Vagttelefoner og sundhedsberedskab

Styrelsen for Patientsikkerhed har døgnbemandet beredskabsvagt, som myndigheder såsom politi, læger og miljøinstitutioner kan kontakte i akutte og særlige situationer. Hvis der er personer om bord på skibe, som mistænkes at lide af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, skal vi også underrettes.

Døgnvagt kun for myndigheder

Enhederne for Tilsyn og Rådgivning har en døgnbemandet beredskabsvagt, som bistår sundhedsvæsen, miljøinstitutioner, politi og andre myndigheder med sundhedsfaglig rådgivning i akutte beredskabssituationer.

Døgnvagten er kun for akutte henvendelser og udelukkende uden for enhedernes normale åbningstider.

Tilsyn og Rådgivnings opgaver omfatter bl.a.: 

  • Retsmedicinske opgaver, herunder rådgivning af politiet ved efterforskning af dødfundne i henhold til sundhedslovens bestemmelser samt andre politimæssige opgaver, som kræver sundhedsfaglig vurdering.
  • Rådgivning af sundhedspersoner vedrørende akutte sundhedsjuridiske problemstillinger, herunder patientrettigheder, og indberetning af retslægelige ligsyn.
  • Rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger i forbindelse med alvorlige smitsomme sygdomme som for eksempel meningokoksygdom (smitsom meningitis) samt importerede alvorlige smitsomme sygdomme (Ebola, MERS, SARS m.fl.)
  • Rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger i forbindelse med fødevarebårne sygdomme
  • Rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger i forbindelse med akutte drikkevandsforureninger
  • Rådgivning og iværksættelse af forebyggende foranstaltninger i forbindelse med akutte miljøforureninger i øvrigt (brand, kemikalieudslip etc.)
  • Bistand til øvrige beredskabsmyndigheder ved større beredskabshændelser (brand, kemiske, biologiske samt nukleare og eksplosive hændelser)

Døgnvagt ØST: 70 22 02 68

Denne døgnvagt dækker det geografiske område øst for Storebælt.

Døgnvagt VEST: 70 22 02 69

Denne døgnvagt dækker det geografiske område vest for Storebælt. 

Skibe med personer om bord, der er mistænkt for at være smittet med alment farlig eller samfundskritisk sygdom

Der må ikke ske frit samvær med personer i land, før Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt tilladelse til frit samvær, hvis der på et skib er personer om bord, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, eller når der er andre forhold om bord, der indebærer fare for udbredelse af alment farlige eller samfundskritiske sygdomme. Styrelsen vil orientere det stedlige politi i ankomsthavnen om styrelsens afgørelse.

Skibets kaptajn, dennes befuldmægtigede eller evt. skibslægen skal underrette Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der er personer om bord på skibet, som lider eller formodes at lide af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom.

Underret styrelsen

Inden for almindelig kontortid kan styrelsen kontaktes på hovedtelefonnummer 7228 6600.

Uden for almindelig kontortid kan styrelsens beredskabsvagter (lægebemandet) kontaktes på følgende telefonnumre:

  • Ankomsthavnen er beliggende øst for Storebælt: 7022 0268
  • Ankomsthavnen er beliggende vest for Storebælt: 7022 0269

Sundhedsberedskabet

Enhederne for Tilsyn og Rådgivning rådgiver lokale myndigheder om sundhedsmæssige, herunder hygiejniske og miljømæssige forhold. Enhederne for Tilsyn og Rådgivning varetager ligeledes opgaver i relation til forebyggelse og sundhedsfaglig rådgivning om smitsomme sygdomme.

Ved beredskabshændelser rådgiver overlægen indsatsledelsen om de sundhedsmæssige konsekvenser telefonisk eller ved fremmøde. Enhederne for Tilsyn og Rådgivning vil ved behov være repræsenteret i de lokale beredskabsstabe (LBS). Endvidere kan enhederne for Tilsyn og Rådgivning inddrages i den lokale planlægning af sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabet varetages i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.