Ansøgning og godkendelse af uddannelse

Første trin er, at vi skal godkende din uddannelse. Den skal i det væsentligste svare til den danske. Din uddannelse er dog forældet, hvis den er mere end 6 år gammel på det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning og al dokumentation til den. Men hvis du har arbejdet som læge i mere end 12 måneder i samme tidsrum, er der stadig mulighed for, at vi kan godkende din uddannelse.

Ansøgning

Allerførst skal du udfylde vores online ansøgningsskema, hvilket er vigtigt du får gjort, inden vi modtager dine EPIC rapporter. Skemaet skal sendes til os elektronisk. Den udprintede version af skemaet skal du først sende til os sammen med din dokumentation.

6-årsreglen: Bemærk, at ansøgninger fra læger, der har gennemført lægeuddannelsen 6 år forud for, at styrelsen modtager en fuldt dokumenteret ansøgning, vil blive afvist, medmindre ansøgningen (trin 5) er ledsaget af et dokument, der angiver erhvervserfaring som læge i mindst 12 måneder ud af de sidste 6 år, der går forud for den dato, hvor vi modtager ansøgningen.

Udfyld ansøgningskemaet

EPIC rapporter

Vi har indgået et samarbejde med the Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG®) i USA, som er medlem af Intealth, om verificering af udenlandsk uddannede lægers uddannelsespapirer. Hvis du er uddannet læge fra et universitet uden for EU og/eller er statsborger i et land uden for EU, skal visse uddannelsespapirer verificeres via ECFMGs Electronic Portfolio of International Credentials (EPIC). Først herefter kan du sende en ansøgning om dansk autorisation til os. Du skal selv betale de udgifter, der er forbundet med verifikationsprocessen.

For yderligere oplysninger og ofte stillede spørgsmål om brug af EPIC skal vi henvise til Special Instructions and FAQs for Applying to the Danish Patient Safety Authority.

For at få dine uddannelsespapirer verificeret gennem the ECFMG, skal du gennemføre følgende trin:

Trin 1: Etablér en EPIC-konto

Se på ECFMGs hjemmeside, hvordan du etablerer en EPIC-konto. Når ECFMG har behandlet din anmodning og etableret din EPIC-konto, sender de dig en e-mail med dine login-oplysninger, så du kan få adgang til din EPIC-konto.

Trin 2: Bekræft din identitet med EPIC

Se på ECFMGs hjemmeside for detaljerede oplysninger. For at kunne bekræfte din identitet, skal du indsende en EPIC Identification Form (EIF). Når denne formular er godkendt af ECFMG, kan du uploade den dokumentation, som du skal have verificeret.

Trin 3: Upload de nødvendige dokumenter til verifikation gennem EPIC

Log ind på din EPIC-konto og upload:

 • Diplom (eksamensbevis for grunduddannelse som læge)
 • Eksamensudskrift (som viser alle relevante medicinske fag, herunder fag som neurologi, neurokirurgi, dermatologi m.fl.)
 • Autorisation som læge (License to Practice Medicine) udstedt af de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som læge. 

Når dine uddannelsespapirer er uploadet, kan du til enhver tid kontrollere status på din anmodning ved at logge ind på din EPIC-konto.

Find mere information om brug af EPIC på ECFMGs hjemmeside

Erklæring om non-registration: Hvis du endnu ikke har modtaget autorisation som læge i et land, og af den grund ikke kan uploade din autorisation til verifikation gennem EPIC, da bedes du læse om erklæring om non-registration, før du uploader de to andre dokumenter til verifikation gennem EPIC.

Læs om erklæring om non-registration

Trin 4: Send rapporter om dine verificerede dokumenter til os

ECFMG giver dig besked via e-mail hver gang et dokument er blevet verificeret. Når de tre dokumenter er verificerede, kan du gå til fanen "Mine Rapporter" i din EPIC-konto og anmode om, at en EPIC rapport for hvert verificeret dokument sendes til os. For mere information om EPIC rapporter, se  på ECFMGs EPIC hjemmeside.

Når alle tre nævnte verifikationsrapporter er modtaget hos os, får du tilsendt en kvitteringsmail så vidt muligt inden for 7-14 dage til den e-mail adresse, som du har oplyst i det ansøgningsskema, som du har sendt elektronisk til os. Det er vigtig, at du inden du sender dine EPIC rapporter til os har udfyldt det online ansøgningsskema, da der ikke er nogen kontaktoplysninger i rapporterne. Din ansøgning bliver først behandlet, når vi har modtaget de tre nævnte EPIC rapporter.   

Trin 5: Send din ansøgning med post (efter modtagelse af kvitteringsskrivelsen nævnt under trin 4)

Send din ansøgning med den nødvendige dokumentation med post til os, når vi har modtaget de tre nævnte verifikationsrapporter. Vi vil herefter vurdere om din uddannelse er egnet til afprøvning.

Du må også gerne aflevere din ansøgning og dokumentation personligt i vores reception på Islands Brygge 67 i København. Husk at vedlægge en følgeskrivelse med dit navn, adresse og underskrift (eller det eventuelle udfyldte ansøgningsskema) sammen med din dokumentation.

Se adresser og åbningstider

Vær opmærksom på, at når vi modtager din ansøgning med den nødvendige dokumentation med post, må "Report Issued" datoen i den EPIC rapport, der omhandler verifikation af din autorisation som læge/erklæring om "good standing"/erklæring om "non-registration", ikke være mere end 3 måneder gammel. Hvis "Report Issued" datoen i den pågældende EPIC rapport er mere end 3 måneder gammel, vil du sandsynligvis blive bedt om at indsende en ny og opdateret verifikation af din autorisation/erklæring igennem EPIC.

Nødvendig dokumentation, du skal sende til os

På hvert dokument skal du påføre det nummer, der står ud for hvert enkelt dokument i listen nedenfor. For eksempel skal dokumentation for navn, fødselsdag og statsborgerskab påføres et 2-tal.

Du skal kun indsende den nedenstående dokumentation sammen med din ansøgning, da vi allerede har modtaget de dokumenter, som du har uploadet til EPIC.

 1. Følgebrev med navn, adresse og underskrift eller eventuelt udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, som du har udfyldt online
 2. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra pas).
 3. Eventuel navneforandringsattest
 4. Eventuel oversættelse af navneforandringsattest
 5. Curriculum Vitae, hvor uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden.
 6. Bevis for speciallægeanerkendelse (hvis du er uddannet speciallæge). Hvis varigheden af speciallægeuddannelsen ikke fremgår af dokumentationen, vil speciallægeuddannelsen ikke indgå i den samlede vurdering. 
 7. Eventuelt oversættelse af dokumentation for speciallægeanerkendelse til dansk eller engelsk, hvis beviset ikke er udstedt på engelsk.
 8. Dokumentation for mindst 12 måneders ansættelse som læge. (Kun hvis du har afsluttet din uddannelse for mere end 6 år siden forud for denne ansøgning - 6 års reglen).
  Dokumentationen skal bekræfte fuldtidsansættelse og angive detaljerede oplysninger om dine professionelle arbejdsområder.
  Dokumenteret deltidsbeskæftigelse i en periode svarende 12 måneders fuldtidsbeskæftigelse kan ligeledes opfylde kravet om 12 måneders erhvervserfaring, forudsat at erhvervserfaringen er erhvervet inden for de sidste 6 år forud for ansøgningstidspunktet.
 9. Fuldmagt, hvis en anden person, herunder jobcentre, kommuner med flere, varetager din ansøgning.

Vi har ingen mulighed for at kontakte myndigheder, universiteter m.fl. vedrørende anmodning om dokumentation på dine vegne. Du skal ikke indsende en erklæring om "good standing", sådan som det står i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet er forældet og vil blive ændret på et senere tidspunkt. 

Du skal sende ovenstående dokumentation med post i 2 eksemplarer:

 • Eksemplar 1: Original dokumentation eller bekræftede tro kopier (sort/hvid).
 • Eksemplar 2: Almindelige kopier af eksemplar 1 (kopierne skal være sort/hvide i A4 format uden clips, plastik omslag, mapper med mere).

Venligst ikke indsend farvekopier.

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, skal kopierne i det ene eksemplar være bekræftet af enten en (enhver) ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter på engelsk eller dansk, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, sagsbehandlere i jobcentre, kommuner og lignende kan ikke bekræfte kopier.

Originale dokumenter

Vi kan forlange at se originale dokumenter. Oversættelser skal altid sendes i original form. Original dokumentation vil blive sendt retur til dig med anbefalet post.

Oversættelse til dansk eller engelsk

Hvis din dokumentation ikke er udstedt på engelsk, kan du vælge at vedlægge en oversættelse til dansk eller engelsk af dokumentationen (norsk eller svensk kan også accepteres). Du kan også vente med at sende en oversættelse, indtil vi har behandlet din ansøgning og konkret vurderet, hvilke dokumenter der skal oversættes. Du skal dog forvente en længere sagsbehandlingstid, hvis du vælger at vente med at sende en oversættelse.

Oversættelsen skal være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.
 • En translatør.

Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af translatøren. Translatøren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når vi har modtaget din ansøgning og dokumentation med post (husk eventuelt at tjekke din "uønskede mails" mappe, da vores e-mails sommetider lander der).

Du vil ikke få en kvitteringsmail ved efterfølgende modtagelse af eventuelt yderligere dokumentation.

Vi bruger enten World Directory of Medical Schools eller foretager en individuel vurdering af din grunduddannelse som læge, for at vurdere om din uddannelse er egnet til afprøvning. Hvis vi foretager en individuel vurdering af din grunduddannelse som læge, kan du blive bedt om at indsende yderligere dokumentation for uddannelsens indhold.

Det vil typisk være et eksamensudskrift, som skal vise den teoretiske og kliniske undervisningstime for hvert relevant lægefag. 

Når vi har behandlet din ansøgning vil du enten modtage en e-mail eller et brev sendt med digital post (f.eks. til e-Boks), hvis du har et dansk cpr.nummer, hvor du vil blive bedt om at sende yderligere dokumentation, eller et brev med din dokumentation. Hvis din lægeuddannelse er blevet fundet egnet til afprøvning, vil det fremgå af brevet, hvilke betingelser du skal opfylde, for at du kan opnå dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Vær opmærksom på, at det pågældende brev ikke er en autorisation som læge.

Brevet og din dokumentation vil blive sendt til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet, med almindelig eller anbefalet post. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter. Hvis du bor i udlandet skal du sikre dig, at din fulde adresse fremgår af ansøgningen og at du kan modtage breve med post, da vi ikke sender brevet med kurer, bud eller lignende (TNT/GLS og andre).

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger bliver behandlet i den rækkefølge, som de modtages.

Aktuelt er vi ved at behandle ansøgninger, der fysisk er modtaget i marts 2024.

Vi forventer, at din ansøgning bliver behandlet inden for ca. 6 måneder fra modtagelsen af en fuld dokumenteret ansøgning.

Vi prioriterer behandlingen af de ansøgere, der vurderes at være tættest på at kunne indgå i det danske sundhedsvæsen. Det gælder alle autorisationsansøgninger fra sundhedspersoner fra lande uden for EU/EØS, hvor styrelsen har kendskab til, at ansøger har et dansk CPR-nummer og aktiv bopæl i Danmark.

I sager, hvor ansøger opfylder disse betingelser, forventer vi at behandle ansøgningen inden for få hverdage efter at ansøger har indsendt den fysiske ansøgning inkl. den nødvendige dokumentation.

Hvis du står registreret i vores system med CPR-nummer og bor i Danmark, behøver du ikke gøre mere. Vi vil automatisk prioritere behandlingen af din ansøgning, når de nødvendige EPIC-rapporter er uploadet og du har indsendt den fysiske ansøgning inkl. den nødvendige dokumentation.

Hvis du har et dansk CPR-nummer, men ikke tidligere har givet os besked herom, bedes du kontakte os på 72 28 66 00 eller via sikker e-mail.

Vi kan ikke hjælpe med spørgsmål vedrørende CPR-nummer, og henviser i stedet til life in denmark.dk.