Det rådgivende forum for osteopater

Baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder autorisation som osteopat til personer, der har gennemført uddannelse og bestået eksamen i henhold til regler fastsat af styrelsen.

Da der på nuværende tidspunkt ikke findes en dansk uddannelse i osteopati, har styrelsen fastsat nærmere regler for autorisation af osteopater (jf. autorisationslovens § 70 b, stk. 4). Disse regler står beskrevet i bekendtgørelse nr. 981 af den 28. juni 2018 om autorisation af osteopater. I bekendtgørelsen stilles  en række betingelser til ansøgeres uddannelse, herunder krav til uddannelsens niveau, varighed og indhold, der skal opfyldes, hvis styrelsen skal udstede autorisation som osteopat.

Det forhold, at der ikke findes en dansk uddannelse inden for osteopati, gør, at alle ansøgeres uddannelse skal vurderes konkret i forhold til bekendtgørelsen. Af bekendtgørelsens § 10 fremgår det, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal nedsætte et rådgivende forum, som har til formål at rådgive styrelsen bla. i forbindelse med behandling af enkeltsager.

Det rådgivende forums opgaver

Forummet har til opgave at rådgive Styrelsen for Patientsikkerhed: 

  • Ved vurdering af om enkelte ansøgeres uddannelse opfylder de indholdsmæssige krav
  • Ved vurdering af udenlandske uddannelser
  • Ved behov for at tilpasse indholdet i bilag 1 til bekendtgørelsen om autorisation af osteopater

Styrelsen for Patientsikkerhed inddrager det rådgivende forums synspunkter i sine beslutninger. Det rådgivende forums vurderinger er dog ikke bindende for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sammensætning

Det rådgivende forum består af medlemmer, der er udpeget af faglige organisationer, foreninger, relevante myndigheder samt eventuelle arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner.

Med virkning fra den 14. marts 2024 består det rådgivende forum for osteopater af:

  • Osteopathy Europe
  • Danske Osteopater
  • Danske Fysioterapeuter
  • Dansk Kiropraktorforening
  • Københavns Professionshøjskole
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Patientsikkerhed varetager formandskab og sekretariat for det rådgivende forum.

Mødeafholdelse

Det rådgivende forum afholder møder to gange årligt og ellers efter behov.

Styrelsen for Patientsikkerhed står for at indkalde til møder samt udfærdige dagsorden og referat for møderne. Referaterne offentliggøres i boksen nedenfor.