Digital sundhedsfaglig behandling

Digital sundhedsfaglig behandling er, når sundhedspersoner udfører behandling rettet mod den enkelte patient ved hjælp af digital teknologi fx apps eller internetsider. Der gælder som udgangspunkt de samme regler for digital sundhedsfaglig behandling, som for anden sundhedsfaglig behandling.

Begreber og definitioner

 • Styrelsen karakteriserer digitale sundhedsfaglige behandlingssteder, som behandlingssteder, der tilbyder individualiseret sundhedsfaglig behandling ved hjælp af digital teknologi.

 • Et behandlingssted er en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner (autoriserede sundhedspersoner eller personer, der handler på deres ansvar) udfører behandling.

 • Sundhedsfaglig behandling er efter Sundhedsloven § 5: undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

 • Digitalt henviser til, at behandlingen finder sted ved hjælp af en digital teknologi. Det kan være videokonsultationer, apps og hjemmesider til skriftlige konsultationer og apps, der muliggør hjemmemonitorering. Det kan også være apps med træningsprogrammer, som en sundhedsperson ordinerer til en patient, digital faglig beslutningsstøtte ved hjælp af kunstig intelligens, som en kirurg benytter ved diagnostik af scanningsbilleder eller brug af digitale patientrapporterede data til vurdering og opfølgning på behandlingsplanen.

 • Det er også digital sundhedsfaglig behandling, når to sundhedspersoner samarbejder om behandlingen af en konkret patient ved hjælp af digitale teknologier. Det kan være, når et behandlingssted bidrager til at diagnosticere røntgenbilleder af den enkelte patient for et andet behandlingssted.

Læs mere om reglerne og definitionerne for digital sundhedsfaglig behandling /telemedicin i FAQ-afsnittet nedenfor.

Sundhedsfaglig behandling tilbydes med hel eller delvis digital kontakt

Digital sundhedsfaglig behandling kan tilbydes på forskellige måder, hvor teknologien indgår forskelligt som en del af patientbehandlingen. Overordnet skelnes der mellem følgende tre situationer:

 1. Hele den sundhedsfaglige behandling foregår via digital kontakt. Fx mellem patienten og sundhedspersonen eller internt mellem sundhedspersonerne.
 2. Dele af den sundhedsfaglige behandling foregår via digital kontakt. Fx ved brug af en app eller internetbaseret behandling mellem patienten og sundhedspersonen, eller mellem sundhedspersoner. Samtidig er fysisk fremmøde af patienten på behandlingsstedet en del af behandlingsforløbet.
 3. Digital kontakt udelukkende mellem det behandlende sundhedspersonale. Al kontakt i håndteringen og udvekslingen af patientdata mellem behandlingssteder foregår digitalt og finder udelukkende sted mellem sundhedspersoner. Det vil sige, at der ikke er tale om patient-behandler kontakt. Det ene behandlingssted kan være uden fysisk adresse og i kontakt med et andet behandlingssted, der tilbyder hjælp til fx diagnostik.

Tilsyn med digital sundhedsfaglig behandling

Styrelsen for Patientsikkerhed har kompetence til at påse, når sundhedspersoner tilbyder digital sundhedsfaglig behandling. Det kan fx være, når der anvendes videokonsultation mellem sundhedsperson og patient, eller når en behandlende læge fremsender scanningsbilleder eller måleresultater til en anden sundhedsperson, som på baggrund af det fremsendte kan stille en diagnose til brug for den videre behandling.

Læs om tilsyn med digitale sundhedsfaglige behandlingssteder

Observationer fra sundhedsfaglige tilsyn med digitale behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved tilsyn med digitale sundhedsfaglige behandlingssteder observeret, at der kan være fordele ved brug af digital sundhedsfaglig behandling, fx i forhold til effektiv udnyttelse af både patientens og behandlerens tid samt tilgængelighed.

Vi har imidlertid også set en del eksempler på, at der ikke har været tilstrækkeligt gode arbejdsgange for fx indhentelse og journalføring af informeret samtykke.

Der har i flere tilfælde været manglende beskrivelser af behandlingsstedets organisatoriske rammer, ansvarsforhold og kompetencer. Der har også i nogle tilfælde været tale om mangelfuld opfølgning på medicinsk behandling og utilstrækkelig journalføring, som fx vedr. diagnostik.

Endelig har der været eksempler på uklarhed om, hvorledes der sikres sammenhæng mellem patientens behandling varetaget ved det digitale behandlingssted og den behandling, patienten måtte modtage på anden måde via andre parter som eksempelvis patientens praktiserende læge.

FAQ om digital sundhedsfaglig behandling inkl. telemedicin

Telemedicin er sundhedsfaglig behandling, der sker vha digitale teknologier mellem patient og sundhedsperson.

Digital sundhedsfaglig behandling omfatter den type behandling, der ofte betegnes ”telemedicin”. Telemedicin er defineret som: ”Sundhedsydelse der udføres ved anvendelse af informationsteknologi, hvorved patienten og den sundhedsprofessionelle, der leverer ydelsen, gøres uafhængig af et fysisk møde”, Sundhedsdata-Styrelsen (iterm.dk).

Definitionen er uddybet på følgende måde: ”Situationen hvor sundhedsprofessionelle konfererer om en konkret patient, er ikke omfattet af definitionen, da den ikke erstatter et fysisk møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle”

Sundhedsdatastyrelsens definition af telemedicin er således en delmængde af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsforpligtelse og myndighedsområde, idet digital sundhedsfaglig behandling også omfatter situationen, hvor dialogen er mellem sundhedspersoner og ikke direkte med patienten.

Som eksempler kan nævnes:

 • Driftsherreansvar: Driftsherren skal organisere behandlingsstedet på en sådan måde, at sundhedspersoner er i stand til at varetage deres opgaver fagligt forsvarligt og overholde de pligter, som følger af lovgivningen.
 • Nye behandlinger: Ved indførelse af nye behandlinger, herunder brug af ny teknologi, skal driftsherren løbende følge tæt op på, om der er brug for at tilpasse behandlingen/teknologien og rammerne omkring brugen fx pga. uventede risici ved de nye arbejdsgange mv.
 • Instrukser: der skal være instrukser, der understøtter, at behandling ved brug af digitale teknologien er forsvarlig.
 • Omhu og samvittighedsfuldhed: Autoriserede sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det gælder i alle situationer, hvor sundhedspersonen deltager i og har ansvar for patientbehandling.
 • Journalføring: Autoriserede sundhedspersoner – og personer, der handler på disses ansvar – har pligt til at føre journal, når de som led i deres sundhedsfaglige virksomhed foretager behandling af en patient. 
 • Informeret samtykke: Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.
 • Patientidentifikation: Der skal sikres identifikation af patienter og sikring mod forveksling eller forbytning af dokumenter og diagnostisk materiale, der vedrører en patient.
 • Behandlingsstedsregister: Alle steder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, skal som udgangspunkt registreres som behandlingssteder i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister

Autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre journal, når de undersøger eller behandler en patient som led i deres sundhedsfaglige virksomhed. Pligten til at føre journal gælder også for personer, der udfører sundhedsfaglige opgaver under ansvar af en autoriseret sundhedsperson.

Der gælder samme regler for journalføring ved digital sundhedsfaglig behandling som ved fysisk kontakt mellem patient og behandler. Det vil sige, at sundhedspersoner skal journalføre det, der er nødvendigt for, at patienten får en god og sikker behandling. Det er ledelsens ansvar, at der er relevante og klare instrukser for journalføringen, herunder om hvornår billed- og videomateriale skal indgå i patientjournalen.

Læs mere om journalføring.

Læs også: Guide til digital sundhedsfaglig behandling

Det er digital sundhedsfaglig behandling, når en sundhedsperson f.eks. via video eller lyd inddrager en anden sundhedsperson, som ikke fysisk er tilstede der, hvor patienten er, jf situation 3.

Det er de almindelige regler for sundhedsfaglig behandling, der finder anvendelse i sådanne tilfælde. Det vil sige, at hver sundhedsperson er ansvarlig for den diagnostik, de vurderinger og den behandling, som vedkommende foretager. Sundhedspersonerne skal i øvrigt leve op til pligterne for almindelig sundhedsfaglig behandling, herunder pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, indhentelse af samtykke og pligten til at føre patientjournal.

Hvis en sundhedsperson i Danmark anvender en sundhedsperson udenfor Danmarks grænser til at vurdere patienten (eksempelvis billediagnostik), og sundhedspersonen i Danmark lægger vurderingen til grund for behandling af patienten, er sundhedspersonen i Danmark ansvarlig for den samlede behandling af patienten.

Du kan læse mere om, hvad der gælder for digital sundhedsfaglig behandling mellem to sundhedspersoner i Vejledning om ansvarsforhold mv. ved brug af telemedicin mellem sundhedspersoner

Der er tale om digital sundhedsfaglig behandling, når en sundhedsperson, som ikke er til stede der, hvor patienten befinder sig, behandler en patient fx via video eller lyd. Som udgangspunkt gælder der ansvarsforhold som ved al anden sundhedsfaglig behandling.

Det vil sige, at sundhedspersonen har pligt til at følge de almindelige pligter for sundhedsfaglig behandling, herunder pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, indhentelse af samtykke og pligten til at føre patientjournal.

Det er desuden styrelsens opfattelse, at der ved behandling ved brug af digital sundhedsfaglig behandling og særligt ved nye teknologier/behandlingsmetoder skal udarbejdes de nødvendige lokale instrukser og procedurer, der understøtter, at der gives korrekt behandling, og at patienterne systematisk bliver forsvarligt instrueret i anvendelsen og samtidig informeret om mulighederne og eventuelt begrænsningerne herved.

Særligt ved anvendelse af ny teknologi skal driftsherren løbende følge tæt op på, om der af hensyn til patientsikkerheden er brug for at tilpasse teknologien, målgruppen for behandlingen, kompetenceforhold og rammerne omkring brugen heraf samt kontrollere, at der tages højde for eventuelle risici ved de nye arbejdsgange.

Der kan anvendes digital sundhedsfaglig behandling på flere måder inden for Danmarks grænser. Der vil eksempelvis være tale om digital sundhedsfaglig behandling i Danmark, hvis: 

 • en behandlende sundhedsperson opholder sig fysisk i Danmark og via digitale teknologier behandler en patient som fysisk opholder sig i eller uden for Danmark, eller
 • en behandlende sundhedsperson digitalt inddrager en anden sundhedsperson, som fysisk opholder sig i eller uden for Danmark, i behandlingen af en konkret patient. 

Digital sundhedsfaglig behandling er omfattet af de danske regler hvis den behandlende sundhedsperson har dansk autorisation og arbejder for et behandlingssted, der er registreret i Danmark. opholder sig fysisk i Danmark.

Hvis der anvendes grænseoverskridende digital sundhedsfaglig behandling mellem en sundhedsperson og en patient inden for EU's grænser, således at sundhedspersonen er placeret i et land, mens patienten befinder sig i et andet land, følger det af EU-retten, at det er væsentligt, at patienten ved, hvilke regler samt hvilke sikkerheds- og kvalitetsstandarder, der er gældende.

Det er behandlingsmedlemsstatens lovgivning, der er gældende. Behandlingsmedlemsstaten er det land, hvor ydelsen leveres til patienten. Når vi snakker digital sundhedsfaglig behandling, anses leveringen for at ske i det land, hvor sundhedstjenesteyderen er etableret. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at sundhedspersoner, der virker i Danmark, er underlagt de danske regler om sundhedspersoners pligter ved behandling af patienter. Dette gælder uanset, at behandlingen foregår gennem en telemedicinsk ydelse, som tilbydes af en virksomhed, der er etableret i udlandet.

Hvis der udbydes digital sundhedsfaglig behandling i udlandet, vil ansvaret og pligterne blandt andet afhænge af, om den sundhedsfaglige behandler har dansk autorisation, og om behandlingsstedet er registreret i Danmark. Styrelsen for Patientsikkerhed kan vejlede generelt om reglerne for digital sundhedsfaglig behandling i udlandet.

Digital sundhedsfaglig behandling muliggør sundhedsfaglig behandling på tværs af landegrænser. Det er dog ikke risikofrit for patienterne eller behandlerne, og derfor skal det overvejes, hvordan patientsikkerheden sikres, og hvad ansvarsforholdene for behandlingen er. 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder, der er registreret i Danmark, og individer, som fysisk opholder sig i Danmark, som tilbyder og udfører konkret og individuel telemedicinsk behandling over for patienter eller andre sundhedspersoner, som befinder sig i eller uden for Danmark. 

Læs om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med digital sundhedsfaglig behandling.

Ifølge autorisationsloven er der krav om dansk autorisation for behandling, som ydes af sundhedspersoner, som fysisk befinder sig i Danmark.

Der gælder særregler for kosmetisk behandling. Det er således ikke muligt at anvende telemedicin til at foretage sundhedsfaglig behandling på kosmetisk indikation.

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling 

Vejledning om kosmetisk behandling

Ordination af afhængighedsskabende lægemidler kræver, at lægen har set patienten – enten ved personligt fremmøde eller ved hjemmebesøg. 

I udgangspunktet foretages revurdering af indikationen ved hver receptfornyelse, som derfor skal foregå ved personligt fremmøde eller hjemmebesøg og ikke ved telefon- eller internet/e-mail-konsultation.

I enkelte tilfælde hvor en patient er i et stabilt og lægeligt velbegrundet længerevarende behandlingsforløb, og hvor der ligger en detaljeret behandlingsplan, kan det efter en individuel vurdering undtagelsesvist besluttes, at personligt fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse. 

Se vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Telepsykiatri kan anvendes som supplement til anden psykiatrisk opfølgende behandling, men bør ikke anvendes som led i den indledende diagnostiske afklaring af en patient. 

Se Sundhedsstyrelsens specialevejledning for psykiatri

Kontakt myndigheder om digital sundhedsfaglig behandling

Hvis dit spørgsmål handler om...