Generelt om autorisationer

På denne side er samlet en række generelle oplysninger på autorisationsområdet. Se udvikling af liggetider for nye ansøgninger og læs om autorisations-id, ansættelse af sundhedsfagligt personale. Find også vores kvartalsrapporter for afvikling af sagspuklen.

Kvartalsrapporter

Som følge af en sagspukkel af ubehandlede ansøgninger om dansk autorisation fra ansøgere uden for EU/EØS blev der i aftale om finansloven for 2022 afsat 23,1 mio. kr. på finansloven i perioden 2022-2023 med henblik på at reducere den sagspukkel, der var opbygget pr. 1. december 2021. Status på afvikling af sagspuklen blev opgjort én gang i kvartalet og første gang efter 2. kvartal 2022.

Status for afvikling af sagspuklen af ubehandlede ansøgninger om dansk autorisation fra ansøgere uden for EU/EØS:

Kvartalsrapport pr. 1. juli 2023
Kvartalsrapport pr. 1. april 2023
Kvartalsrapport pr. 1. januar 2023
Kvartalsrapport pr. 1. oktober 2022
Kvartalsrapport pr. 1. juli 2022

Udvikling i liggetid for nye ansøgninger

Styrelsen har siden 2022 arbejdet ihærdigt på at nedbringe liggetiden for ansøgninger om dansk autorisation fra ansøgere uddannet i lande uden for EU/EØS.

Herunder ses udviklingen i liggetiden for de forskellige faggrupper i 2023. Den aktuelle liggetid for den enkelte faggruppe fremgår af vejledningsteksten for den enkelte faggruppe under Søg autorisation .


Opgjort omtrentlig liggetid i måneder for nye ansøgninger om dansk autorisation fra tredjelandsansøgere i 2023

Ansættelse af sundhedsfagligt personale

Vi har udgivet en pjece, der beskriver de regler og det ansvar, som arbejdsgivere har, når de ansætter personale. Pjecen er tænkt som en hjælp til arbejdsgivere og ansættende myndigheder og beskriver væsentlige elementer af arbejdsgiver og ansættende myndigheders ansvar, når de skal ansætte autoriseret sundhedsfagligt personale.

Desuden beskriver pjecen samspillet med os i ansættelsesprocessen. Pjecen er opdateret juni 2023.

Pjece: Ansættelse af sundhedsfagligt personale

Autorisations-id, register og regler

Hvad er et autorisations-ID?

Alle autoriserede sundhedspersoner har i dag et autorisations-id. Id'et er en alment tilgængelig identifikation på linje med navn og stillingsbetegnelse. Det er et identifikationsnummer, som gør det muligt at fastslå sundhedspersoners identitet uden brug af CPR- eller CVR-numre.

Personer, der har to eller flere autorisationer, fx som læge og tandlæge eller som læge og sygeplejerske får et individuelt autorisations-ID for hver autorisation.

Id'et bruges, når sundhedspersoner kommunikerer med offentlige myndigheder, i forbindelse med receptudskrivning og andre steder, hvor der er behov for at identificere en sundhedspersons tilladelse til at arbejde som sundhedsprofessionel. 

Du kan finde dit autorisations-id ved Autorisationsregistret.

Hvor bruges autorisations-ID'et?

Som sundhedsperson skal du bruge dit autorisations-id, når du kommunikerer med de offentlige myndigheder om autorisationsforhold, uddannelse mv. Hvis du har flere autorisationer, skal du bruge det id, som svarer til den uddannelse, funktion eller det arbejde, du henvender dig om.

Arbejdsgivere, privatpersoner og andre bruger id'et som indgang til oplysning om en sundhedspersons autorisationsstatus. 

Autorisations-id anvendes i dag som den altovervejende identifikationskilde i forbindelse med receptudstedelse. Id'et består af fem tegn. Det kan være 5 tal, 5 konsonanter og/eller vokalen Y eller en kombination af tal og konsonanter og/eller vokalen Y. Der ligger ingen betydning i selve tegnsekvensen. 

Alle sundhedspersoner, som har en autorisation, er registreret i Autorisationsregisteret.

Som sundhedsperson kan du finde dit autorisationsID i registeret.

Som arbejdsgiver eller privatperson kan du slå op i registeret og se en sundhedspersons aktuelle autorisationsstatus. Du kan også finde kosmetiske behandlingssteder og se, hvilke indgreb en sundhedsperson har autorisation til at foretage.

I registeret kan endvidere findes oplysninger om tilsyn med kosmetiske behandlere og kosmetiske behandlingssteder.

En autorisation er bevis for retten til at arbejde som autoriseret sundhedsperson. En autorisation udstedes på baggrund af en gennemført uddannelse og medfører, at du bliver omfattet af autorisationsloven. Der medfølger en række rettigheder og pligter, når du bliver autoriseret sundhedsperson.

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

1. januar 2007 blev det indført, at retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder ved det fyldte 75. år. Såfremt den enkelte sundhedsperson ønsker at kunne fortsætte hermed, skal der ansøges om tilladelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs om 75-årsreglen

75-års reglens indvirkning på Færøerne

Hvis sundhedspersoner er fyldt 75 år inden 21. december 2013, kan de fortsat udøve selvstændig faglig virksomhed på Færøerne, uden at skulle have særskilt tilladelse hertil fra Landslægen. Hvis de fyldt 75 år efter 21. december 2013 skal de søge tilladelse hos Landslægen for fortsat at kunne udøve selvstændig faglig virksomhed på Færøerne.

Læs om 75-års reglen på Færøerne