Tilsyn med bosteder

Få overblik over, hvordan et tilsyn foregår. Find målepunkterne, som vi anbefaler, I læser, inden vi kommer på besøg. Se også spørgsmål og svar om tilsynet med bosteder.

Selvom et bosted oftest er et socialpædagogisk opholdssted juridisk forankret i serviceloven, er der ofte medicinhåndtering eller andet, som er en sundhedsfaglig aktivitet og derfor falder ind under tilsynet.

Selvom I ikke anvender ordet patienter, men borgere, bliver de i forhold til Sundhedsloven patienter, og har de rettigheder, som patienter har.

Nogen gange er der tilsyneladende modsat rettede anvisninger i sundhedslov og servicelov, f.eks. m.h.t. medicinopbevaring, men der er som regel en god løsning på problemerne, som de tilsynsførende kan anvise.

Sådan foregår tilsynet

Vi anbefaler, at I læser målepunkterne, men ellers kræver et tilsynsbesøg ingen særlig forberedelse. De tilsynsførende kommer for at observere den faglige standard, som den plejer at være.

Målepunkter er udgangspunktet for, hvad vi fokuserer på ved tilsynene, og for hvert målepunkt har vi defineret en række krav for at præcisere, hvad målepunktet drejer sig om.

Inden tilsynet

 • I modtager et varslingsbrev minimum 6 uger før tilsynet.
 • I varslingsbrevet beskrives bl.a., hvad grunden til tilsynet er, og hvem der skal være tilstede fra behandlingsstedet og hvor lang tid tilsynet vil vare. Man kan også se hvilke målepunkter, som vil blive anvendt, og dermed hvad vi vil undersøge ved tilsynet.
 • Varsling muliggør, at ledelsen er til stede under hele tilsynet, og at relevant personale kan deltage i nødvendigt omfang, ligesom behandlingsstedet med det samme kan gå i gang med at rette op på eventuelle utilfredsstillende forhold og dermed forbedre patientsikkerheden inden tilsynet.
 • Vi kan udføre uvarslede tilsynsbesøg. Det kan bl.a. ske, hvis vi vurderer, at formålet med tilsynet vil være forspildt ved varsling, hvis der er afgørende hensyn til private eller offentlige interesser, eller hvis der er tale om meget alvorlige forhold, som gør det nødvendigt at udføre et tilsynsbesøg øjeblikkeligt.
 • Vi følger varslingsreglerne i retssikkerhedsloven ved undersøgelse af private lokaliteter, som anvendes til beboelse, og andre rum, der ikke er offentligt tilgængelige, f.eks. undersøgelses- og behandlingsrum,, baglokaler, vagtrum m.v.

Tilsynsbesøget

Tilsynet starter med en indledende samtale, som regel med behandlingsstedets ledelse eller den virksomhedsansvarlige læge/tandlæge. Ved samtalen forklarer den tilsynsførende bl.a., hvad formålet med tilsynet er.

Efter samtalen gennemføres selve tilsynet som en blanding af observation, interview med personale og gennemgang af materiale, fx journaler. Der rundes af med en tilbagemelding til behandlingsstedet. Hvis der er anmærkninger, vil I få at vide, hvad I skal gøre.

Efter tilsynet

De fleste tilsynsbesøg slutter, når vi har udfærdiget jeres tilsynsrapport, som vi offentliggør her på hjemmesiden. I placeres i én af fire kategorier, der vurderes ud fra, om der er ingen, mindre, større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden. Læs mere om hvad kategorierne betyder

I de tilfælde, hvor tilsynet afslører større problemer, fortsætter processen, hvilket kan medføre genbesøg eller sanktioner.

Målepunkter

Målepunkterne anvendes ved tilsyn på bosteder. Alle tilsyn vil indeholde elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale.

Målepunkter for tilsyn på bosteder 2023 (PDF)

Tilsynsførende gennemgår instruks om personalets kompetencer, ansvars- og opgavefordeling med ledelsen og interviewer personalet om, hvorvidt de kender og følger instruksen.

Ved gennemgang af instruksen skal kompetencer samt ansvars- og opgavefordeling for alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer, samt regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver være beskrevet.

Personalet er interviewet om, hvorvidt de kender og følger instruksen.

Referencer

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Tilsynsførende gennemgår instruks for patienternes behov for behandling med ledelsen og interviewer personalet om, hvorvidt de kender og følger instruksen.

Ved gennemgang af instruksen skal det være beskrevet, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom og ved terminal behandling hos patienter, herunder krav til dokumentation af lægens anvisninger vedrørende delegerede opgaver, og hvor medarbejderen arbejder som lægens medhjælp, samt tilkald af læge.

Personalet er interviewet om, hvorvidt de kender og følger instruksen.

Referencer

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Tilsynsførende interviewer ledelsen og gennemgår de skriftlige instrukser med henblik på at vurdere, om de overholder de formelle krav til instrukser, herunder om de er tilgængelige, daterede, indeholder oplysning om, hvem der er ansvarlig for udarbejdelsen, og er forsynet med dato for ikrafttrædelse og seneste ajourføring.

De skriftlige instrukser skal indeholde en entydig og relevant fremstilling af emnet med en præcisering af den ansvarlige og målgruppen.

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), BEK nr. 1219 af 11. december 2009

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Tilsynsførende gennemgår instruks vedrørende sundhedsfaglig dokumentation med ledelsen og interviewer personale om, hvorvidt de kender og følger instruksen.

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og adgang til optegnelser, der indeholder sundhedsfaglig dokumentation.

Ved gennemgang af instruksen skal personalets opgaver og ansvar i forhold til føring, opbevaring og adgang til disse samt krav til indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation være beskrevet.

Personalet er interviewet om, hvorvidt de kender og følger instruksen.

Referencer

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring VEJ nr 9521 af 1. juli 2021

Tilsynsførende gennemgår et antal journaler med henblik på at vurdere om den sundhedsfaglige dokumentation er overskuelig, systematisk og føres i én journal.

Ved journalgennemgang fokuseres på, om:

 • notaterne er daterede, om patientens navn og personnummer fremgår og at det tydeligt fremgår, hvem der har udarbejdet notatet
 • notaterne er skrevet på dansk, fraset eventuel faglig terminologi
 • notaterne er forståelige, systematiske og overskuelige
 • teksten er meningsfuld ved anvendelse af eventuelle standardskabeloner (fraser)
 • det tydeligt fremgår af den elektroniske journal, hvis der foreligger bilag på papir og hvad disse indeholder eller i andet format
 • notaterne er tilgængelige for relevant personale, der deltager i patientbehandlingen.

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring VEJ nr 9521 af 1. juli 2021

Tilsynsførende gennemgår et antal journaler med henblik på at vurdere den sundhedsfaglige dokumentation, herunder om der som minimum fremgår en beskrivelse af patienternes sundhedsmæssige tilstand samt pleje og behandling. Denne skal opdateres ved ændringer i patienternes helbredsmæssige tilstand.

Der fokuseres på, om følgende aktuelle eller potentielle problemområder er fagligt vurderet og dokumenteret:

 • funktionsniveau, fx evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activites of Daily Living)
 • bevægeapparat, fx behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens
 • ernæring, fx under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme og opkastning
 • hud og slimhinder, fx forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre væv, fx muskler, hår og negle
 • kommunikation, fx evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen
 • psykosociale forhold, fx arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed. Vejlede i og spørge til livsstilsproblemer, misbrug og mestring
 • respiration og cirkulation, fx luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko for aspiration, legemstemperatur, blodtryk og puls
 • seksualitet, fx samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler
 • smerter og sanseindtryk, fx akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer med syn og hørelse
 • søvn og hvile, fx faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile
 • viden og udvikling, fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse
 • udskillelse af affaldsstoffer, fx inkontinens, obstipation, diarré.

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring VEJ nr 9521 af 1. juli 2021

Tilsynsførende gennemgår den sundhedsfaglige dokumentation med henblik på om der fremgår en oversigt over patienternes aktuelle sygdomme og funktionsnedsættelser.

Den sundhedsfaglige dokumentation skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand. Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handikap, som er indgået med de behandlingsansvarlige læger.

Denne beskrivelse skal revideres ved ændringer i patienternes tilstand og/eller ændring af aftalerne.

Herunder særligt ved den medicinske patient

Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder aktuel og relevant beskrivelse af eksempelvis:

 • aftaler med behandlingsansvarlig læge
 • polyfarmaci
 • blodsukkermålinger
 • blodtryk
 • opfølgning på ordination på baggrund af blodprøvesvar
 • opfølgning på evt. senkomplikationer

Herunder særligt ved patienter, der for nyligt har fået foretaget kirurgiske indgreb

Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder i relevante tilfælde beskrivelser af nedenstående:

 • sårpleje
 • tryksår
 • risikosituationslægemidler
 • genoptræning

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring VEJ nr 9521 af 1. juli 2021

Styrket indsats for den ældre medicinske patient, Sundhedsstyrelsen 2016-2019

Tilsynsførende gennemgår den sundhedsfaglige dokumentation med henblik på at vurdere, om:

 • den indeholder en beskrivelse af pleje og behandling samt evt. opfølgning, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme
 • der er dokumenteret oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og at der er dokumentation for, at aftaler med den behandlingsansvarlige læge følges.

Referencer

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring VEJ nr 9521 af 1. juli 2021

Tilsynsførende gennemgår instruks for medicinhåndtering med ledelsen og interviewer personalet om hvorvidt de kender og følger instruksen. Den skriftlige instruks beskriver medicinhåndtering, som personale udfører som medhjælp for den ordinerende læge. Det er ledelsens ansvar at sikre, at instrukserne kendes og anvendes.

Der er fokus på hvordan:

 • personalet har den fornødne kompetence i forhold til medicinhåndtering
 • personalet kontrollerer, at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen
 • proceduren er for dokumentation af medicinordinationer
 • personalet sikrer identifikation af patienten og patientens medicin
 • medicin dispenseres
 • dosisdispenseret medicin håndteres
 • det sikres, at ikke-dispenserbar medicin administreres og dokumenteres korrekt
 • personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med behandlingsansvarlige læger, herunder håndtering af risikosituationslægemidler

Personalet kender og anvender instruksen.

De syv risikosituationslægemidler er:

 1. Antidiabetika (insulin og perorale antidiabetika)
 2. Antikoagulantia (AK) (warfarin, hepariner, nye orale AK-lægemidler)
 3. Lavdosis methotrexat
 4. Kalium (kaliumklorid, kaliumphosphat)
 5. Opioider (fx morfin, codein, fentanyl, metadon, oxycodon)
 6. Gentamicin
 7. Digoxin

Referencer

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Risikosituationslægemidler

Tilsynsførende gennemgår instruks for samarbejde med de behandlingsansvarlige læger. Det er ledelsens ansvar at sikre, at instrukserne kendes og anvendes.

Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med de behandlingsansvarlige læger:

 • ved håndtering af telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelse og ophør af medicin
 • om den medicinske behandling herunder gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning
 • om behandling og kontrol af kroniske sygdomme.

Personalet er interviewet om, hvorvidt de kender og følger instruksen.

Referencer

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Tilsynsførende gennemgår den sundhedsfaglige dokumentation med henblik på at vurdere, om den opfylder følgende:

 • Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår dato for ordinationen (dag, måned, år) og/eller seponering.
 • Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår den aktuelt ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen.
 • Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår behandlingsindikationer for den medicinske behandling.
 • Der er overensstemmelse mellem det ordinerede og den aktuelle medicinliste.
 • Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (for eksempel tabletter, mikstur) og styrke.
 • Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift af fast medicin.
 • Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin.
 • Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation.

Referencer

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring VEJ nr 9521 af 1. juli 2021 

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Korrekt håndtering af medicin - Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v, 2. udgave, Styrelsen for Patientsikkerhed november 2019

Tilsynsførende gennemgår medicinbeholdningen og relevante journaler med henblik på at vurdere, hvordan personalet i praksis sikrer forsvarlig medicinhåndtering og korrekt opbevaring af medicinen.

Administration af medicin skal ske på baggrund af identifikation af patienten, enten ved navn og personnummer eller fødselsdato og – år. I helt særlige tilfælde kan identifikation ske ved sikker genkendelse.

Ved gennemgang af medicinbeholdningen og relevante journaler vurderes det, om medicinhåndtering- og opbevaring opfylder følgende:

 • Den ordinerede medicin findes i patientens medicinbeholdning
 • Der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne/poserne
 • Det er dokumenteret, hvem der har dispenseret og administreret ikke-doserbar medicin, og hvornår
 • Dispenseret pn-medicin er doseret i ordinerede doser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for dispensering og medicinens udløbsdato
 • Doseringsæsker og andre beholdere med dispenseret medicin er mærket med patientens navn og personnummer
 • Medicinen er opbevaret forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende
 • Hver enkelt patients medicin er opbevaret adskilt fra de øvrige patienters medicin
 • Aktuel medicin er opbevaret adskilt fra ikke aktuel medicin
 • Holdbarhedsdatoen på patienternes medicin, og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling, er ikke overskredet
 • Der er anbrudsdato på medicinske salver, dråber og anden medicin med begrænset holdbarhed efter åbning

Referencer

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet, VEJ nr. 9808 af 13. december 2013

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Korrekt håndtering af medicin - Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v,

Sundhedsstyrelsens notat vedr. undladelse af adrenalinberedskab ved behandling med insulin, 2018

Tilsynsførende gennemgår instruks for brug af ikke-lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud.

Det er ledelsens ansvar at sikre, at instrukserne kendes og anvendes.

Ved gennemgang af instruksen skal beskrivelse af personalets samarbejde med de behandlingsansvarlige læger, oftest praktiserende læge, ved håndtering af håndkøbslægemidler og kosttilskud mv., som ikke fremgår af FMK (Fælles Medicinkort) eller anden udformet medicinliste fra lægen, fremgå.

Personalet er interviewet om, hvorvidt de kender og følger instruksen, jf. ovennævnte

Referencer

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Tilsynsførende interviewer det sundhedsfaglige personale og gennemgår journaler på udvalgte risikoområder i forhold til, hvordan de i praksis sikrer, at der forud for udvalgte behandlinger informeres og indhentes informeret samtykke til behandling og hvordan det dokumenteres.

 • Samtykke kompetence/handleevne:

Det skal fremgå af journalen, hvis patienten er vurderet til helt eller delvist ikke selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje og behandling. Det skal fremgå, hvem der kan samtykke på patientens vegne til pleje og behandling (stedfortrædende samtykke) i de tilfælde.

For patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, kan de nærmeste pårørende, værgen eller fremtidsfuldmægtigen samtykke. Ved både værgemål og fremtidsfuldmægtig er det dog kun, når værgemål/fremtidsfuldmagt omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold, og ved fremtidsfuldmagt kun i det omfang fuldmagten bemyndiger dertil.

 • Informeret samtykke:

Det skal fremgå i nødvendigt omfang af journalen, hvad der er informeret om forud for opstart af ny behandling. Det skal altid fremgå, hvem der har givet samtykket til behandlingen.
Det gælder også, når behandlingsstedets personale iværksætter en behandling på baggrund af en ordination fra eller aftale med behandlingsansvarlig læge, hvor behandlingsstedet er ansvarlige for at indhente og journalføre informeret samtykke til behandlingen.
Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens eller den stedfortrædendes informerede samtykke. Det gælder både for undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Kravet indebærer, at der skal informeres tilstrækkeligt, inden patienten tager stilling til behandlingen. Samtykkekravet understreger patientens selvbestemmelsesret.
Informationen skal omfatte patientens helbredstilstand og behandlingsmuligheder, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger. Kravet til informationen øges, jo mere alvorlig tilstanden er, eller jo større den mulige komplikation er.

Referencer:
Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. , BEK nr. 359 af 4. april 2019

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende, VEJ nr. 9494 af 4. juli 2002

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring (Til personale der varetager sygeplejefaglige opgaver), VEJ nr 9521 af 1. juli 2021

Bekendtgørelse af sundhedsloven, LBK nr. 1011 af 17. juni 2023

Tilsynsførende interviewer ledelse og medarbejdere om procedurer for hygiejne.

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for hygiejne, der beskriver relevante og forsvarlige arbejdsgange, samt at personalet er instrueret i og følger disse, med henblik på at sikre forebyggelse af risici for infektioner, spredning af smitsomme sygdomme m.v.

Ved interview og observation afklares, hvordan personalet forebygger infektioner og spredning af smitsomme sygdomme. Der er særlig fokus på håndhygiejne og relevant brug af arbejdsdragt og værnemidler, fx handsker for at minimere risiko for smitte mellem patienter og mellem patienter og personale.

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Kapitel 5, § 17), LBK nr. 122 af 24. januar 2023

Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren, VEJ nr. 9204 7. juni 2011

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om generelle forholdsregler i sundhedssektoren, Statens Serum Institut 2017

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren, Statens Serum Institut 2016

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne, Statens Serum Institut 2013

Tilsynsførende interviewer personale med henblik på at vurdere, om der forefindes adrenalin ved injektionsbehandling. Personalet interviewes yderligere i forhold til, om de har de fornødne kompetencer til vurdering af behov for indgift af adrenalin.

Referencer

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Ophævelse af vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin, Sundhedsstyrelsen, 2017

Godt at vide for bosteder

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn i henhold til sundhedsloven. Derudover kan der også føres tilsyn med udgangspunkt i andre love, bl.a. serviceloven. Kommuner kan tillige vælge at etablere andre tilsyn, som kan have forskellige fokus.

Ved en sundhedsfaglig ydelse/sundhedsfaglig behandling forstås jf. sundhedsloven § 5 undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, førstehjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Det kan eksempelvis være medicinhåndtering, sårpleje, kateterpleje mm. 

Alle bosteder, hvor der foregår sundhedsfaglig virksomhed, som fx medicinhåndtering, pleje og behandling samt observationer.

Det er en konkret sundhedsfaglig vurdering i det enkelte tilfælde, hvilke målepunkter, der er aktuelle eller uaktuelle i forhold til, at beboeren er selvadministrerende med medicin.

Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalet, hvor det fremgår, hvad personalets opgaver og ansvar er i forhold til føring af, opbevaring og adgang til optegnelser, der indeholder sundhedsfaglig dokumentation. Der skal også være anvisninger til indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation. 

Ledelsen skal udarbejde en instruks for, hvordan og hvornår personalet skal anmode om en lægelig vurdering af patienterne med hensyn til fravalg af livsforlængende behandling. Relevansen af dette afhænger således af, hvem der for tiden bor på det pågældende bosted, og det er altid en læge, der afgør det i forhold til den konkrete patient.

I botilbud har ledelsen ansvar for at sikre, at sundhedsfaglig virksomhed, herunder en stillingtagen til de 12 sygeplejefaglige områder, bliver ført i journalen. Ved journalen forstås ordnede optegnelser, som indeholder de sundhedsfaglige optegnelser i en ordnet journal.

Vejledning om sygeplejefaglig journalføring nr. 9521 af 01/07/2021 

Pjece: Sundhedsfaglig journalføring for pædagogisk personale

Målepunktet omhandler personalets håndhygiejne under udførelsen af de sundhedsfaglige behandlinger, og skal sikre, at der ikke sker smittespredning til dem selv, deres familier eller andre.

Hvis personalet ikke er vidende om en kontakt til læge eller behandling, så kan personalet ikke holdes ansvarlig for samme. Hvis personalet udfører sundhedsfaglig behandling for en beboer, f.eks. medicinhåndtering, skal det sikres, at det foregår i et samarbejde med den behandlende læge. Den behandlende læge har derved pligt til at informere relevante samarbejdspartnere, hvis der f.eks. er ændringer i medicin. 

Ved enhver behandling skal der tages stilling til, om patienten er habil, og kan give et informeret samtykke. Hvis patienten varigt ikke er i stand til dette, skal patientens nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig nemlig give samtykke til behandling på patientens vegne. 

For mindreårige under 15 år vil det typisk være forældremyndighedsindehaverne, der kan samtykke på vegne af deres barn. Det gælder også for 15-17 årige, når de ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af deres beslutning. 

De enkelte målepunkter repræsenterer bestemte patientsikkerhedsmæssige risici, hvis målepunktet ikke er opfyldt. Der kan være andre fund under tilsynet, som kunne udgøre en patientsikkerhedsmæssig risiko – disse kan anføres under øvrige fund. 

Det er ledelsens ansvar at udfærdige instrukser, der nøjere beskriver, hvordan personalet skal håndtere de sundhedsfaglige vejledninger i dagligdagen. 

Det er ledelsens ansvar at udfærdige instrukser, der nøjere beskriver, hvordan personalet, afhængig af faglige kompetencer, håndterer sundhedsfaglige ydelser på bostedet hele døgnet jf. bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. BEK nr.1219.

Det er ledelsens ansvar at udfærdige instrukser, der nøjere beskriver, hvordan personalet, afhængig af faglige kompetencer, håndterer sundhedsfaglige ydelser på bostedet hele døgnet jf. bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. BEK nr.1219.

Hvis vi bliver bekendt med, at borgerne køber håndkøbsmedicin og kosttilskud uden vores vidende, har behandlingsstederne et ansvar i samarbejde med patienterne om at orientere behandlingsansvarlig læge om, at beboerne tager kosttilskud.

Ingen målepunkter er afhængige af, om bostedet er koblet op på Fælles Medicin Kort, FMK. Der skal være en lokal medicinliste og den kan holdes opdateret ved kontakt med lægen og er ikke afhængig af tilgang til FMK

Sociale tilbud til børn, unge og voksne har forskellige betegnelser, f.eks. bosted, botilbud og opholdssted. De sociale tilbud anses som behandlingssteder, hvis de som en integreret del af tilbuddet udfører sundhedsfaglig behandling. Det kan f.eks. være misbrugsbehandling og håndtering af beboernes medicin, og det gælder uanset hvilken uddannelse, personalet har. Bosteder, der ikke udfører sådan behandling som en integreret del af bostedets tilbud, men hvor beboerne selv har kontakt med egen læge m.v. og f.eks. selv opbevarer og doserer egen medicin, er derimod ikke behandlingssteder. 

Der udvælges bredt imellem store og små, private og offentlige bosteder. De målepunkter, der anvendes, er de samme, men de tilsynsførende afpasser selvfølgelig dialogen til det bosted, der får besøg. Varigheden af tilsynsbesøget kan variere afhængigt af størrelsen af behandlingsstedet. 

Det er vores erfaring, at der er meget læring at hente fra vores tilsyn. Personalet har mange steder givet udtryk for, at de oplever, at instrukserne giver mening, og at det er en tryghed, når der er instrukser og vejledninger at støtte sig til. For at sikre en varig ændring skal der være løbende ledelsesfokus på at instrukser og vejledninger bliver omsat til praksis. De målepunkter, vi bruger, når vi fører tilsyn med landets behandlingssteder, kan du finde på siden Tilsyn med behandlingssteder under bosteder. Formålet med det er, at både de behandlingssteder, som udvælges til tilsynsbesøg, og de, der ikke gør, løbende kan gennemgå målepunkterne og lære af dem i en lokal kontekst

Målepunkter Medicinhåndtering

Målepunkterne anvendes ved tilsyn for medicinhåndgering 2023. Alle tilsyn vil indeholde elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale.

Målepunkter for tilsyn på Medicinhåndtering 2023.pdf

Den tilsynsførende gennemgår behandlingsstedets instruks for medicinhåndtering.

Ved gennemgang af instruksen skal det fremgå:

 • hvilket ansvar og hvilke kompetencer personalet skal have for at varetage medicinhåndteringen
 • hvilke særlige forhold der er ved håndtering af bestemte lægemidler, fx hvis et lægemiddel ikke kan gives i faste doser
 • hvilket samarbejde der er med de behandlende læger vedrørende medicinordinationer
 • at der er procedurer for:
  • dokumentation af medicinordinationer
  • dispensering af medicin
  • medicinadministration
  • specialopgaver, fx ved brug af adrenalin
  • arbejdsgangen for personalet, når lægen ordinerer medicin i Fælles Medicin Kort (FMK)
  • kontrol og dokumentation ved modtagelse af medicin, herunder ift. om medicinen er i overensstemmelse med ordinationen
  • opbevaring af medicin, så den er utilgængelig for uvedkommende
  • hvordan personalet sikrer identifikation af patienten og patientens medicin
  • håndtering af dosisdispenseret medicin
  • hvordan personalet skal forholde sig, hvis patienten selv indtager eller ønsker at indtage håndkøbsmedicin, naturlægemidler eller kosttilskud, som ikke er ordineret   af lægen
  • rapportering og håndtering af fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering.

Referencer:

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Korrekt håndtering af medicin - Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v,

Den tilsynsførende interviewer sundhedspersonen/personale om behandlingsstedets praksis ved medicinhåndtering.

Ved interview af personale skal det fremgå:

 • at sundhedspersonen/personalet har de fornødne kompetencer og kender deres ansvar i forbindelse med medicinhåndteringen
 • at sundhedspersonen/personalet følger proceduren for:
  • samarbejde med de behandlende læger vedrørende medicinhåndtering og ordinationer i FMK
  • dokumentation af medicinordinationer
  • kontrol og dokumentation ved modtagelsen af medicin
  • korrekt opbevaring af medicinen, så den er utilgængelig for uvedkommende
  • dispensering af medicin
  • medicinadministration herunder håndtering af bestemte lægemidler, fx hvis et lægemiddel ikke administreres i faste doser eller lægemidlet er et risikosituationslægemiddel, håndtering af dosisdispenseret medicin og sikring af identifikation af patienten og patientens medicin
  • specialopgaver, fx ved brug af adrenalin
  • rapportering og håndtering af fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering
  • hvordan de skal forholde sig, hvis patienten selv indtager eller ønsker at indtage håndkøbsmedicin, naturlægemidler eller kosttilskud, som ikke er ordineret af lægen

Referencer:

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr. 9001 af 20. november 2000

Korrekt håndtering af medicin - Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v,

Den tilsynsførende gennemgår et antal medicinlister i journalerne for at vurdere behandlingsstedets praksis for dokumentation af medicinhåndtering.

Ved gennemgangen af medicinlisterne skal det fremgå:

 • at de føres systematisk og entydigt
 • at der er overensstemmelse mellem medicinordinationen/Fælles Medicinkort (FMK) og den aktuelle medicinliste
 • at der er dato for ordinationen (dag, måned, år), ny ordination, ændringer i dato for justering af dosis, og/eller seponering
 • at der er behandlingsindikation for den medicinske behandling
 • præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (fx tabletter, mikstur) og styrke
 • hvem der administrerer medicinen
 • enkeltdosis og maksimal døgndosis for PN-medicin
 • ordinerende læges navn.

Referencer:

 

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr. 1225 af 08. juni 2021

Korrekt håndtering af medicin - Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v, 

Tilsynsførende gennemgår medicinbeholdningen og relevante journaler med henblik på at vurdere, hvordan sundhedspersonen/personalet i praksis sikrer forsvarlig medicinhåndtering og korrekt opbevaring af medicinen. 

Administration af medicin skal ske på baggrund af identifikation af patienten, enten ved navn og personnummer eller fødselsdato og – år. I helt særlige tilfælde kan identifikation ske ved sikker genkendelse.

Ved gennemgang af medicinbeholdningen og relevante journaler vurderes det, om medicinhåndtering- og opbevaring opfylder følgende:

 • Den ordinerede medicin findes i patientens medicinbeholdning
 • Der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne/poserne
 • Det er dokumenteret, hvem der har dispenseret og administreret ikke-doserbar medicin, og hvornår
 • Dispenseret pn-medicin er doseret i ordinerede doser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for dispensering og medicinens udløbsdato
 • Doseringsæsker og andre beholdere med dispenseret medicin er mærket med patientens navn og personnummer
 • Medicinen er opbevaret forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende
 • Hver enkelt patients medicin er opbevaret adskilt fra de øvrige patienters medicin
 • Aktuel medicin er opbevaret adskilt fra ikke aktuel medicin
 • Holdbarhedsdatoen på patienternes medicin, og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling, ikke er overskredet
 • Der er anbrudsdato på medicinske salver, dråber og anden medicin med begrænset holdbarhed efter åbning
 • Der er adrenalin til rådighed hos patienter, der får injektions- eller infusionsbehandling.

Referencer:

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009

Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet, VEJ nr. 9808 af 13. december 2013

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler, VEJ nr. 9079 af 12. februar 2015

Sundhedsstyrelsens notat vedr. undladelse af adrenalinberedskab ved behandling med insulin, 2018

Korrekt håndtering af medicin - Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v

Se også