Evalueringsansættelse og evalueringsautorisation

På denne side kan du læse mere om indholdet i evalueringsansættelsen og hvad du skal gøre i forbindelse med din ansøgning om evalueringsautorisation.

Evalueringsansættelse

Når du har modtaget et brev fra os, hvorpå vi godkender din uddannelse, er du klar til at finde en evalueringsansættelse som næste trin, i din vej til at opnå dansk autorisation som sygeplejerske. Inden du kan starte i din evalueringsansættelse, skal du først søge og have en evalueringsautorisation.

Formålet med din evalueringsansættelse er, at din arbejdsgiver skal vurdere dine kliniske kompetencer og dine evner til at kommunikere med patienterne og det øvrige sundhedspersonale. Evalueringsansættelsen skal sikre os, at du har de nødvendige fundamentale sygeplejefaglige og sproglige kompetencer og ikke er til fare for patientsikkerheden. 

Der er derfor tale om, at der under din evalueringsansættelse sker en afprøvning af dine faglige og sproglige færdigheder.

Din arbejdsgiver skal under evalueringsansættelsen bl.a. vurdere følgende:

 • Har viden om og kan reflektere over sygeplejefagets værdier, teorier, begreber og metoder.
 • Har viden om og kan reflektere over forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og palliation.
 • Har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af teknologi i pleje, behandling og kvalitetssikring.
 • Har viden om og kan reflektere over egen professionsudøvelse samt egne professionsopgaver.
 • Kan anvende og vurdere situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning i samspil med patient og borger.
 • Kan anvende, vurdere og formidle klinisk beslutningstagen med henblik på at observere, diagnosticere, vurdere, prioritere, lede, koordinere, evaluere, dokumentere og justere sygepleje på individ- og gruppeniveau.
 • Selvstændigt kan håndtere organisering, vurdering, justering og dokumentation af pleje-og behandlingsforløb.
 • Selvstændigt kan tage ansvar for og håndtere klinisk beslutningstagen.
 • Selvstændigt at indgå i situationsbestemt kommunikation i forskellige kontekster.

Krav til din evalueringsansættelse

Når vi har godkendt din uddannelse, er du klar til at søge en evalueringsansættelse, som du selv skal finde.

 • Evalueringsansættelsen skal som udgangspunkt være på et sygehus, plejehjem eller lignende.
 • Du skal som minimum være ansat 6 måneder på fuld tid. 
 • Din arbejdsgiver skal ansætte dig på overenskomstmæssige vilkår og du skal have løn i perioden.

Det er nødvendigt at du kan tale, læse og skrive dansk for at opnå en evalueringsautorisation. Det er fordi, du skal kunne kommunikere med patienter, pårørende og kollegaer. Det er arbejdsgiver der inden ansættelsen skal sikre sig, at du har de rette faglige, sproglige og kommunikative kompetencer til at kunne varetage de konkrete arbejdsfunktioner, den pågældende stilling omfatter.

Det er et krav for godkendelse af evalueringsansættelsen, at der er tilknyttet en dansk autoriseret sygeplejerske, som kan varetage den daglige evaluering af dit arbejde, men det er ikke et krav, at ansættelsesstedet skal forhåndsgodkendes til at kunne varetage evalueringsansættelsen.

Vær opmærksom på, at du ikke må starte i din evalueringsansættelse, før du har 1) en evalueringsautorisation og 2) en opholdstilladelse og 3) en arbejdstilladelse.

Afgørelser efter evalueringsansættelsen

Når du er færdig med din evalueringsansættelse, skal du eller ansættelsesstedet, hvor du har været ansat, sende evalueringsskemaet til os.

Ansættelsesstedet skal benytte vores evalueringsskema. Alle felter i evalueringsskemaet skal udfyldes.

Evalueringsskemaet skal udfyldes af din arbejdsgiver og skal anvendes af din arbejdsgiver til at strukturere vurderingen af dig under evalueringsansættelsen. Evalueringsskemaet giver et overblik over de kriterier, der ligger til grund for vurderingen. På den baggrund vil den superviserende/evaluerende sygeplejerske kunne lægge en plan for den 6 måneders evalueringsansættelse du skal være i.

Du skal sørge for, at dit ansættelsessted sender evalueringsskemaet til os i løbet af den sidste måned af din 6 måneders evaluering. Skemaet skal sendes med post eller via sikker mail til stps@stps.dk.

Afdelingens betragtninger vil indgå i vores vurdering af, om en du kan få godkendt dit evalueringsforløb og dermed opnå en varig dansk autorisation som sygeplejerske.

Hvis dit ansættelsessted, giver dig en positiv evaluering af både dine sproglige kvalifikationer og dine faglige kompetencer vil du få udstedt en varig dansk autorisation som sygeplejerske.

Hvis vi modtager en negativ vurdering fra dit ansættelsessted, og ansættelsesstedet vurderer, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske færdigheder eller sproglige kompetencer, tager vi stilling til det videre forløb. Vi vurderer, om der er basis for at tilbyde endnu en evalueringsansættelsesansættelse, eller om der vil blive givet afslag på din ansøgning om autorisation.

En evalueringsautorisation kan i særlige tilfælde forlænges, hvis du eller dit ansættelsessted anmoder herom. I vores vurdering indgår, om ansættelsesstedet vurderer, at du ved en forlængelse kan opnå en positiv evaluering, som ikke kan opnås uden, at evalueringsansættelsen forlænges.

Evalueringsautorisation

Du skal have en evalueringsautorisation for at arbejde i en evalueringsansættelse. Du må ikke påbegynde din ansættelse før du har fået modtaget en evalueringsautorisation fra os.

Evalueringsautorisationen er begrænset til at gælde for dit ansættelsessted og den gælder kun i den periode, du er ansat i evalueringsstillingen.

Når du har en evalueringsautorisation, har du de samme rettigheder og pligter, som andet autoriseret personale.

Sådan får du en evalueringsautorisation

Når du har fået tilbudt en stilling, skal du søge om en evalueringsautorisation, som vi udsteder til brug for din 6 måneders evalueringsansættelse.

For at få en evalueringsautorisation skal du først:

 • udfylde og sende os en ansøg om evalueringsautorisation til en evalueringsansættelse. Underskriver skal tydeligt kunne identificeres og ansættelsesstedets stempel skal påføres
 • sende os et opdateret CV
 • bede de relevante myndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som sygeplejerske, om at sende ny erklæring om ”Good standing" eller indsende dokumentation for uafbrudt ophold i Danmark.

Du skal du sende din ansøgning om evalueringsautorisation med sikker post til stsp@stps.dk eller pr. post.

Du må ikke starte i din evalueringsansættelse, før du har modtaget en evalueringsautorisation fra os.

Hvis der sker ændringer i aftalen mellem dig og din arbejdsgiver før eller under evalueringsansættelsen, skal du eller din arbejdsgiver straks kontakte os.

Dokumentation for ophold i Danmark

Du skal ikke sende en erklæring om ”good standing”, hvis du har opholdt dig i Danmark i hele perioden fra den dato, hvor du fik godkendt din uddannelse hos os. I stedet skal du sende dokumentation, der bekræfter dette. Dokumentation for dit ophold i Danmark kan være i form af udtalelser fra sprogskoler, praktik/ansættelsessteder, sagsbehandlere i kommunen/jobcentre som jævnligt har set dig, og offentlige institutioner, hvor du for eksempel har hentet børn, med flere. 

Det er ikke tilstrækkeligt at sende dokumentation for eksempelvis bopælsattest, ansættelseskontrakter, lønsedler, opholdstilladelse, huslejeindbetalinger eller lignende.

Hvis du ikke kan dokumentere dit ophold i Danmark i den pågældende periode, skal du i stedet sørge for, at der bliver indsendt en erklæring om "good standing" eller "non-registration" med post.

Erklæring om "Good standing"

Du skal bede de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som sygeplejerske, enten om at udfylde blanketten ”Validation of registration” eller udstede deres egen erklæring om "good standing". Erklæringen skal blandt andet give information om, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din ret til at virke som sygeplejerske.

Hent: Validation of registration

Hvis du ikke har en autorisation eller på anden måde er registreret som sygeplejerske og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration". Du kan finde mere information på siden: 
Erklæring om "non-registration"  

I hvilket format skal erklæringen indsendes?

Erklæring om "good standing" eller erklæring om "non-registration" skal med post sendes direkte til os. Myndighedens navn og adresse skal tydeligt fremgå af kuverten, omslaget eller lignende. Vi accepterer ikke, at du selv indsender erklæringen til os, ej heller i en forseglet kuvert, eller at der står et andet navn og adresse på kuverten eller omslaget end den som tilhører den kompetente myndighed.

Erklæringen eller blanketten må ikke være mere end 3 måneder gammel fra udstedelsesdatoen, når din ansøgning om evalueringsautorisation er modtaget hos os.

Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat ved en godkendt translatør. Du skal dog sørge for, at dit fulde navn står med latinske bogstaver eller at dit journalnummer fremgår af den modtagne erklæring, så vi kan finde dig i vores sagsregister.

Sagsbehandlingstid

Når vi har modtaget al den krævede dokumentation, vil vi behandle din ansøgning om evalueringsautorisation så hurtigt som muligt. Behandlingen af din ansøgning om evalueringsautorisation kan dog tage op til 14 dage. Vi har ikke mulighed for at udstede en evalueringsautorisation til dig med tilbagevirkende kraft.

Det offentlige autorisationsregister

Fra det tidspunkt din evalueringsautorisation er gældende, vil den fremgå af vores offentlige autorisationsregistret. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus.

Søg evalueringsautorisation

Søg opholdstilladelse og arbejdstilladelse

Evalueringsskema