Sikkerhedssele og fritagelse for brug

Fritagelse for brug af sikkerhedssele kan kun opnås, hvis der foreligger alvorlige lægelige årsager til dette. Dispensation for brug af sikkerhedssele gives af en læge, normalt den pågældendes egen læge eller en speciallæge. Er lægen i tvivl, kan sagen forelægges Styrelsen for Patientsikkerhed.

Attester (PL 16) kan rekvireres hos Praktiserende Lægers Forlag, tlf. 3953 0700. Hvis lægen finder grundlag for, at der kan gives dispensation udfylder lægen en attest i to eksemplarer. Et eksemplar opbevares af lægen, et andet udleveres til patienten, som er forpligtiget til at medbringe det ved kørslen. Der skal ikke sendes kopi af attesten til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fritagelsesperiode

Attesten kan enten udstedes for en nærmere defineret periode, hvis der er tale om en midlertidig lidelse, eller indtil videre, hvis der er tale om en mere stationær lidelse.

Helbredsforhold, der kan danne grundlag for dispensation

Ved afgørelse af grundlaget for en eventuel dispensation må det forinden stillingtagen nøje vurderes, om de gener, der anføres ved anvendelse af sikkerhedsseler, er så alvorlige, at de kan opveje den risiko for skade på fører og passager, som dispensationen medfører.

Tilstandene, der kan begrunde en fritagelse, er beskrevet separat i "Vejledning om dispensation for brug af sikkerhedssele".

Lovgrundlag

I henhold til færdselslovens § 80 skal sikkerhedssele anvendes under kørslen, hvis en siddeplads i bil, trehjulet motorcykel eller trehjulet knallert er forsynet med sikkerhedssele. Der er dog mulighed for dispensation motiveret af alvorlige lægelige årsager.

Sundhedsstyrelsen har udsendt en vejledning til læger om dispensation for brug af sikkerhedssele

Vejledning nr. 3 af 4. januar 1993 om dispensation for brug af sikkerhedssele (retsinformation)