Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

Af hensyn til patientsikkerheden er visse sundhedsfaglige områder forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner. Det vil sige, at det kun er personer med en bestemt autorisation, der selvstændigt må udføre bestemte sundhedsfaglige opgaver. Det kaldes også ”forbeholdt virksomhed”.

I autorisationsloven står der, hvilke autorisationsgrupper der har et forbeholdt virksomhedsområde. 

En autoriseret sundhedsperson med et forbeholdt virksomhedsområde kan med enkelte undtagelser delegere opgaver inden for sit forbeholdte virksomhedsområde til en anden person. Delegation af forbeholdt virksomhed giver mulighed for en god og effektiv arbejdsfordeling, men stiller krav, både til den person, der delegerer en opgave, og den person, som får delegeret opgaven.

Den, der får delegeret en opgave fra en autoriseret sundhedsperson, kaldes også ”medhjælp”. En medhjælp kan både være en anden autoriseret sundhedsperson og en person uden sundhedsfaglig autorisation.

Man skelner mellem to typer af delegation:

  • Konkret delegation
  • Rammedelegation

Konkret delegation

Konkret delegation betyder, at en autoriseret sundhedsperson delegerer en opgave til en medhjælp i et konkret tilfælde, der handler om en enkelt patient. Det kan fx være en bestemt patient, der skal have taget en blodprøve i en konkret situation.

Rammedelegation

Ved rammedelegation kan en autoriseret sundhedsperson delegere opgaver til en medhjælp inden for en forud fastsat ramme. Der kan både foretages rammedelegation i forhold til behandling af en bestemt patient eller til en defineret gruppe af patienter. Det kan fx være en konkret patient, der løbende skal have målt blodsukker og have insulin, eller en bestemt type af patienter, som får taget blodprøver af en medhjælp.

Når du delegerer forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp

Når du som autoriseret sundhedsperson delegerer en opgave til en medhjælp, skal du udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse, instruktion og tilsyn af medhjælpen. Det vil sige, at du skal:

  • Sikre dig, at den person, du giver opgaven til, kan udføre opgaven.
  • Give den relevante instruktion om opgavens udførelse og sikre dig, at medhjælpen har forstået instruktionen.
  • Føre tilsyn med medhjælpens udførelse af opgaven i det omfang, det er nødvendigt.


Når du delegerer en opgave, har du det fulde ansvar for, at medhjælpen er grundigt instrueret og oplært i arbejdet, og at medhjælpen har forstået instruktionen.

Når du varetager forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed som medhjælp

Når du udfører forbeholdte sundhedsfaglige opgaver på delegation af en autoriseret sundhedsperson, arbejder du juridisk set som medhjælp for den sundhedsperson, der har delegeret opgaven til dig.

Når du har fået delegeret en forbeholdt sundhedsfaglig opgave, er du som medhjælp ansvarlig for at udføre opgaven efter instruksen. Du er desuden ansvarlig for at sige fra, hvis du ikke mener, du kan udføre opgaven forsvarligt.

Hvis du som medhjælp har fået delegeret en forbeholdt sundhedsfaglig opgave og følger den instruktion, du har fået, vil det være den, som har delegeret opgaven, der har ansvaret for udførelsen af opgaven. Hvis du som medhjælp har fået delegeret en forbeholdt sundhedsfaglig opgave og ikke følger den instruktion, du har fået, vil det være dig, der har ansvaret for opgavens udførelse. Som medhjælp skal du som udgangspunkt selv journalføre opgaver udført på delegation.

Videredelegation fra medhjælp til medhjælp

En medhjælp kan videredelegere en opgave, som en autoriseret sundhedsperson har delegeret til medhjælpen, medmindre den autoriserede sundhedsperson tydeligt har udtrykt, at opgaven ikke må videredelegeres.

Når en medhjælp videredelegerer en opgave, gælder samme principper som ved al anden delegation. Det vil sige, at medhjælpen, der videredelegerer en opgave, skal:

  • Sikre sig, at den person, opgaven bliver overdraget til, kan udføre opgaven.
  • Videregive den relevante instruktion i opgaven og sikre sig, at personen har forstået instruktionen.
  • Føre tilsyn med udførelsen af opgaven i det omfang, det er nødvendigt.

Behandlingsstedets ansvar

En autoriseret sundhedsperson med et forbeholdt virksomhedsområde kan kun delegere forbeholdte opgaver, hvis det er foreneligt med den måde, ledelsen har tilrettelagt arbejdet på behandlingsstedet. 

Det er ledelsen, der har ansvaret for, at personalet er i stand til at udføre behandlingsopgaverne patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ledelsen har retten til at lede og fordele arbejdet på behandlingssteder og kan bl.a. beslutte, hvem der skal udføre hvilke opgaver.