Evalueringsautorisation

Tandlæge. Før du kan starte i din evalueringsansættelse, skal du have en evalueringsautorisation. Du skal være begyndt på din ansættelse 12 måneder efter, at du har bestået den sidste odontologiske fagprøve eller kursus i dansk sundhedslovgivning.

Din evalueringsautorisation gælder kun til din evalueringsansættelse på den pågældende klinik og periode. Det vil sige, at du ikke kan arbejde som tandlæge på en anden klinik i perioden, f.eks. i en vikarstilling i weekenden eller i din ferie.

Børne- og ungdomstandpleje

Din evalueringsansættelse har til formål at teste dine kliniske færdigheder og sproglige/kommunikative evner i praksis. Under evalueringsansættelsen skal det sikres, at du har bred indsigt i de arbejdsprocesser og rutiner, som knytter sig til forskellige former for klinisk tandlægevirksomhed. Du kan i din evalueringsansættelse godt optjene timer med børne- og ungdomstandpleje i privat regi. Du skal blot vedlægge dokumentation for, at den private praksis behandler børnepatienter. Dokumentationen skal være i form af en samarbejdsaftale mellem den private klinik og kommunen for den angivne periode.

Eventuelle timer indenfor omsorgs- eller specialtandpleje kan ikke medregnes i optjente timer. 

Voksentandpleje

Din evalueringsansættelse skal gennemføres indenfor regulær voksentandpleje.

Evalueringsansættelsen har til formål at teste dine kliniske færdigheder og sproglige/kommunikative evner i praksis. Under evalueringsansættelsen skal det sikres, at du har bred indsigt i de arbejdsprocesser og rutiner, som knytter sig til forskellige former for klinisk tandlægevirksomhed. Din evalueringsansættelse kan derfor ikke ske indenfor omsorgs- eller specialtandpleje. 

Ansøgning om evalueringsautorisation til dit første forløb i evalueringsansættelsen

Når du første gang søger om en evalueringsautorisation, skal du sende en e-mail til afdelingens postkasse aaes@stps.dk med følgende nedenstående oplysninger og dokumentation:

 • Dit navn
 • Din adresse
 • Dit telefonnummer
 • Din fødselsdato
 • Klinikkens navn, telefonnummer, e-mail adresse og fysiske postadresse
 • Navn på den (kun én) tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke, som skal evaluere dig (og som har sin faste daglige gang på klinikken).
 • Ansættelseskontrakt med information om starts dato på din evalueringsansættelse. De forventede antal arbejdstimer pr. uge skal stå enten i din kontrakt eller i en separat e-mail fra din arbejdsgiver til os. 
 • Opdateret CV med oplysning om eventuelt ophold i udlandet/ferie.
 • Eventuel dit journalnummer, som starter med 32-1514- .

Erklæring om "good standing"

Samtidig med at du søger om en evalueringsautorisation, skal du sørge for, at de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som autoriseret/registreret tandlæge, enten udfylder blanketten Validation of registration eller udsteder en erklæring om "good standing" og sender den med post til os. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation.

Erklæring om "non-registration"

Hvis du ikke har en autorisation eller på anden måde er registreret som tandlæge og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration", som med post skal sendes direkte til os fra de relevante kompetente sundhedsmyndigheder. Du kan finde mere information på siden Erklæring om "non-registration

Erklæring om "good standing" eller erklæring om "non-registration" skal med post sendes direkte til os fra den respektive sundhedsmyndighed i udlandet. Afsender skal tydelig fremgå af kuverten/kurer omslag eller lignende. Erklæringen (eventuelt blanketten) må ikke være mere end 3 måneder gammel, når vi modtager din ansøgning om evalueringsautorisation. Det vil ikke blive accepteret, at du selv eller andre ikke relevante personer indsender erklæringen/blanketten, ej heller i en forseglet kuvert. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en oversætter.

Dokumentation for ophold i Danmark

Hvis du har opholdt dig i Danmark i hele perioden fra den dato, hvor du fik godkendt din tandlægeuddannelse hos os, kan du i stedet sende dokumentation, der bekræfter dette. Dokumentation for dit ophold i Danmark kan være i form af udtalelser fra sprogskoler, praktik/ansættelsessteder, sagsbehandlere i kommunen/jobcentre som har set dig, offentlige institutioner (har f.eks. hentet børn) m.fl. Det er ikke tilstrækkeligt at sende f.eks. bopælsattest, ansættelseskontrakter, lønsedler, opholdstilladelse, huslejeindbetalinger eller lignende.

Hvis du ikke kan dokumentere dit ophold i Danmark i den pågældende periode, skal du sørge for, at der bliver indsendt en erklæring om "good standing" eller erklæring om "non-registration".

Sagsbehandlingstid

Når vi har modtaget al den krævede dokumentation, vil vi behandle din ansøgning om evalueringsautorisation så hurtigt som muligt. Behandlingen af din ansøgning om evalueringsautorisation kan dog tage op til 14 dage. Vi har ikke mulighed for at udstede en evalueringsautorisation til dig med tilbagevirkende kraft.

Forløb af evalueringsansættelser

Du kan højst søge om evalueringsautorisation til to evalueringsforløb (i den samlede evalueringsansættelse), der som udgangspunkt er på henholdsvis 3 og 9 måneder, således at tids- og områdekravene i forhold til bekendtgørelse nr. 427/2011 om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge kan overholdes. I sådanne regelrette og opdelte ansættelsesforløb inden for henholdsvis børne- og ungdomstandpleje og voksentandpleje, skal der indsendes evaluering efter 1. måned og ved slutningen af hver enkelt (begge) ansættelser.

Da det kan være svært at få to opdelte forløb (3+9 måneder), kan vi efter ansøgning også godkende andre evalueringsforløb. Når vi har godkendt et evalueringsforløb, vil det af vores tilbagemelding fremgå, hvornår vi skal modtage dine evalueringer.

Følgende eksempel er vejledende, men kravet om minimum 20 timers ansættelse inden for hoveddelen af den samlede evalueringsansættelse skal være opfyldt:

 • Tandlægen skal dokumentere ansættelse af som udgangspunkt minimum 20 timer inden for enten børne- og ungdomstandpleje eller voksentandpleje (benævnt "hoveddelen" af evalueringsansættelsen)
 • Tandlægen skal søge om evalueringsautorisation til brug for ansættelsen. Tandlægen får en autorisation svarende til det antal måneder, som ansættelsen løber, dog kun indtil den dato, hvor kravet om arbejdstimer er opfyldt. Hvis ansættelsen f.eks. er på 20 timer om ugen, og tandlægen ønsker tidskravet opfyldt som svarende til 1080 timer, vil vi således udstede en  evalueringsautorisation i 15 måneder.
 • Tandlægen eller arbejdsgiver indsender evaluering efter 1. måned samt ved slutningen af ansættelsen.
 • Tandlægen har inden for de 15 måneder mulighed for at supplere sin ansættelse, så krav om minimum 3 måneders/360 timers ansættelse (benævnt "minimumsdelen" af evalueringsansættelsen) i andet område, sideløbende bliver opfyldt. Tandlægen må dog også gerne vente til man er færdig med det første forløb, til man starter på det næste forløb.
 • Tandlægen skal også søge en evalueringsautorisation til brug for denne ansættelse.
 • Tandlægen kan få udstedt evalueringsautorisation til én klinik indenfor Voksentandpleje og til én klinik indenfor Børne- og Ungdomstandpleje. 

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din evalueringsautorisation, vil den fremgå af vores offentlige autorisationsregister. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus. 

Der kan dog gå op til 48 timer før oplysningerne findes i registeret. Oplysningerne findes tidligst i registeret på datoen, hvor du har opnået din evalueringsautorisation. Du har mulighed for at udskrive oplysningerne fra hjemmesiden.

Ansøgning om evalueringsautorisation til dit andet forløb i evalueringsansættelsen

Hvis du ikke samtidig med din ansøgning om evalueringsautorisation til dit første forløb i evalueringsansættelsen har søgt om evalueringsautorisation til en eventuelt anden evalueringsansættelse, skal du sende en ny ansøgning om evalueringsautorisation til afdelingens postkasse aaes@stps.dk med følgende oplysninger og dokumentation:

 • Dit navn
 • Din fødselsdato
 • Klinikkens navn, telefonnummer, e-mail adresse og fysiske postadresse.
 • Navn på den (kun én) tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke, som skal evaluere dig (og som har sin faste daglige gang på klinikken).
 • Ansættelseskontrakt med information om starts dato på din evalueringsansættelse. De forventede antal arbejdstimer pr. uge skal stå enten i din kontrakt eller i en separat e-mail fra din arbejdsgiver til os.
 • Eventuel dit journalnummer, som starter med 32-1514- .

Du skal ikke sende et opdateret CV og erklæring om ”good standing”/dokumentation for ophold i Danmark igen.

Sagsbehandlingstid

Når vi har modtaget al den krævede dokumentation, vil vi behandle din ansøgning om evalueringsautorisation så hurtigt som muligt. Behandlingen af din ansøgning om evalueringsautorisation kan dog tage op til 14 dage. Vi har ikke mulighed for at udstede en evalueringsautorisation til dig med tilbagevirkende kraft.