Godkendelse af uddannelse

Tandlæge. Som det første trin skal vi godkende din uddannelse. Den skal i det væsentligste svare til den danske. Din uddannelse er dog forældet, hvis den er mere end 6 år gammel på det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og al dokumentation til den. Men hvis du har arbejdet som tandlæge i mere end 12 måneder i samme tidsrum, er der stadig mulighed for, at vi kan godkende din uddannelse.

6-årsreglen

Hvis du har afsluttet din grunduddannelse som tandlæge mere end 6 år forud for, at vi har modtaget en ansøgning om dansk autorisation fra dig, anses din uddannelse for forældet, med mindre du kan dokumentere, at du har arbejdet som tandlæge i mindst 12 måneder i de seneste 6 år forud for, at vi har modtaget din ansøgning.

Tandlægeuddannelser af kortere varighed end 5 år

Vi kan generelt oplyse, at tandlægeuddannelser af kortere varighed end 5 år kan normalt ikke bliver vurderet egnet til afprøvning, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 97 af 9. februar 2011 om  autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS med senere ændringer. Det skyldes, at uddannelser af kortere varighed end 5 år typisk ikke opfylder krav om, at de i det væsentligste svarer til den danske tandlægeuddannelse. Det vil dog altid bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøgning.

Den danske tandlægeuddannelse er på 5 år og herefter 1 klinisk år. 

Sådan søger du om godkendelse af din uddannelse

Vi anbefaler, at du først udfylder og indsender ansøgningsskemaet, når du har adgang til en printer.

For at vi kan godkende din uddannelse, skal du: 

Du må også gerne aflevere din ansøgning og dokumentation personligt i vores reception. Husk at vedlægge ansøgningsskema med navn og adresse sammen med din dokumentation.

Se adresse og åbningstider

Nødvendig dokumentation

På hvert dokument skal du påføre det bilagsnummer, der står ud for hvert enkelt dokument i listen nedenfor. For eksempel skal dokumentation for navn, fødselsdag og statsborgerskab påføres et 1-tal.

 1. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante bekræftede sider fra pas).
 2. Eventuelt navneforandringsattest.
 3. Eventuelt oversættelse af navneforandringsattest
 4. Curriculum Vitae, hvor uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden.
 5. Eksamensbevis (diplom) for bestået (grund)uddannelse som tandlæge.
 6. Eventuelt oversættelse af eksamensbevis til dansk eller engelsk, hvis beviset ikke er udstedt på engelsk.
 7. Udfyldt blanket eller erklæring fra din uddannelsesinstitution. Erklæringen/blanketten skal sendes direkte fra uddannelsesinstitutionen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Afsender skal tydelig fremgå af kuverten/omslag eller lignende. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat ved en godkendt translatør. Det vil ikke blive accepteret, at ansøger selv indsender denne erklæring, ej heller i en forseglet kuvert.
 8. Eksamensudskrift fra uddannelsesstedet med oplysninger om:
  • Grunduddannelses normerede varighed
  • Hvilke fag den teoretiske uddannelse består af med angivelse af antal timer i hvert fag
  • Hvilke fag den kliniske uddannelse består af med angivelse af antal timer i hvert fag
  • Antal uger pr. semester
  Vi skal anbefale, at du læser mere om de fag, som tydeligt skal fremgå af dit eksamensudskrift, i vores informationsbilag. Hvis fagene ikke fremgår af dit eksamensudskrift, vil du forventeligt blive bedt om at indsende yderligere dokumentation af disse, når vi påbegynder en sagsbehandling af din tandlægeuddannelse.  
 9. Eventuelt oversættelse af oversigt fra uddannelsesstedet til dansk eller engelsk, hvis oversigten ikke er udstedt på engelsk.
 10. Udfyldt blanket eller erklæring fra de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet (Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing). Det skal bl.a. fremgå, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en translatør. Erklæringen/blanketten skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra den respektive sundhedsmyndighed. Afsender skal tydelig fremgå af kuverten/omslag eller lignende. Erklæringen/blanketten må ikke være mere end 3 måneder gammel, når al dokumentation er modtaget hos os. Det vil ikke blive accepteret, at ansøger selv indsender erklæring om "good standing", ej heller i en forseglet kuvert.
 11. Dokumentation for mindst 12 måneders ansættelse som tandlæge. (Kun hvis du har afsluttet din uddannelse for mere end 6 år siden forud for denne ansøgning - 6-års-reglen). Dokumentationen skal bekræfte fuldtidsansættelse og angive detaljerede oplysninger om dine professionelle arbejdsområder.
  Dokumenteret deltidsbeskæftigelse i en periode svarende 12 måneders fuldtidsbeskæftigelse kan ligeledes opfylde kravet om 12 måneders erhvervserfaring, forudsat at erhvervserfaringen er erhvervet inden for de sidste 6 år forud for ansøgningstidspunktet.
 12. Eventuelt supplerende dokumentation/yderligere oplysninger, som du mener, kan have betydning for vurderingen af dine uddannelseskvalifikationer.
 13. Fuldmagt, hvis en anden person, herunder jobcentre, kommuner med flere, varetager din ansøgning.

Erklæring om non-registration

Hvis du ikke er autoriseret og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration", som skal sendes direkte til os fra de relevante kompetente sundhedsmyndigheder.

Vi har ingen mulighed for at kontakte myndigheder, universiteter m.fl. vedrørende anmodning om dokumentation på dine vegne. Vedrørende fremskaffelse af erklæring fra en uddannelsesinstitution og erklæring om "good standing" skal vi henvise til den del af vores hjemmeside, hvor vi officielt anmoder om denne dokumentation (se links i punkt 7 og 10). 

Du skal sende ovenstående dokumentation med post i 2 eksemplarer:

 • Eksemplar 1: Original dokumentation eller bekræftede kopier (sort/hvid).
 • Eksemplar 2: Almindelige kopier af eksemplar 1 (kopierne skal være sort/hvide i A4 format uden clips, plastik omslag, mapper med mere).

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, skal kopierne i det ene eksemplar være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter på engelsk eller dansk, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, sagsbehandlere i jobcentre, kommuner og lignende kan ikke bekræfte kopier.

Originale dokumenter

Vi kan forlange at se originale dokumenter. Oversættelser og dokumenterne i punkt 7 og 10 skal altid sendes i original form. Original dokumentation vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.

Oversættelse til dansk eller engelsk

Hvis din dokumentation ikke er udstedt på engelsk, kan du vælge at vedlægge en oversættelse til dansk eller engelsk af dokumentationen (norsk eller svensk kan også accepteres). Du kan også vente med at sende en oversættelse, indtil vi har behandlet din ansøgning og konkret vurderet, hvilke dokumenter der skal oversættes. Du skal dog forvente en længere sagsbehandlingstid, hvis du vælger at vente med at sende en oversættelse.

Oversættelsen skal være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.
 • En translatør.

Oversætterens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af oversætteren. Oversætteren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når vi har modtaget din ansøgning og dokumentation med posten (husk eventuelt at tjekke din "uønskede e-mails" mappe, da vores mails sommetider lander der).

Du vil ikke få en kvitteringsmail ved efterfølgende modtagelse af yderligere dokumentation.

Vi foretager en individuel vurdering af din grunduddannelse som tandlæge, for at vurdere om din uddannelse er egnet til afprøvning.

Når vi har behandlet din ansøgning, vil du enten modtage en e-mail eller et brev sendt med digital post (f.eks. til e-Boks), hvis du har et dansk cpr.nummer, hvor du vil blive bedt om at sende yderligere dokumentation, eller et brev med din dokumentation. Hvis din uddannelse er blevet godkendt, vil det fremgå af brevet, hvilke betingelser, der er, for at du kan opnå dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge.

Vær opmærksom på, at det pågældende brev ikke er en autorisation.

Brevet og din dokumentation vil blive sendt til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet, med almindelig eller anbefalet post. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter. Hvis du bor i udlandet skal du sikre dig, at din fulde adresse fremgår af ansøgningen og at du kan modtage breve med post, da vi ikke sender brevet med kurer, bud eller lignende.

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, som de modtages.

Aktuelt er vi ved at behandle de ansøgninger, der fysisk er modtaget i marts 2024.

Vi forventer, at din ansøgning bliver behandlet inden for ca. 6 måneder fra modtagelsen af din ansøgning om dansk autorisation som tandlæge.

Vi prioriterer behandlingen af de ansøgere, der vurderes at være tættest på at kunne indgå i det danske sundhedsvæsen. Det gælder fx alle autorisationsansøgninger fra sundhedspersoner fra lande uden for EU/EØS, hvor styrelsen har kendskab til, at ansøger har et dansk CPR-nummer og aktiv bopæl i Danmark.

I sager, hvor ansøger opfylder disse betingelser, forventer vi at behandle ansøgningen inden for få hverdage efter at ansøger har indsendt den fysiske ansøgning inkl. den nødvendige dokumentation.

Hvis du står registreret i vores system med CPR-nummer og bor i Danmark, behøver du ikke gøre mere. Vi vil automatisk prioritere behandlingen af din ansøgning, når du har indsendt den fysiske ansøgning inkl. den nødvendige dokumentation.

Hvis du har et dansk CPR-nummer, men ikke tidligere har givet os besked herom, bedes du kontakte os på 72 28 66 00 eller via sikker e-mail.

Vi kan ikke hjælpe med spørgsmål vedrørende CPR-nummer, og henviser i stedet til life in denmark.dk.