Papirdokumentation til ansøgning om speciallægeanerkendelse

Når du ansøger om speciallægeanerkendelse skal du indsende din dokumentation. Hvis du er påbegyndt din uddannelse, før dit speciale blev indarbejdet i logbog.net - det nuværende Uddannelseslæge.dk - kan du sende din dokumentation via ansøgningsblanketten eller med almindelig post. Hvis din uddannelse er på Uddannelseslæge.dk, skal du sende dokumentationen via Uddannelseslæge.dk.

Vi anbefaler, at du sender din ansøgning og dokumentation hurtigst muligt, da vi har op til 3 måneders behandlingstid. Dog kan du tidligst sende os din ansøgning 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse, når alle kompetencer og kurser er godkendt, samt at kun sidste attestation for tid mangler.

Den sidste attestation for tid skal eftersendes, men selve ansøgningen kan behandles, så eventuelle fejl og mangler kan nå at blive rettet i god tid, inden du er færdig.

Sådan søger du

For at ansøge om speciallægeanerkendelse skal du ansøge og betale gebyret samt indsende nedenstående dokumentation: 

 • Udfyldt Skema til oversigt over lægelig beskæftigelse. Skemaet skal underskrives.
 • Kopi af gældende ansættelse- og uddannelsesaftale eller gældende tillægsaftale fra videreuddannelsesregionen.
 • Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement. Attestation for de enkelte uddannelseselementer vedlægges ansøgningen. Det skal dog bemærkes, at den sidste attestation for tid først kan dateres, udstedes og indsendes i den sidste måned af uddannelsesforløbet (kan derfor eftersendes senere end den fremsendte ansøgning).
 • Kursusbeviser: Dokumentation for gennemført teoretisk uddannelse, LAS1/SOL1 for introduktionsstillinger. Kursusbevis for SOL 3/LAS II og SOL 2/LAS III. For psykiatri/ Børne- & ungdomspsykiatri: Grunduddannelse i psykoterapi. For Intern medicin: Infektionsmedicin: Kursus i Tropemedicin.
 • Attestation for gennemført forskningstræning
 • Udfyldt logbog med attestation for opnåede kompetencer.
  • Ansøgers navn og cpr. nr. skal være påført hver logbogsside.
  • Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement, jf. uddannelsesprogrammet, skal attesteres af den uddannelsesansvarlige læge (vejleder) i logbogen med dato og læselig original underskrift ud for hver enkelt kompetence
  • Der skal gøres opmærksom på, at gentagelsestegn eller anden form for afkrydsning ikke godkendes.
  • Der skal afsluttes med stempel/afdelingens stempel og den uddannelsesansvarlige overlæges, alternativt den ledende overlæges, læselige underskrift, jf. vejledning nr. 9586 af 14. juli 2008 om ”Kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse”. Stempel, dato og læselig underskrift kan evt. sættes nederst på siden.
  • Hvis logbogen er i andet format end A4 (f.eks. lommestørrelse, bog el. lign) skal kopi af logbogen ligeledes indsendes i A4-format uden hæftning.

Sådan skal du sende dokumentationen

Du skal sende:

 1. farvekopier af god kvalitet enten som vedhæftede filer til ansøgningsblanketten eller med almindelig post. Hele dokumentet skal være afbilledet, skarpt og læseligt.
 2. eventuelle oversættelser af dokumentationen.

Hvis du ønsker det, må du gerne sende original dokumentation. Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig med anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Hent en huskeliste, så du får alt med

Krav til kopier

Vi stiller følgende krav til dokumentation i kopi / indscannet dokument:  

 • Kopierne skal være identiske med det originale dokument
 • Kopierne skal være i farver og af god kvalitet
 • Kopierne må kun bestå af A4-formater
 • Kopierne skal være løse - dvs. uden clips, charteks, mapper og lignende.

Vær opmærksom på, at vi i tilfælde af tvivl kan bede om at du eftersender original dokumentation. 

Søg om anerkendelse som speciallæge

Sådan sender du til os

Send din dokumentation til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S