Behandlingssted uden læger, tandlæger og kiropraktorer

Behandlingssteder med ambulancebehandlere, bandagister, bioanalytikere, ergoterapeuter, fodterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kliniske diætister, kliniske tandteknikere, kontaktlinseoptikere, optikere, optometrister, osteopater, radiografer, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og tandplejere – samt personer, der udfører behandling under ansvar af en autoriseret sundhedsperson, skal registreres i kategori 4 eller 5.

Behandlingssteder med andre sundhedspersoner end læger, tandlæger og kiropraktorer (andre behandlingssteder) skal registreres i kategori 4 eller 5. Dette gælder for behandlingssteder, hvor følgende sundhedspersoner udfører behandling:

 • ambulancebehandlere
 • bandagister
 • behandlerfarmaceuter
 • bioanalytikere
 • ergoterapeuter
 • fodterapeuter
 • fysioterapeuter
 • jordemødre
 • kliniske diætister
 • kliniske tandteknikere
 • kontaktlinseoptikere
 • optikere
 • optometrist
 • osteopater
 • radiografer
 • social- og sundhedsassistenter
 • sygeplejersker
 • tandplejere
 • personer der udfører sundhedsfaglig behandling under ansvar af en autoriseret sundhedsperson

Behandlingssteder med en eller flere sundhedspersoner

Én sundhedsperson

Hvis et behandlingssted kun har en enkelt af ovenstående sundhedspersoner, skal behandlingsstedet registreres i kategori 5.

Flere sundhedspersoner

Har behandlingsstedet flere af ovenstående sundhedspersoner, skal behandlingsstedet registreres i kategori 4.

Hvis flere sundhedspersoner med hver deres virksomhed (typisk med eget CVR-nummer) f.eks. samarbejder på samme adresse under samme behandlingsstedsnavn, skal de hver især registrere deres virksomhed. Ved angivelse af kategori skal de hver især kun medregne de sundhedspersoner, der behandler i deres virksomhed.

Plejehjem, plejecentre, hjemmesygepleje, sociale tilbud, genoptræningscentre, sundhedscentre, og centre for misbrugsbehandling

Plejehjem, plejecentre, hjemmesygepleje, sociale tilbud med sundhedspersoner (bosteder, botilbud, m.v.), genoptræningscentre, sundhedscentre, optikervirksomhed og centre for misbrugsbehandling m.v. skal registreres i kategori 4.

Hvis et sådant behandlingssted har ansat eller i øvrigt tilknyttet en eller flere læger med ansvar for patientbehandling på stedet, skal det registreres i kategori 2 eller 3.

Nogle sociale tilbud i form af bosteder eller centre for misbrugsbehandling tilbyder fx selv psykiatrisk behandling eller afrusning som en fast del af tilbuddet. Tilbuddet kan have aftaler med praktiserende læger m.v. om behandling af beboerne på tilbuddet. I sådanne tilfælde skal tilbuddet registreres i kategori 2 eller 3.

Særligt for registrering af apoteker

Apoteker og filialer, hvor der er ansat behandlerfarmaceuter eller bevillingsindehaver er behandlerfarmaceut, skal alle registreres som et behandlingssted i kategori 3 under enhedstypen apotek.

Apoteker og filialer, der tilbyder influenza- og rejsevaccinationer, er ligeledes registreringspligtige i kategori 3. 

Læs mere om behandlingsstedskategori for behandlingssteder med læger, tandlæger og kiropraktorer.

Flere behandlingssteder på samme lokalitet

På adressen Hovedvejen 1 deler læge X lokaler med fysioterapeuterne Y og Z.

Læge X har sin egen virksomhed A, som han udfører behandling i. Y og Z har sammen virksomheden B, som de udfører behandling i.

Behandlingssted A og B ligger på samme adresse.

Når kategorien skal bestemmes, skal kun de sundhedspersoner, der udfører behandling i virksomheden, regnes med. Det betyder, at Læge X skal registrere sit behandlingssted A i behandlingsstedskategori 3, da læge X er den eneste, som udfører behandling der. Fysioterapeuterne Y og Z skal registrere deres fælles behandlingssted B i kategori 4, da de er flere sundhedspersoner, der ikke er læger, tandlæger eller kiropraktorer.

Indlejer på behandlingssted

På adressen Landevejen har fodterapeut X en virksomhed, hvor vedkommende udfører behandling. Z og Y har hver deres selvstændige virksomhed (B og C), og de arbejder som indlejere i lokaler i X's virksomhed på Landevejen.

Alle tre virksomheder udfører behandling og anses for selvstændige behandlingssteder, der skal registreres.

Når behandlingsstedskategorien skal angives for behandlingsstederne, skal kun de sundhedspersoner, der udfører behandling i virksomheden medregnes. Det betyder, at de tre behandlingssteder; A, B og C skal registreres i kategori 5, da de alle er enkeltmandsvirksomheder uden læge, tandlæge eller kiropraktor.