Instrukser

Den enkelte sundhedsperson har altid et selvstændigt ansvar for at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit faglige virke. Afvigelser fra afdelingens instrukser vil ikke nødvendigvis være udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed. Det vil bero på en konkret vurdering af de givne omstændigheder, hvorvidt sundhedspersonen ved overholdelse af eller afvigelse fra en instruks har udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed var formand for en arbejdsgruppe om instrukser. Arbejdsgruppen skulle vurdere kravene til, hvordan lokale ledelser udarbejdede instrukser, og om ansvarsfordeling og ansvarsforhold i patientbehandlingen var tilstrækkelig klare og tidssvarende. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde den 17. september 2018.

Her finder du: 

Arbejdsgruppens rapport om instrukser og ansvarsforhold i patientbehandlingen

Bilag 1. Tilmeldte til interessentmødet den 22. maj 2018 vedrørende instruks- og ansvarsforhold i patientbehandlingen

Kommissorium for arbejdsgruppen om instrukser