Selvstændigt virke med klinisk basis uddannelse uden for Danmark

Hvis du ønsker at opnå selvstændigt virke som læge i Danmark på baggrund af et KBU-lignende forløb i udlandet, skal uddannelsesforløbet i udlandet kunne sidestilles med den kliniske basisuddannelse i Danmark.

Sådan vurderes et KBU-lignende forløb i udlandet

Hvis et udenlandsk uddannelsesforløb skal danne grundlag for tilladelse til selvstændigt virke i Danmark, skal det kunne sidestilles med den kliniske basisuddannelse i Danmark.

Den danske basisuddannelse er ét samlet forløb på 12 måneder, der er fordelt i to dele i forskellige specialer. Vi kan derfor vurdere ét samlet ansættelses- og uddannelsesforløb, og ikke det enkelte uddannelseselement. Det er også det samlede uddannelses- og ansættelsesforløb, der konverteres og ikke det enkelte uddannelseselement. 

Du kan ikke dele din uddannelse op i forskellige forløb - f.eks. i forskellige lande. Hvis du gør det, vil der være tale om flere uddannelsesforløb - ikke ét samlet. Undtaget er dog forløb på Grønland og Færøerne, der er tildelt af videreuddannelsesregionerne som en del af det danske kliniske basisuddannelsesforløb.

Uddannelsesforløb i et land med en formel uddannelse (turnus)

Hvis du vælger et uddannelsesforløb i et land, hvor der er en formel klinisk basisuddannelse (turnus), skal du gennemføre og få godkendt hele din turnus, også selvom uddannelseslængde og -indhold adskiller sig fra den danske kliniske basisuddannelse.

Selvom du følger et formaliseret forløb i udlandet, vurderer vi, om det konkrete uddannelsesforløb kan sidestilles med den danske kliniske basisuddannelse, hvis forløbet skal bruges som grundlag for opnåelse af tilladelse til selvstændigt virke i Danmark.

Uddannelsesforløb i et land uden en formel uddannelse (turnus)

Hvis du vælger et KBU-lignende uddannelsesforløb i et land, hvor der ikke er formel turnusuddannelse, kan vi på forhånd vurdere om dit ansættelses- og uddannelsesforløb vil kunne danne grundlag for at opnåelse af tilladelse til selvstændigt virke i Danmark. På den måde har du en vis sikkerhed for, at det gennemførte og godkendte forløb efterfølgende kan bruges som grundlag for opnåelse af tilladelse til selvstændigt virke i Danmark.

Hvis du vælger et uddannelsesforløb i et land, hvor der ikke er en formel turnusuddannelse, foretager vi en individuel vurdering af det samlede forløb i forhold til den kliniske basisuddannelse i Danmark.

Forhåndsgodkendelse

Vi kan på forhånd vurdere om et uddannelsesforløb i udlandet kan danne grundlag for en dansk tilladelse til selvstændigt virke som læge. Vi vurderer det samlede ansættelses- og uddannelsesforløb, og vi kan derfor ikke forhåndsgodkende alene en enkelt del af det samlede forløb.

Vi kan også vurdere et aktuelt forløb eller et uddannelsesforløb, som du allerede har gennemført. Vi anbefaler dog, at du får foretaget vurderingen, inden du tiltræder stillingen, så du har en vis sikkerhed for, om ansættelsen kan danne grundlag for meddelelse af tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark.

Når du beder os om en vurdering af din uddannelsesforløb uden for Danmark, skal du oplyse, hvorvidt der i det pågældende land findes en formel uddannelse (turnus) eller ej.

I forbindelse med vores vurdering af det KBU-lignende forløb i udlandet påser vi,

  • at der er tale om ét samlet ansættelses- og uddannelsesforløb, som svarer til den danske kliniske basisuddannelse
  • at ansættelsen som minimum består af 2 x 6 måneders ansættelse i to forskellige specialer
  • og at du i løbet af ansættelsen opnår de kompetencer, som er beskrevet i målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse.

Til brug for styrelsens vurdering af ansættelser uden for Danmark skal du indsende følgende dokumentation:

  • Ansættelseskontrakt for de konkrete ansættelser, herunder oplysninger om sygehusets navn, adresse samt grundig beskrivelse af de relevante afdelinger, afdelingernes funktion, patientflow samt antallet af speciallæger og øvrige lægelige stab.
  • Ansættelsesperiode og ugentlig arbejdstid.
  • Oplysninger om hvilken form for vejledning og supervision, du vil modtage.
  • Uddannelsesprogram.
  • Hvilke kompetencer, der forventes gennemført.

Dokumentationen skal være oversat til dansk eller engelsk af en translatør.

Hvis du opnår tilladelse til selvstændigt virke som læge på andet grundlag end den kliniske basisuddannelse, har du ikke krav på at gennemføre den kliniske basisuddannelses teoretiske uddannelsesprogram i Danmark.

Sådan søger du selvstændigt virke med KBU fra udlandet

Søg tilladelse til selvstændigt virke