Whistleblowerordning

Du kan anonymt indberette forhold, som er i strid med lovgivningen, grov chikane og andre kritisable forhold internt i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen skal gøre det muligt for følgende persongrupper at ytre sig om kritisable forhold uden frygt for negative konsekvenser:

  • Arbejdstagere (nuværende og tidligere) i Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • Lønnede og ulønnede praktikanter.
  • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører til Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har fået i løbet af ansættelsesprocessen eller andre før kontraktuelle forhandlinger.

Direktionen opfordrer til at indberette via styrelsens whistleblowerordning (internt) i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. Det er også muligt at indberette til den nationale whistleblowerordning hos Datatilsynet.

Læs hvordan du kan indberette eksternt via Datatilsynets whistleblowerordning

Gå til whistleblowerordningen

Orientering om indberetninger i whistleblowerordningen 2023

Styrelsen for Patientsikkerhed har i perioden 31. december 2022 til 21. december 2023 modtaget 12 indberetninger via styrelsens whistleblowerordning.

Ingen af de 12 indberetninger var omfattet af lovens anvendelsesområde.

  • 11 indberetninger blev i stedet behandlet som bekymringshenvendelser
  • 1 indberetning blev i stedet videresendt til anden enhed i styrelsen med henblik på udarbejdelse af svar til borgeren.

Offentliggøres en gang årligt

I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere, §27 skal myndigheder m.v. omfattet af reglerne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om deres virksomhed efter denne lov.

Bekymringshenvendelse

Hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug eller udgør en risiko for sine patienter på grund af sygdom eller faglige problemer, kan du sende en bekymringshenvendelse til os.

Du kan også indberette til os, hvis din mistanke drejer sig om:

  • Et behandlingssted, hvor du er bekymret for patientsikkerheden
  • En plejeenhed, hvor du er bekymret for den fornødne kvalitet af hjælpen, plejen og omsorgen til de ældre.

Når vi får henvendelser om mulig sygdom eller misbrug hos en sundhedsperson eller henvendelser om, at en sundhedsperson ikke følger de faglige normer, undersøger vi, om mistanken er begrundet eller ej. Hvis mistanken er begrundet, iværksætter vi de nødvendige tiltag.

Når vi får henvendelser om et behandlingssted eller en plejeenhed gælder det samme.

Se, hvordan du indsender en bekymringshenvendelse