Ændringer på autorisationsområdet

Ny politisk aftale, der skal sikre en bedre og smidigere autorisationsproces, forventes at medføre ændringer i autorisationsgebyrer for alle ansøgere samt ændringer i autorisationsprocessen for udenlandske sundhedspersoner fra tredjelande. Denne side vil forsøge at give et overblik og vil løbende blive justeret i forhold til behandlingen af lovforslaget.

Nye gebyrer for alle ansøgere og ændringer i autorisationsprocessen for sundhedspersoner fra tredjelande

Den 24. januar 2024 blev der indgået en politisk aftale, der skal sikre en bedre og smidigere rekruttering af udenlandske sundhedspersoner fra tredjelande.

Med aftalen ønsker regeringen at skabe en mere effektiv autorisationsproces for ansøgere fra tredjelande, så kompetent og efterspurgt sundhedspersonale hurtigere kan bidrage til løsninger af opgaverne i sundhedsvæsenet. I den forbindelse er der enighed om at gennemføre de 16 anbefalinger fra Taskforcen om udenlandsk arbejdskraft. 

Læs den politiske aftale (PDF)

Læs de 16 anbefalinger fra Taskforcen (PDF) 

Hvad bliver ændret?

Vi forventer, at der vil ske ændringer i autorisationsloven og i en række bekendtgørelser om autorisation. Aktuelt er lovforslaget under behandling i Folketinget og forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

Se lovforslaget på Folketingets hjemmeside

FAQ om gebyrændringer

Gebyrtaksterne forventes pr. 1. juli fastsat til 2024-niveau:

 • Autorisation: kr. 1.295,- for ansøgning om autorisation.
  Læger, tandlæger og kiropraktorer opkræves ikke gebyr i forbindelse med autorisation – se nedenfor.
 • Selvstændigt virke: kr. 3.508,- for ansøgning om tilladelse til selvstændigt virke som læge, tandlæge eller kiropraktor (gebyret dækker også omkostninger ved autorisation).
 • Specialanerkendelse: kr. 5.195,- for ansøgning om tilladelse til at betegne sig som speciallæge eller specialtandlæge.
 • Registrering: kr. 1.295,- for ansøgning om tilladelse til at betegne sig som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner).

De nye gebyrtakster forventes at gælde for:

 • Alle ansøgninger, der er indgivet fra og med den 1. juli 2024.
 • Ansøgninger, som vi har modtaget før 1. juli 2024, men hvor uddannelsen først afsluttes den 1. juli 2024 eller senere.
 • Ansøgninger, som vi har modtaget før 1. juli 2024, men som først kan færdigbehandles den 1. juli 2024 eller derefter, fx fordi vi mangler dokumentation eller fordi andre betingelser for at opnå autorisation ikke er opfyldt.

Gebyret forventes at blive ændret til et ansøgningsgebyr, hvor det tidligere var et gebyr for meddelelse af autorisation/tilladelsen. Det betyder, at du vil skulle betale gebyret, når du søger om autorisation, selvstændigt virke, anerkendelse af speciale m.v.

Når de nye regler forventeligt træder i kraft 1. juli 2024, skal alle nye ansøgere betale gebyr samtidig med indsendelse af ansøgningen.

Har du søgt før 1. juli 2024, og kan din sag først afsluttes den 1. juli 2024 eller herefter, skal du betale det nye gebyr for at få din ansøgning behandlet.

Hvis vi har modtaget en fuldt oplyst ansøgning, inden ændringerne forventeligt er trådt i kraft 1. juli 2024, vil ansøgningen blive færdigbehandlet efter de nuværende gebyrregler.

At sagen skal være fuldt oplyst betyder, at hvis der ud over selve ansøgningen skal indsendes dokumentation, fx fra dig eller fra en udenlandsk myndighed, skal vi have modtaget al den nødvendige dokumentation inden den 1. juli, så det eneste der mangler, er vores sagsbehandling.

Gebyrtaksterne har ikke været reguleret i en lang årrække. Det betyder, at de reelt ikke dækker vores omkostninger til at behandle ansøgninger om autorisation, tilladelser til selvstændigt virke som henholdsvis læge, tandlæge eller kiropraktor og tilladelser til at betegne sig som speciallæge, specialtandlæge eller ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner).

Det forventes at gebyrerne derfor stiger, så de fremover dækker udgifterne til at behandle sagerne.

Gebyrerne vil fremover blive genberegnet hvert år. Beregningen skal sikre, at gebyret hele tiden dækker de reelle omkostninger til at behandle sagerne, og gebyrerne kan derfor principielt både stige og falde ved den årlige regulering.

Du får ikke gebyret refunderet, hvis du får et afslag på din ansøgning eller hvis du trækker din ansøgning tilbage.

Du kan læse om gebyrændringen i lovforslaget, som du finder inde på Folketingets hjemmeside. Her kan du også finde tidsplanen for lovens behandling:

Forlag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og udlændingeloven

Hvad betyder det for dig?

Vi forventer, at den nuværende gebyrstruktur på autorisationsområdet bliver ændret, så et gebyr vil skulle betales i forbindelse med ansøgning om autorisation. I dag betales gebyret først, når autorisationen udstedes. Dette forventes at blive ændret til et ansøgningsgebyr, som altid vil skulle betales i forbindelse med indsendelse af ansøgningen.

Ændringerne omfatter både danskuddannede og udenlandsk uddannede ansøgere, og vil få betydning for alle, der søger om:

 • Dansk autorisation
 • Tilladelse til selvstændigt virke
 • Specialanerkendelse

Ansøgningsgebyrer, der foreslås i lovforslaget (2024-niveau):

 • Ansøgning om autorisation fra alle sundhedspersoner med undtagelse af læger, tandlæger og kiropraktorer: kr. 1.295.
 • Ansøgning om tilladelse til selvstændigt virke fra læger, tandlæger og kiropraktorer: kr. 3.508.
 • Ansøgning om anerkendelse af speciallæge- og specialtandlægeuddannelse: kr. 5.195.
 • Ansøgning om registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner): kr. 1.295.

Læger, tandlæger og kiropraktorer skal ligesom i dag ikke betale et selvstændigt gebyr for deres autorisation, da udgifterne forbundet med denne sagsbehandling er indregnet i gebyret for selvstændigt virke.

Ambulancebehandlere og osteopater – som i dag betaler et andet autorisationsgebyr end andre – forventes at skulle betale det samme ansøgningsgebyr som alle andre faggrupper.

Herudover forventes der at være ændringer, som kun har betydning for udenlandske ansøgere fra tredjelande.

Vi forventer at følgende kommer til at gælde fra 1. juli 2024. Bemærk, at der løbende kan ske suppleringer i nedenstående som følge af behandlingerne i Folketinget.

Genvej til: 

Ændringer for uddannede i Danmark

Ændringer for uddannede i Norden/EU/EØS

Ændringer for uddannede udenfor Norden/EU/EØS

  

Danskuddannede ansøgere om autorisation, tilladelse til selvstændigt virke, specialanerkendelse eller registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner):

Gebyret forventes ændres til et ansøgningsgebyr, som dækker sagsbehandlingen. I praksis vil gebyret skulle betales på samme tidspunkt som i dag. Det skyldes, at de fleste danskuddannede i dag betaler gebyret for at få udstedt autorisation samtidig med at de indsender deres elektroniske ansøgning. Fremover tilbagebetales gebyret ikke ved fx afslag på autorisation.

Der vil desuden ske en justering af gebyrtaksterne, som ikke har været reguleret i en længere årrække. Generelt vil gebyrerne stige.

Hvis vi har modtaget en fuldt oplyst ansøgning, inden ændringerne er trådt i kraft, vil ansøgningen blive færdigbehandlet efter de nuværende gebyrregler. At sagen skal være fuldt oplyst betyder, at hvis der ud over selve ansøgningen skal indsendes dokumentation, skal vi have modtaget al den nødvendige dokumentation inden ændringen, så det eneste der mangler, er styrelsens endelige sagsbehandling

De fleste nyuddannede, der søger om autorisation, skal ikke sende dokumentation ud over selve ansøgningen.

For ansøgere, der skal indsende dokumentation for gennemført uddannelse fx KBU eller specialuddannelser, kan muligheden for at opnå en afgørelse til de nuværende gebyrtakster fremmes ved at sikre, at styrelsen har al relevant dokumentation, før de forventede regler træder i kraft - herunder evt. dokumentation, som vi efterspørger efter indsendelse af ansøgning.

Ansøgere fra Norden/EU/EØS, med en uddannelse fra Norden/EU/EØS, der ansøger om autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og/eller specialanerkendelse:

Gebyret forventes ændres til et ansøgningsgebyr, som dækker sagsbehandlingen, og som skal betales i forbindelse med indsendelse af elektronisk ansøgning om autorisation m.v. Gebyret tilbagebetales ikke ved fx afslag på autorisation.

Der vil desuden ske en justering af gebyrtaksterne, som ikke har været reguleret i en længere årrække. Generelt stiger gebyrerne.

Hvis vi har modtaget en fuldt oplyst ansøgning, inden ændringerne er trådt i kraft, vil ansøgningen blive færdigbehandlet efter nuværende gebyrregler. At sagen skal være fuldt oplyst betyder, at vi skal have modtaget al den nødvendige dokumentation fra ansøger og eventuelt udenlandske myndigheder, der dokumenterer, at ansøger har gennemført og opfylder alle betingelser, så det eneste der mangler, er styrelsens endelige sagsbehandling. 

Hvis en sag ikke opfylder disse kriterier, vil vi opkræve gebyret efter ny takst for at kunne fortsætte sagsbehandlingen af ansøgningen.

Du kan fremme muligheden for at få udstedt autorisation m.v. efter de nuværende gebyrtakster ved at sikre, at vi har al relevant dokumentation, før de forventede regler træder i kraft - herunder evt. dokumentation, som vi efterspørger efter indsendelse af ansøgning.

Ansøgere fra lande uden for EU/EØS og/eller med en uddannelse fra et land uden for EU/EØS:

Der vil ske en række ændringer af reglerne, som medfører en bedre og smidigere autorisationsproces. Der vil løbende blive tilføjet information på denne side om de ændrede regler.

Det er vigtigt at slå fast, at ændringerne endnu ikke er vedtaget, og at der kan ske justeringer i forbindelse med den offentlige høring og Folketingets behandling af lovforslaget. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at svare præcist på spørgsmål om, hvad der kommer til at gælde. Vi kan derfor heller ikke svare på spørgsmål om betydningen af ændringerne, hverken generelt eller i konkrete sager.

Vi forventer følgende vil blive indført:

 1. En særlig autorisationsproces for særligt efterspurgte sundhedspersoner, der har en konkret aftale om ansættelse på et behandlingssted, som opfylder bestemte kriterier.
 2. At visse sundhedspersoner skal kunne inddrage formaliseret efteruddannelse, fx specialuddannelse, når det bliver vurderet om en uddannelse er egnet til afprøvning.
 3. At hvis en sundhedspersons uddannelse svarer til den danske uddannelse i forhold til niveau, varighed og teoretisk indhold, men mangler kliniske timer sammenlignet med den danske uddannelse, bliver der mulighed for at kompensere for de færre kliniske timer via en forlænget evalueringsansættelse.
 4. Gebyret forventes at blive ændret til et ansøgningsgebyr, som dækker sagsbehandlingen, og som skal betales i forbindelse med indsendelse af elektronisk ansøgning. Gebyret tilbagebetales ikke ved fx afslag på autorisation.
 5. Der vil desuden ske en justering af gebyrtaksterne, som ikke har været reguleret i en længere årrække. Generelt stiger gebyrerne.

Hvis en ansøger opfylder alle betingelser for at opnå dansk autorisation og har indsendt dokumentation herfor til Styrelsen for Patientsikkerhed, inden ændringerne er trådt i kraft vil ansøgningen blive færdigbehandlet efter de nuværende gebyrregler. I praksis betyder det, at ansøger skal afslutte sin sidste evalueringsansættelse inden ændringen, og at vi skal have modtaget dokumentation i form af den positive evaluering af ansættelsen – så det eneste, der mangler, er styrelsens endelige sagsbehandling. Det er muligt at indsende attesteret dokumentationen for positiv evalueringsansættelse i løbet af den sidste måned af evalueringsansættelsen for alle andre faggrupper end tandlæger.

For tandlæger er det muligt at indsende attesteret dokumentationen for positiv evalueringsansættelse 14 dage før evalueringsansættelsens udløb.

Hvis en sag ikke opfylder disse kriterier, vil vi opkræve gebyret efter ny takst for at kunne fortsætte sagsbehandlingen af ansøgningen. Det vil fx gælde alle ansøgninger, hvor ansøger mangler at bestå sprogprøve, fagprøver eller at gennemføre evalueringsansættelse.