydes eller tilbydes sundhedsydelser. Der kan både være tale om faglige foreninger, organisationer, private eller offentlige virksomheder, og markedsføringen kan finde sted i enhver form (fx skriftligt, mundtligt eller billedligt).  Det er ikke en betingelse, at sundhedsydelsen tilbydes mod betaling.

Vi kan på eget initiativ eller på baggrund af henvendelser fra andre optage sager til behandling. Bliver vi gjort opmærksom på forhold, der kan være i strid med reglerne om markedsføring af sundhedsydelser, vil vi som tilsynsmyndighed registrere dette og vurdere, om der er grundlag for at gå ind i sagen. Vi er ikke forpligtet til at behandle alle sager, som forelægges. Vi skal ved vurdering af, om en sag skal optages til behandling navnlig lægge vægt på hensynet til forbrugerne/patienterne. 

Vi kan som led i tilsynet give udtryk for vores opfattelse af sagen, vi kan kræve, at ulovlig markedsføring bringes til ophør eller berigtiges, og vi kan kræve, at den ansvarlige for ulovlig markedsføring offentliggør vores afgørelse. Vi kan bestemme offentliggørelsens form og indhold, herunder hvor den skal finde sted.

Derudover indeholder loven og bekendtgørelsen regler om bødestraf for undladelse af at efterkomme et påbud fra os og for overtrædelse af regler om markedsføring af sundhedsydelser. Vi kan rette henvendelse til politiet med henblik på tiltalerejsning og bødestraf. Reklamebureauer, fjernsynsstationer, udgivere af blade og aviser m.fl. kan ifalde strafansvar for medvirken til overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser.

For nærmere oplysninger om vores tilsyn med markedsføring af sundhedsydelser henvises til kapitel 3-4 i lov om markedsføring af sundhedsydelser, samt vejledningens afsnit 13.

Lov om markedsføring af sundhedsydelser kapitel 3-4

Vejledningens afsnit 13

Hvis du efter at have læst på vores hjemmeside fortsat er i tvivl om fortolkning af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser, kan du få vejledning hos os.

Du finder vores hovednummer og hovedpostkasse på kontaktsiden

Ønsker du at gøre os opmærksom på forhold, der kan være i strid med reglerne om markedsføring af sundhedsydelser, skal du vide følgende:

  • Hvis du oplyser/det fremgår, hvem du er, når du ringer eller skriver til os, kan du som det klare udgangspunkt ikke være anonym i tilfælde af, at der bliver søgt om aktindsigt
  • Hvis din henvendelse skal indeholde personfølsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du sender os en mail med sikker post (brug NemID)
  • Vi er ikke forpligtet til at behandle alle sager, vi bliver gjort opmærksom på, men prioriterer navnlig ud fra hensynet til forbrugerne/patienterne
  • Du vil ikke blive orienteret om sagens forløb – det er dog muligt at søge om aktindsigt efter offentlighedsloven, hvis du ønsker at vide, hvordan vi har håndteret sagen