Hvilke behandlingssteder skal registreres?

Alle steder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, skal registreres som behandlingssteder i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister. Reglerne for registrering samt undtagelser herfra er beskrevet på denne side.

Hvad er et behandlingssted?

Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling.

Sundhedspersoner

Sundhedspersoner omfatter autoriserede sundhedspersoner og andre personer, der handler på autoriserede sundhedspersoners ansvar.

Autoriserede sundhedspersoner omfatter læger, tandlæger, kiropraktorer, sygeplejersker, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere, kontaktlinseoptikere, optometrister, fodterapeuter, social- og sundhedsassistenter, ambulancebehandler, behandlerfarmaceuter og osteopater.

Behandlingssteder, hvor ikke autoriserede sundhedspersoner udfører behandling på ansvar af en autoriseret sundhedsperson, fx på delegation, dvs. som medhjælp for en autoriseret sundhedsperson, er også omfattet af registreringspligten. Her kan der eksempelvis være tale om sociale tilbud, hvor socialpædagogisk personale, der ikke er autoriserede sundhedspersoner, håndterer beboernes medicin. Det kan også være vaccinationsklinikker, fx på apoteker, hvor personalet udfører vaccinationer på delegation af en læge.

Behandling

Behandling forstås som undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. Udføres der kun holdtræning eller undervisning, hvor der ikke er et konkret patient/behandler forhold, er der ikke tale om behandling.

Sundhedsfaglig behandling kan eksempelvis bestå i:

  • Medicinhåndtering
  • Udfærdigelse af lægeerklæringer
  • Alternativ behandling udført af autoriserede sundhedspersoner eller på deres ansvar.

Alle steder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, anses for behandlingssteder og er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn og skal registreres. Det gælder også udkørende virksomheder, hvor virksomhedens sundhedspersoner foretager sundhedsfaglig behandling på andre adresser end virksomhedens eller på andre sundhedspersoners behandlingssteder.

Eksempler på særlige behandlingssteder, der skal registreres

Faste klinikker eller behandlingssteder, der alene har behandling ved frivillige ulønnede sundhedspersoner, skal lade sig registrere, men fritages for betaling af gebyr, når der alene er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

Behandlingsstedet kan i forbindelse med registrering oplyse, at der kun udføres behandling ved frivillige ulønnede sundhedspersoner, hvorefter behandlingsstedet ikke bliver opkrævet gebyr. 

Klinikker, som udfører behandling i henhold til bekendtgørelse om kosmetisk behandling anses som behandlingssteder. Kosmetiske behandlingssteder skal derfor registreres i Behandlingsstedsregistret. Derudover skal læger og deres eventuelle medhjælp på behandlingsstedet enkeltvis også være registrerede hos Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre kosmetisk behandling.

En klinik, hvor en læge eller dennes medhjælp udfører kosmetisk behandling anses som et behandlingssted, og de skal hver især registreres. Uanset, om det er lægen, medhjælpen eller en tredje part, der ejer klinikken, har ejeren af klinikken pligt til at registrere den som behandlingssted.

Større midlertidige behandlingssteder, fx på festivaler, landsstævner, spejderlejre m.m. med over 1000 forventede deltagere, skal lade sig registrere.

Hvis den sundhedsfaglige behandling, der tilbydes på det midlertidige behandlingssted, er baseret på frivillig, ulønnet arbejde, fritages behandlingsstedet for betaling af gebyret.

Udføres behandlingen af lønnet personale, skal behandlingsstedet betale gebyr.

Et behandlingssted kan i forbindelse med registrering oplyse, at der kun udføres behandling ved frivillige ulønnede sundhedspersoner, hvorefter styrelsen ikke vil opkræve gebyr.

Sociale tilbud, herunder bosteder med læger, der er ansvarlige for beboeres psykiatriske behandling og misbrugsbehandling m.v., eller fx med sygeplejersker, der håndterer beboernes lægeordinerede medicin, anses som behandlingssteder, idet de tilbyder behandling ved autoriserede sundhedspersoner. Andre bosteder har personale uden sundhedsfaglig uddannelse men med en socialpædagogisk baggrund, der håndterer beboernes medicin. Personalet udfører lægedelegeret behandling som medhjælp for lægen og anses derfor som sundhedspersoner. Disse bosteder er derfor også behandlingssteder.

Når personalet på fx bosteder håndterer beboernes lægeordinerede medicin (på delegation) - ved autoriserede sundhedspersoner eller andre sundhedspersoner - er der tale om behandling. Disse steder skal derfor registreres som behandlingssteder.

Det samme gælder for andre sociale tilbud som opholdssteder og lignende samt specialskoler for børn og voksne med funktionsnedsættelser af fysisk, psykisk og sansemæssig karakter og STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) m.v., hvis disse steder som en fast del af tilbuddet tilbyder behandling, herunder håndtering af lægeordineret medicin for deres brugere (patienter).

Nogle bosteder udfører ikke sundhedsfaglig behandling som en fast del af bostedets tilbud og anses derfor ikke som behandlingssteder. Det kan fx være bosteder, hvor beboerne selv har kontakt med egen læge m.v. og selv opbevarer og doserer egen medicin.

I nogle tilfælde har læger indgået aftale med politiet om udtagning af blodprøver til brug for politiets bevisførelse af, om en person er påvirket. Blodprøver til bevisførelse anses ikke som sundhedsfaglig behandling. Lægens selvstændige virksomhed skal derfor ikke registreres som behandlingssted, hvis lægen udelukkende udtager sådanne blodprøver for politiet.

Læger har også indgået aftale med politiet om at undersøge personer inden endelig detentionsanbringelse. Her er tale om sundhedsfaglig behandling, idet undersøgelsen sker med henblik på, om personen kan anbringes endeligt i detentionen eller har behov for behandling på sygehus. Lægens selvstændige virksomhed er derfor registreringspligtig.

Underretning om sundhedsfaglig aktivitet

Nogle behandlingssteder er undtaget fra at skulle registrere sig i Behandlingsstedsregistret, men de skal underrette styrelsen om deres virksomhed.Følgende behandlingssteder er undtaget fra registreringspligt og gebyr, men skal underrette om deres virksomhed:

  • Enkeltmandsvirksomheder, der udelukkende udfører frivillig ulønnet sundhedsfaglig behandling
  • Midlertidige behandlingssteder med under 1000 deltagere, der udelukkende har ulønnede frivillige sundhedspersoner
  • Behandlingssteder med en lav årlig omsætning.

Se omsætningsgrænserne og gebyrerne

  • Interessentselskaber ejet af behandlingssteder, der alle er registreret 

Læs mere om underretning og underrette om et behandlingssted.

Følgende skal hverken registrere et behandlingssted eller underrette om deres virksomhed

Hvis du fx er træner, leder eller publikum og springer til i en akut situation og yder førstehjælp eller anden indledende behandling, fordi du er læge, kiropraktor, fysioterapeut eller har en anden sundhedsfaglig baggrund, skal du ikke af den grund registrere et behandlingssted.

Behandler du som sundhedsperson lejlighedsvist din familie og venner, og er der tale om ulønnet behandling af mindre omfattende karakter (en håndsrækning), så betragtes din sundhedsfaglige virksomhed ikke som et behandlingssted. Du skal derfor ikke registrere noget behandlingssted i Behandlingsstedsregistret.

Virksomheder, der udelukkende udfører sundhedsfaglig behandling for registrerede regionale lægevagtordninger, anses ikke som behandlingssteder. Derimod skal de regionale lægevagtsordninger registreres som behandlingssteder.

Virksomheder, der udfører behandling udelukkende ved autoriserede psykologer, anses ikke som behandlingssteder, da autoriserede psykologer er ikke omfattet af styrelsens, men af Psykolognævnets tilsyn. Vær dog opmærksom på, at hvis den autoriserede psykolog også har en sundhedsfaglig autorisation, vil virksomheden være omfattet af reglerne for registrering af behandlingssted.

Virksomheder, der kun udfører holdtræning eller undervisning, og hvor der ikke er et konkret patient/behandler forhold, skal ikke registreres som behandlingssted.

Virksomheder (fx holdingselskaber eller I/S), der ikke udfører behandling, men alene har til formål at eje registrerede behandlingssteder eller administrere disses udgifter til lokaler og udstyr, skal ikke registreres.

En klinik, hvor en alternativ behandler (fx en akupunktør) udfører alternativ behandling (fx akupunktur), er som udgangspunkt ikke omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsordning, og skal derfor ikke registreres i Behandlingsstedsregistret.

Dog vil en sådan klinik, fx en akupunkturklinik, være omfattet, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Behandleren er en autoriseret sundhedsperson
  • Behandleren handler på en autoriseret sundhedspersons ansvar, dvs. som medhjælp for sundhedspersonen

Er ingen af disse betingelser opfyldt, skal klinikken for alternativ behandling altså ikke registreres i Behandlingsstedsregistret som behandlingssted.

Er en eller flere af betingelserne opfyldt, skal behandlingsstedet registreres.

I nogle tilfælde udarbejder læger udelukkende erklæringer til administrative formål alene på baggrund af journaloplysninger og uden forudgående undersøgelse af eller kendskab til patienten. Det kan være til brug for fx kommuners eller forsikrings- og pensionsselskabers behandling af sager om sociale ydelser, førtidspension, erstatning m.v. Her er ikke tale om sundhedsfaglig behandling. Virksomheden skal derfor ikke registreres i Behandlingsstedsregistret.

Hvis lægen undersøger patienten til brug for erklæringen eller udarbejder erklæringen på grundlag af sit forudgående kendskab til patienten, vil der være tale om sundhedsfaglig behandling. Virksomheden anses da som et registreringspligtigt behandlingssted.

Organisering af behandlingssted og registrering

Måden behandlingsstedet er organiseret på, kan have betydning for, hvordan det skal registreres.

Når et behandlingssted registreres, skal det registreres ud fra de aktiviteter, der knytter sig til den virksomhed, der registreres.

Hvis der er flere sundhedspersoner, der arbejder på samme adresse, men i hver sin virksomhed (typisk med eget CVR-nummer), så skal hver af virksomhederne registreres som behandlingssted. Har du en virksomhed, hvor der kun er dig, som udfører behandling, skal du registrere den som enkeltmandsvirksomhed. Har nogle af de andre sundhedspersoner en virksomhed med flere ansatte, der udfører behandling, skal de registrere deres virksomhed som flermandspraksis.

Registreringsreglerne for udvalgte organiseringsmåder

Hvis virksomheden selvstændigt udfører behandling på flere adresser, betragtes hver fast lokalitet til behandling som udgangspunkt for et registreringspligtigt behandlingssted.

I vurderingen af, om der er tale om en fast lokalitet indgår bl.a., om lokaliteten er en filial, har faste åbningstider, om der regelmæssigt og jævnligt udføres behandling på lokaliteten, om lokaliteten har behandlingsudstyr, og om lokaliteten bliver markedsført som et behandlingssted.

Der er omvendt ikke tale om en fast lokalitet, når fx et bibliotek et par gange om året stiller et lokale til rådighed for en vaccinationsklinik til udførelse af influenzavaccinationer.

Behandlingssteder, fx sociale tilbud, der har både botilbud og værested m.v. på samme matrikel eller i nær tilknytning til hinanden, anses dog som ét behandlingssted i de tilfælde, hvor botilbud og værested har den samme daglige faglige ledelse.

Når eksempelvis en kommunal tandpleje har klinikker på forskellige lokaliteter i kommunen, anses hver af disse klinikker som et registreringspligtigt behandlingssted.

Har en kommunal sundhedspleje faste lokaliteter på forskellige skoler, der er indrettet med eksempelvis udstyr til undersøgelse af børn, anses hver af disse også som et registreringspligtigt behandlingssted. Har sundhedsplejen ikke en fast lokalitet på en skole, men benytter sundhedsplejen blot et ledigt klasseværelse eller lignende, er ikke tale om et selvstændigt behandlingssted, som skal registreres. I sådanne tilfælde skal lokaliteten, sundhedsplejen kører ud fra, registreres som behandlingssted.

Når en kæde, fx en optikerkæde, omfatter en række behandlingssteder i forskellige byer, anses hvert selvstændige behandlingssted på hver sin adresse, typisk med hvert sit CVR-nummer eller P-nummer, som et registreringspligtigt behandlingssted.

En vaccinationsvirksomhed kan have ansatte, eksempelvis sygeplejersker eller farmakonomer til at udføre lægedelegerede influenza- og rejsevaccinationer på forskellige lokaliteter, herunder vaccinationsklinikker, apoteker m.v., rundt i landet. Hver af disse vaccinationslokaliteter anses som et selvstændigt behandlingssted, der skal registreres af vaccinationsvirksomheden.

I andre tilfælde tilbyder apoteker selv influenza- og rejsevaccinationer ved ansatte farmakonomer efter delegation fra fx en lokal praktiserende læge. Her skal hvert enkelt apotek registreres som et behandlingssted. Har et apotek også en filial, hvor der tilbydes vaccinationer, skal filialen ligeledes registreres som et behandlingssted. Pligten til at foretage registrering påhviler i praksis apoteksejeren.

Hvis du udfører behandling i din sundhedsfaglige virksomhed på flere faste behandlingssteder, fx i forbindelse med klinikfællesskaber, så skal du som udgangspunkt registrere hver af lokaliteterne som et behandlingssted.

Hvis fx en fysioterapeut, udfører behandling på flere faste behandlingssteder, som fysioterapeuten er ejer eller medejer af, er der som udgangspunkt tale om selvstændig virksomhed på flere registreringspligtige lokaliteter. Fysioterapeuten er da som ejer eller medejer ansvarlig eller medansvarlig for registrering af behandlingsstederne.

Hvis du er den eneste sundhedsperson i din virksomhed, der udfører sundhedsfaglig behandling (uden brug af medhjælp), og din virksomhed udøves på flere faste lokaliteter, så anses lokaliteterne som ét behandlingssted. Det er en forudsætning, at der ikke er nogen sundhedsfaglig aktivitet under dit CVR-nummer, når du ikke er til stede. Det er i så fald kun det sted, hvor din hovedaktivitet foregår, du skal registrere som behandlingssted, mens lokaliteterne, hvor biaktiviteten foregår, ikke skal registreres som selvstændige behandlingssteder.

Hvis du som sundhedsperson, fx fodterapeut, lejer dig ind på en anden persons behandlingssted, men udfører behandlingen i din egen virksomhed, typisk under eget CVR-nummer, så skal du som indlejer selvstændigt registrere dit behandlingssted.

Hvis du er indlejer, skal du registrere dit behandlingssted med oplysninger om din egen virksomhed, ikke med oplysninger om behandlingsstedet, du indlejer dig på. 

Det har betydning for din registrerings- og underretningspligt, om du leverer sundhedsfaglig behandling til din kunde (konsulentvirksomhed) eller til din arbejdsgiver (ansættelsesforhold).  Når du som konsulent yder behandling til en kunde på kontraktmæssig basis, anses din selvstændige konsulentvirksomhed som et behandlingssted, du skal registrere eller underrette om. Det er fordi, du er selvstændigt ansvarlig for din egen (enkeltmands)virksomhed og den behandling, du yder i virksomheden.  Er du derimod  ansat som lønmodtager på et behandlingssted i henhold til en ansættelseskontrakt, er det ledelsen på dette behandlingssted, der er ansvarlig for virksomheden og den behandling, virksomheden yder. Derfor skal ledelsen sørge for registrering eller underretning om virksomheden.

Hvis du som sundhedsperson har en selvstændig virksomhed, hvor du tilbyder sundhedsfaglig behandling til andre virksomheder eller myndigheder - fx tilbyder lægelig behandling til et offentligt eller privat behandlingssted, eksempelvis et privathospital eller udfærdiger speciallægeerklæringer til offentlige myndigheder, forsikringsselskaber m.v. - så vil din virksomhed være omfattet af registreringspligten.

Eksempelvis anses det for selvstændig virksomhed, når en sundhedsperson kører ud til andre behandlingssteder og udfører patientbehandling der.

Virksomheden kan have benævnelser som konsulentvirksomhed m.v. og har typisk et CVR-nummer.

Konsulentvirksomhed er omfattet af registreringspligt uanset, om honorar for behandlingen bliver udbetalt til virksomheden (med eller uden CVR-nummer), eller udbetalt som B-indkomst.

Konsulentvirksomhed anses således som et selvstændigt behandlingssted og skal derfor registreres selvstændigt.

Hvis din selvstændige konsulentvirksomhed senere ophører, fx fordi du bliver ansat på behandlingsstedet, skal konsulentvirksomheden afregistreres.

I nogle tilfælde samarbejder eksempelvis flere læger, tandlæger eller fysioterapeuter under samme kliniknavn i samme lejemål på samme adresse, men i hver deres egen virksomhed med hver deres CVR-nummer.

Disse virksomheder anses hver især som selvstændige virksomheder, også selvom de helt eller delvist deler behandlingsstedsnavn, klinikpersonale, sekretær, udstyr og/eller journalsystem. De skal derfor hver især registreres som et behandlingssted.

Sundhedspersoner på et registreret behandlingssted, fx en speciallægepraksis, kan med mellemrum udføre behandlinger på en anden fast lokalitet (klinik) på en anden adresse, som tilhører behandlingsstedet. Der kan være tale om en såkaldt satellitklinik i en anden by. Denne klinik skal da også registreres som et behandlingssted.

Se dog nærmere omkring undtagelse ved enkeltmandsvirksomhed under "Enkeltmandsvirksomhed på flere faste lokaliteter".

Med behandlingssteder, hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, menes eksempelvis et behandlingssted, der tilbyder udkørende virksomhed. I praksis kører sundhedspersoner ud fra et behandlingssted og udfører akut eller planlagt behandling på steder, som ikke fast fungerer som behandlingssteder.

Hvis der kun tilbydes behandling i form af udkørende virksomhed fra en lokalitet, anses denne lokalitet som ét registreringspligtigt behandlingssted. Det gælder fx hjemmesygeplejen og sundhedsplejen, hvorfra sundhedspersoner tager på ude- eller hjemmebesøg. Det gælder fx også selvstændig anæstesilægevirksomhed, hvorfra anæstesilæger tager ud på kirurgiske klinikker og tandklinikker og bedøver patienter i forbindelse med operation på klinikken.

Hvis sundhedspersoner kører ud fra et behandlingssted og udfører behandling på et andet fast behandlingssted, skal begge behandlingssteder være registreret i Behandlingsstedsregistret. Kører eksempelvis en anæstesilæge ud på en tandklinik og udfører anæstesi på tandklinikkens patienter, skal både anæstesilægens virksomhed og tandklinikken være registreret. Anæstesilægens virksomhed er således ansvarlig for anæstesibehandlingen, mens tandklinikken er ansvarlig for tandbehandlingen.

Andre virksomheder tilbyder behandling både på en fast lokalitet og som udkørende virksomhed. Det kan fx være almen praksis, jordemoderklinikker, fysioterapeutklinikker og fodterapeutklinikker. Uanset dette anses en sådan virksomhed også som ét registreringspligtigt behandlingssted.