Om tilsyn

Vi fører tilsyn med patientsikkerheden og den fornødne kvalitet i behandlingen på behandlingssteder og plejeenheder. Det kalder vi et organisationstilsyn, fordi vi har fokus på organisationens ansvar. Vi fører også tilsyn med autoriserede sundhedspersoner. Det kalder vi et individtilsyn, fordi vi har fokus på den enkelte sundhedspersons virke

Hvad dækker tilsyn over?

Vi fører tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Vi gennemfører tilsyn ud fra stikprøver fra alle typer af behandlingssteder. Det kalder vi planlagte tilsyn

Vi modtager bekymringshenvendelser fra mange forskellige kilder. Det kan være fra patienter eller deres pårørende, fra medarbejdere på institutioner, eller fra andre myndigheder. Sommetider reagerer vi også over forhold, som vi får kendskab til gennem patientforeninger eller pressen. Der er altså en konkret bekymring for patientsikkerheden på det pågældende behandlingssted. Det kalder vi reaktive tilsyn.

For alle typer af behandlingssteder er det fastlagt, hvad vi gennemfører tilsyn med. Det kalder vi målepunkter.

Vi udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn. Der kan man se, om der er konstateret mangler af betydning for patientsikkerheden.

Vi udgiver også en årlig rapport om det sundhedsfaglige tilsyn, hvor man mere generelt kan se, hvor i sundhedsvæsnet der er problemer.

Vi fører tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre på plejehjem eller plejeboliger for herigennem at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje. Tilsynet skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet. Også her kan der være tale om planlagte tilsyn på baggrund af stikprøver eller reaktive tilsyn, fordi der er en konkret bekymring.

Læs mere om ældretilsynet

Vi fører også tilsyn med sundhedspersoner. På baggrund af bekymringshenvendelser fra borgere og fagpersoner, oplysninger i pressen eller afgørelser af patientklagesager m.v., beslutter vi, om der af hensyn til patientsikkerheden skal rejses en tilsynssag.

Læs mere om tilsyn med sundhedspersoner.

For at sikre, at vi har kendskab til alle behandlingssteder, skal alle offentlige og private behandlingssteder registreres. Visse private behandlingssteder skal registrere en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge. Endelig skal sundhedspersoner, som udfører kosmetisk behandling, registreres og godkendes. 

Læs mere om registrering.

Læring er en integreret del af vores tilsynsarbejde. Læringsaktiviteter kan foregå på mange niveauer, fx før, under og efter det enkelte tilsyn. Typisk tages der udgangspunkt i målepunkterne for det givne tilsyn. Læringsaktiviteterne kan også finde sted forud for en tilsynsrække for at løfte patientsikkerheden generelt eller som opsamling på en række gennemførte tilsyn. 

Læs mere om læring

Det generelle ansvar for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet ligger hos driftsherrerne. Driftsherrerne er regionerne, som har ansvaret for hospitalerne og kommunerne, der har ansvaret for bl.a. plejehjem og bosteder. For privathospitaler, lægepraksisser, tandlægepraksisser m.fl. er det ejerne.

Driftsherrerne skal sikre, at medarbejderne har de rette rammer for arbejdet og de rigtige kompetencer til de job, de bestrider. Det er også driftsherrernes ansvar at reagere, hvis der bliver udført arbejde til fare for patientsikkerheden.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de tilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed udfører, er du altid velkommen til at henvende dig på stps@stps.dk.