Udvidet forbeholdt virksomhedsområde for jordemødre

Ny lov om udvidet forbeholdt virksomhedsområde betyder, at jordemødre fremover får mulighed for at udføre flere behandlinger på egen hånd. Her på siden kan du få svar på spørgsmål om de arbejdsopgaver, som pr. 1. januar 2024 er forbeholdt jordemødre.

1. januar 2024 træder en ny lov om udvidet forbeholdt virksomhedsområde for jordemødre i kraft. De nye regler betyder, at jordemødre fremover får mulighed for at udføre flere behandlinger på egen hånd, uden at en læge nødvendigvis skal involveres.

Det udvidede forbeholdte virksomhedsområde for jordemødre omfatter en række behandlinger, som i forvejen ofte udføres af jordemødre, men som de indtil nu kun har kunnet udføre på delegation af en læge.

Her kan du få svar på hyppige spørgsmål om de arbejdsopgaver, som pr. 1. januar 2024 er forbeholdt jordemødre.

Om arbejdsopgaver forbeholdt jordemødre

Jordemødre kan allerede i dag på eget initiativ og ansvar:

 • Konstatere svangerskab
 • Varetage forebyggende helbredsmæssige undersøgelser under svangerskab, herunder behovsundersøgelser og undersøgelser med henblik på at diagnosticere risikosvangerskaber
 • Yde fødselshjælp til den fødende og barnet under spontant forløbende fødsler.

Fra 1. januar 2024 sker der en udvidelse af de opgaver, som jordemødrene kan udføre på eget initiativ og ansvar.

Disse opgaver vil fremover være forbeholdt jordemødre:

 1. Manuel palpation af livmoder og indførelse af apparatur i skeden med henblik på konstatering af svangerskab samt varetagelse af forebyggende helbredsmæssige graviditetsundersøgelser under svangerskabet
 2. Behovsundersøgelser og undersøgelser med henblik på at diagnosticere risikosvangerskaber
 3. Udtagelse af blodprøver fra kvinden under graviditeten og i tilknytning til fødslen samt på det nyfødte barn
 4. Udførelse af hindeløsning med henblik på fødselsmodning (nyt)
 5. Fødselshjælp til den fødende kvinde og barnet under spontane fødsler, der forløber uden komplikationer   
 6. Anlæggelse af steriltvandspapler
 7. Anlæggelse af kort perifært venekateter
 8. Punktur af fosterhinderne i fødslens aktive fase (nyt)
 9. Anlæggelse af kateter med henblik på tømning af urinblæren hos kvinden (nyt)
 10. Anlæggelse af episiotomi og udførelse af sutureringer
 11. Sugning af nyfødte i forbindelse med fødslen for fostervand og sekret (nyt)
 12. Anvendelse af visse nærmere bestemte vacciner og lægemidler

Punkterne i kursiv er de nye forbeholdte virksomhedsområde for jordemødre.

Jordemødre har i forvejen ret til at anvende og rekvirere visse nærmere bestemte lægemidler.

Der er fastsat en overordnet ramme for en udvidelse af jordemødrenes anvendelse og ordination af både vacciner og lægemidler. Det er dog ikke fastlagt, præcis hvilke lægemidler eller vacciner, der er omfattet, eller hvornår jordemødrene må anvende disse. Det vil skulle fastlægges i en bekendtgørelse.

”Forbeholdt virksomhedsområde” er et juridisk begreb, der omfatter nogle bestemte behandlingsrettigheder, som kun kan anvendes af den autorisationsgruppe, som har fået dem tillagt i medfør af autorisationsloven. Disse behandlinger kan en jordemoder nu udføre på eget initiativ og ansvar, og det kræver ikke delegation fra andre sundhedspersoner.

Ud over det jordemoderforbeholdte virksomhedsområde er der en række andre behandlinger og undersøgelser, som typisk udføres af jordemødre som led i deres arbejde. Det kan fx være arbejdsopgaver, som jordemoderen udfører som medhjælp for en læge, eller observation og behandlingsopgaver, der kræver jordemoderfaglig uddannelse og erfaring. Det kan også være mere almindelige plejeopgaver eller administrative opgaver.

Begrebet ”selvstændigt virksomhedsområde” bruges typisk om alle de opgaver, som jordemødre udfører på egen hånd, men det er altså ikke alle disse opgaver, der er forbeholdt jordemødre.

De regler, der fastlægger, hvilke opgaver som er forbeholdt jordemødre, gælder for alle autoriserede jordemødre. Det kan dog være forskelligt, hvilke former for behandling en jordemoder udfører som led i sit arbejde. Ud over jordemoderens kompetencer afhænger det også af jordemoderens ansættelsesforhold og hvordan man har fordelt opgaverne på arbejdsstedet. Det vil derfor kunne være forskelligt, hvilke former for forbeholdte opgaver der er relevante for den enkelte jordemoder i det daglige arbejde.

De nye regler ændrer ikke ved hjemmefødselsordningerne. En jordemoder må fortsat selvstændigt forestå hjemmefødsler, der på forhånd vurderes som ukomplicerede. Ved ukomplicerede fødsler forstås fødsler, hvor der ikke er øget risiko for obstetriske komplikationer. Jordemødre må stadig ikke varetage komplicerede fødsler med mindre at det sker på delegation fra en læge. Det gælder også når fødslen foregår i hjemmet.

Når der i graviditeten vurderes at være en øget risiko for obstetriske komplikationer, skal kvinden altid henvises til en lægesamtale om risikoen ved at føde hjemme. Ligeledes skal jordemoderen altid kontakte en læge, når der opstår uventede komplikationer under fødsel i hjemmet. I praksis sker det ved, at jordemoderen kontakter den relevante fødegang eller akuttelefon, som vurderer, om der skal ske overflytning til sygehus.

Som udgangspunkt nej. Jordemødre må kun selvstændigt varetage ukomplicerede fødsler. I praksis vil hospitalsansatte jordemødre ofte varetage opgaver i tilknytning til komplicerede fødsler, men det skal altid ske på delegation fra en læge.

Privatpraktiserende jordemødre arbejder normalt ikke på delegation fra en læge. Ved en forventet kompliceret fødsel skal privatpraktiserende jordemødre henvise til lægesamtale for at få vurderet, om fødslen kan foregå i hjemmet eller bør foregå på et sygehus.

Som altovervejende hovedregel skal både privatpraktiserende og regionalt ansatte jordemødre tilkalde en læge eller sikre at den fødende kvinde overflyttes til et sygehus i det øjeblik, en fødsel bliver kompliceret.

Fødselshjælp, som er omfattet af de opgaver, som er forbeholdt jordemødre, må som udgangspunkt kun foretages af jordemødre.

Det er dog muligt for familie mv. at hjælpe til ved en fødsel, men kun så længe de ikke påtager sig opgaver, der er forbeholdt jordemødre. Den pågældende jordemor kan dog vælge at delegere opgaver til fx familien, hvorefter det foregår på jordemoderens ansvar.

Der er desuden hjælpepligt i situationer, hvor kvinder føder akut og uplanlagt i medfør af de almindelige regler i autorisationsloven og straffeloven.

Alle autoriserede sundhedspersoner kan anvende en medhjælp. Autoriserede sundhedspersoner skal dog altid udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det betyder, at de skal sikre sig, at medhjælpen er i stand til at løfte opgaven.

Delegation indebærer, at en autoriseret sundhedsperson overdrager en behandlingsret til sin medhjælp. Medhjælpen får på den måde mulighed for at udføre sundhedsfagligt forbeholdte opgaver, som vedkommende ellers ikke ville kunne udføre. Det kan fx være, hvis en læge delegerer retten til at varetage visse dele af en kompliceret fødsel til en jordemoder.

Ja, alle autoriserede sundhedspersoner kan anvende medhjælp.

Ja, en læge vil fortsat kunne delegere lægeforbeholdte opgaver til en jordemoder.

Ja, en jordemoder kan delegere opgaver indenfor sit forbeholdte område.

En jordemoder skal henvise til en læge eller tilkalde en læge ved sygdom, komplikationer eller ved mistanke herom hos kvinden i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel, hos det nyfødte barn eller hos fosteret.

De opgaver, som er forbeholdt for jordemødre, omfatter spontane fødsler, der forløber uden komplikationer. Fødsler, der sættes i gang, er ikke spontane og må derfor kun udføres på delegation fra en læge.

Udførelse af hindeløsning med henblik på fødselsmodning er et af de nye behandlingstiltag, som jordemødre selvstændig må iværksætte fra 1. januar 2024. Hindeløsning bør udelukkende foretages ved termin og med et foster i hovedstilling.

Hindeløsning hos gravide med komplicerede graviditeter eller høj risiko for obstetriske komplikationer må kun foretages på delegation fra en læge.

De opgaver, som er forbeholdt jordemødre, er kun en delmængde af de forskellige opgaver, som jordemødre normalt varetager i sundhedsvæsenet på baggrund af deres jordemoderfaglige kompetencer.

Ikke-forbeholdte opgaver, som jordemødre typisk varetager, er fx ammeetablering, observationer og undersøgelser af mor og barn i tiden efter fødslen og efterfødselssamtaler.

De opgaver, som er forbeholdt jordemødre, er behandlingsrettigheder, som hver enkelt jordemoder har i medfør af sin autorisation. I hvilket omfang den enkelte jordemoder har mulighed for at praktisere hver enkelt behandlingsrettighed, afhænger af, hvordan arbejdet er tilrettelagt på arbejdspladsen. Her kan ledelsen have tilrettelagt arbejdet, så nogle af de opgaver, som er forbeholdt jordemødre, ikke er relevante for medarbejderen.

Det er ledelsen, der har ansvaret for, at der er patientsikre rammer for den behandling, der udføres på behandlingsstedet, og ledelsen har ret til at lede og fordele arbejdet på stedet. Det er ikke nyt og gælder også for andre faggrupper.

Anlæggelse af pudendusblokade er omfattet af det forbeholdte område, og må derfor også udføres i forbindelse med hjemmefødsler.