Ofte stillede spørgsmål om det kosmetiske område

Kosmetisk behandling er lægeforbeholdt virksomhed. Det betyder, at det kun er læger, som selvstændigt må udføre kosmetisk behandling. Til nogle få kosmetiske behandlinger kan lægen dog benytte medhjælp.

Som kosmetolog, tandplejer eller bioanalytiker kan lægen benytte dig som medhjælp til følgende behandlinger:

 • Fjernelse af hår og kar samt milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre lignende metoder.
 • Behandling med ikke-permanente fillers
 • Peeling af huden med produkter med en pH-værdi på 3 eller derunder

Som kosmetolog, tandplejer eller bioanalytiker kan lægen ikke benytte dig som medhjælp til at forundersøge og vælge behandling. Dette gælder alle behandlingerne nævnt ovenfor.

Det er et krav, at du er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed som lægens medhjælp, før du må udføre og markedsføre kosmetisk behandling, som er forbeholdt læger at udføre.

Dette gælder for alle, der ikke har en autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske.

Se de faglige kvalifikationskrav for medhjælpere

Kosmetisk behandling er lægeforbeholdt virksomhed. Det betyder, at det kun er læger, som selvstændigt må udføre kosmetisk behandling. Til nogle få kosmetiske behandlinger kan lægen dog benytte medhjælp.

Som tandlæge eller sygeplejerske kan lægen benytte dig som medhjælp til følgende kosmetiske behandlinger:

 • Udførelse af hårtransplantation
 • Behandling med scleroserende injektioner i mindre kar
 • Behandling med botulinumtoksin
 • Fjernelse af hår og kar samt milde rynkebehandlinger med laser i klasse 3B eller 4, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed
 • Behandling med ikke-permanente fillers
 • Peeling af huden med produkter med en pH-værdi på 3 eller derunder

Ved hårtransplantation, behandling med scleroserende injektioner i mindre kar og behandling med botulinumtoksin kan lægen ikke benytte dig som medhjælp til at forundersøge og vælge behandling.

Ved fjernelse af hår og kar samt milde rynkebehandlinger med laser i klasse 3B eller 4, IPL eller lignende metoder, behandling med ikke-permanente fillers og peeling af huden med produkter med en pH-værdi på 3 eller derunder kan lægen også benytte dig som medhjælp til at forundersøge og vælge behandling.

Dette gælder også for læger.

Se de faglige kvalifikationskrav for medhjælpere

Hvis du gerne vil åbne en kosmetisk klinik, skal klinikken, lægen, lægens medhjælp registreres i tre forskellige registreringsordninger.

Klinikken (behandlingsstedet) skal registreres i:

- Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR)

- Behandlingsstedsregistreret (BSR)

Lægen og lægens medhjælp skal registreres som kosmetisk behandler (på behandlingsstedet) efter en vurdering af (lægen og/eller lægens medhjælps) faglige kvalifikationer.

 

Du kan læse mere om registrering af behandlingsstedet her – Behandlingssted - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk).

Du kan læse mere om registrering som kosmetisk behandler her - Registrering som kosmetisk behandler - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk).

 

Kosmetisk behandling er lægeforbeholdt virksomhed. Det betyder, at en registrering som medhjælp er knyttet op på en læge (den læge, som er registreret som ansvarlig for den kosmetiske behandling på behandlingsstedet).

Hvis du eller dine kosmetiske registreringer ikke længere fremgår af Autorisationsregisteret, skyldes det, at du er blevet afregistreret som medhjælp for den registrerede læge.

Afregistrering som medhjælp sker som udgangspunkt efter anmodning fra den registrerede læge.

Hvis den registrerede læge har anmodet om afregistrering af sig selv og/eller dig som sin medhjælp, fremgår du ikke længere som lægens medhjælp af Autorisationsregisteret.

Da registreringen som medhjælp er knyttet op på den registrerede læge, får du som medhjælp ikke besked om afregistreringen.

Du må ikke udføre kosmetisk behandling, når du ikke længere er registreret til det. Først når en anden læge er blevet registreret på behandlingsstedet, og du er blevet registreret som lægens medhjælp til kosmetisk behandling, må du igen udføre og markedsføre de enkelte behandlinger.

Som kosmetisk behandler kan ens faglige kvalifikationer blive for gamle, hvis kvalifikationerne ikke har været aktivt anvendt i en periode, og man ikke har været registreret til den pågældende behandling.

Dette gælder både for lægen og lægens medhjælp.

Som udgangspunkt gælder:

 • at en læges faglige kvalifikationer er for gamle, når det er mere end fem år siden, at lægen aktivt har anvendt sine faglige kvalifikationer ved at være registreret til den pågældende behandling (eller hvis de faglige kvalifikationer er tilegnet for mere end fem år siden).
 • at medhjælpens faglige kvalifikationer er for gamle, når det er mere end to år siden, at medhjælpen aktivt har anvendt sine faglige kvalifikationer (eller hvis de faglige kvalifikationer er tilegnet for mere end to år siden).

Når de faglige kvalifikationer er for gamle, betyder det, at lægen eller medhjælpen skal skaffe ny dokumentation for de faglige kvalifikationer, før lægen kan ansøge om registrering til den pågældende behandling, også ved benyttelse af medhjælp.

 

Der gælder nogle faglige kvalifikationskrav ved lægers ansøgning om registrering som kosmetisk behandler, herunder ved benyttelse af medhjælp.

Læs om de faglige kvalifikationskrav

Hvis lægen og/eller medhjælpen ikke i forvejen er registreret til den pågældende kosmetiske behandling, skal der sendes dokumentation for de relevante faglige kvalifikationer sammen med ansøgningen.

Hvilken dokumentation der skal sendes med, afhænger af hvilken behandling der er tale om, og om ansøgningen vedrører registrering af en læge med et relevant speciale, en læge med ret til selvstændigt virke eller en medhjælp til en af disse.

Ved registrering af en læge med ret til selvstændigt virke og registrering af en medhjælp vil der dog altid skulle fremsendes dokumentation for teoretiske og praktiske kvalifikationer i form af et kursusbevis og et antal superviserede patientbehandlinger (en patientliste).

Teoretiske kvalifikationer

Vi anbefaler ikke bestemte kurser. Et kursus skal indholdsmæssigt indeholde teoretisk undervisning med detaljeret beskrivelse af gennemgåede emner. Beskrivelsen skal indeholde risici og potentielle bivirkninger, og underviseren skal have både teoretisk og praktisk erfaring indenfor emnet. Derudover skal den praktiske del af undervisningen indeholde en detaljeret beskrivelse af gennemgåede procedurer og antal procedurer indenfor hver enkelt disciplin. Følgende skal som minimum fremgå af det teoretiske kursusbevis:

 • Navn på kursusdeltager
 • Dato for deltagelse i kurset
 • Behandlingstype/behandlingstyper
 • Underskrift fra underviser

Praktiske kvalifikationer

De praktiske kvalifikationer dokumenteres i form af en patientliste. Af patientlisten skal det fremgå, hvornår og hvor på kroppen behandlingen er udført. Patientlisten skal være underskrevet og dateret af den superviserende læge. 

Når den samme behandling udføres på den samme patient på den samme dag, tæller dette som én patientbehandling. Kommer patienten igen senere hen og får udført den samme behandling, tæller dette som en ny patientbehandling.

Patienterne skal kunne skelnes fra hinanden på patientlisten, men de må ikke kunne identificeres, så der må ikke fremgå fx navn og CPR-nr. af patientlisten. Se eventuelt her et eksempel på, hvordan patientlisten kan opstilles, så alle påkrævede oplysninger fremgår uden, at patienterne kan identificeres.

 

 

 

Den kosmetiske ordning er en registreringsordning. Det vil sige, at den kosmetiske behandler (lægen og eventuelt lægens medhjælp) bliver registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed og vil fremgå af Autorisationsregistret.

Først når lægen og eventuelt medhjælpen er registreret, er det tilladt at udføre og markedsføre behandlingen. Der er ikke tale om, at vi godkender, at personen er dygtig til at behandle, og at det kosmetiske resultat vil blive godt. Vi ser alene på, om kravene til at blive registreret er opfyldt. Selvom registreringen fremgår af Autorisationsregistret, er der heller ikke tale om en autorisation.

Registreringsordningen har bl.a. til formål at sikre, at den kosmetiske behandler opfylder en række nærmere fastsatte minimumskrav, som vi har vurderet er tilstrækkelige for, at behandleren kan foretage den kosmetiske behandling fagligt forsvarligt og patientsikkert.

De nærmere fastsatte minimumskrav består fx i, at lægen som udgangspunkt skal have et relevant speciale, og at medhjælpen som udgangspunkt skal være læge, tandlæge eller sygeplejerske. Derudover skal lægen og eventuelt dennes medhjælp være i besiddelse af dokumenterede, relevante kvalifikationer, som er teoretisk og praktisk erfaring med den kosmetiske behandling, som lægen ansøger om registrering til.

Når det drejer sig om benyttelse af medhjælp, er det lægens ansvar, at medhjælpen er kvalificeret til fagligt forsvarligt og patientsikkert at kunne udføre den kosmetiske behandling på lægens vegne. Dette betyder også, at lægen skal udarbejde udførlige instrukser til medhjælpen, ligesom lægen er forpligtet til at føre tilsyn med sin medhjælp ved at have sin faste gang på klinikken.

I sjældne tilfælde kan der ske afregistrering af lægen og/eller medhjælpen, hvis vi træffer afgørelse om det. Det kan fx være tilfældet, hvis lægen (og/eller medhjælpen) er blevet sat under skærpet tilsyn eller har fået foretaget en virksomhedsindskrænkning efter Autorisationsloven (retsinformation.dk).

Kosmetisk behandling er som hovedregel forbeholdt læger med et relevant speciale at udføre.

Læger med ret til selvstændigt virke kan dog – efter en konkret vurdering af deres kvalifikationer – få tilladelse til og dermed blive registret, selvom de ikke opfylder betingelserne for registrering.

Det er ikke muligt for andre end læger med ret til selvstændigt virke at blive registreret, hvis de ikke opfylder betingelserne for registrering.

Fx har en medhjælp ikke mulighed for at få tilladelse (efter ansøgning fra en læge) til at måtte forundersøge og vælge behandling til hårfjerningsbehandlinger med laser uden at være læge, tandlæge eller sygeplejerske.

Læge med ret til selvstændigt virke

Er du læge med ret til selvstændigt virke og har du dokumenterede, relevante kvalifikationer – kan du – efter en konkret vurdering af dine faglige kvalifikationer – få tilladelse til at udføre kosmetiske behandlinger, der ellers er forbeholdt læger med et relevant speciale at udføre.

For at du kan få tilladelse, er det afgørende, at dine dokumenterede, relevante kvalifikationer kan sidestilles med en læge med det relevante speciale for den kosmetiske behandling, som du ansøger om tilladelse til. Ansøger du om tilladelse til et indgreb, som omfatter flere typer af indgreb – fx operative ansigts- og halsløft, herunder trådløft, skal dine faglige kvalifikationer kunne sidestilles med en læge med det relevante speciale for hvert enkelt type indgreb, som i eksemplet er henholdsvis ansigtsløft, halsløft og trådløft. Dine faglige kvalifikationer skal altså vedrøre alle de kosmetiske behandlinger, som kan udføres inden for den pågældende registrering.

Du kan i vejledning om kosmetisk behandling læse mere om, hvordan vi har defineret/kategoriseret de enkelte kosmetiske behandlinger/registreringer – Vejledning om kosmetisk behandling.