Efter tilsynsbesøget

Efter et tilsynsbesøg udarbejder Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynsrapport, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside og hos plejeenheden.

Overordnet vurderes plejeenhederne ud fra fire kategorier i forhold til den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats.

  • Vurderingen ’mindre problemer’ indebærer, at der hos den enkelte plejeenhed var ét eller flere målepunkter, som ikke var opfyldt under tilsynsbesøget, men at vi vurderede, at der var tale om forhold, som ikke indebar en større risiko for kvaliteten af den social- og plejefaglige indsats, og at plejeenheden relativt let ville kunne rette op på disse forhold.
  • Ved kategorien ’mindre problemer med handleplan’ vil plejeenheden blive bedt om at indsende en handleplan med en beskrivelse af, hvordan de vil arbejde med at løfte kvaliteten.
  • Vurderingen ’større problemer’ indebærer, at der ved tilsynet har været problemer af betydeligt omfang, som medfører en risiko for den fornødne kvalitet af en social- og plejefaglig indsats. Denne vurdering udløser et påbud til plejeenheden om at rette op på problemerne inden for en nærmere fastsat tidsfrist. Et påbud vil typisk blive fulgt op af et nyt tilsyn for at konstatere, om enheden har efterlevet de krav, der er stillet i påbuddet, og påbuddet derfor kan ophæves.
  • Ved vurderingen ’kritiske problemer’ vurderes det, at problemerne er af en så alvorlig karakter, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan give påbud om, at plejeenheden midlertidigt indstiller en social- og/eller plejefaglig indsats helt eller delvist.

Læs mere om opfølgning på påbud