Journalopbevaring

Patientjournaler omfatter både papirjournaler og elektroniske journaler. Opbevaringsperioden for patientjournaler varierer efter sundhedspersonen, og hvem der har ansvaret for patientjournalerne i forbindelse med praksisophør afhænger af om praksis videreføres eller nedlægges.

Opbevaringsperioden

Opbevaringsperioden for læger, tandlæger, kliniske tandteknikere, tandplejere, kiropraktorer, jordemødre og kliniske diætisters patientjournaler er mindst 10 år regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen. Hvorimod alle andre autoriserede sundhedspersoner skal opbevare deres patientjournaler i mindst 5 år.

Praksisophør

Reglerne for hvad der sker med en sundhedspersons patientjournaler ved praksisophør, varierer alt efter om praksis videreføres eller nedlægges.

Videreførelse

Hvis en praksis videreføres af en sundhedsperson inden for samme faggruppe, overdrages patientjournalerne til denne.

Er der tale om overdragelse af en alment praktiserende læges praksis, får patienterne meddelelse fra regionen om valg af ny praktiserende læge. Samtidig oplyser regionen, at patientjournalerne er overdraget til den læge, der har overtaget praksis, og at patienten kan tilkendegive, at denne ikke ønsker, at den nye læge overtager vedkommendes journal.

Der gælder særlige regler for videreførelsen af en tandlægepraksis. Det kan du læse om på denne side: Regler for ophør og overdragelse

For øvrige faggrupper skal den overdragende sundhedsperson, hvis det er praktisk muligt, oplyse patienterne om, at journalerne er overdraget til den nye praktiserende sundhedsperson, og at patienten kan tilkendegive, at denne ikke ønsker dette.

I de situationer, hvor patienten ikke ønsker, at journalen overdrages til den nye privatpraktiserende sundhedsperson, skal patienten have oplysning om, at journalen videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed til fortsat opbevaring.

Patienten kan på et senere tidspunkt anmode styrelsen om, at journalen sendes til en anden sundhedsperson inden for samme faggruppe.

Pligten til at videregive patientjournalerne til Styrelsen for Patientsikkerhed påhviler den sundhedsperson, der har overtaget praksis.

Nedlæggelse

Hvis du som læge påtænker at lukke din almen lægepraksis, skal du varsle dette til regionen senest 6 måneder forinden lukningen og give endelig meddelelse herom 3 måneder før lukning i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Praktiserede Lægers Organisation (PLO).

Hurtig overdragelse af patientjournaler mellem de behandlende læger er vigtig for kontinuiteten i patientbehandlingen. Det anbefales, at du sammen med den pågældende region i videst muligt omfang sørger for, at patientjournalerne bliver videregivet til patienternes nye læger. De resterende journaler videregives til Styrelsen for Patientsikkerheds enhed for Tilsyn og Rådgivning i regionen.

Hvis du som sundhedsperson nedlægger en anden praksis, og denne ikke videreføres, skal patientjournalerne videregives til Styrelsen for Patientsikkerheds enhed for Tilsyn og Rådgivning i regionen til fortsat opbevaring.

Pligten til at videregive patientjournalerne til den relevante enhed for Tilsyn og Rådgivning påhviler den sundhedsperson, der er ophørt med at drive praksis, eller i tilfælde af dødsfald eller konkurs, boet.

Ved skift af behandler

Hvis en patient skifter praktiserende læge eller anden behandler, kan journalen overdrages til den nye behandler. Når hele journalen er overdraget, er det den nye behandler eller det behandlingssted, hvor behandleren er ansat, der har pligt til at opbevare journalen i den periode, der gælder for den pågældende type af behandler. Samtidig ophører journalopbevaringspligten for det tidligere behandlingssted.