Oversvømmelse med regnvand og kloakvand

Læs om forholdsregler efter oversvømmelse med regnvand og kloakvand i boligområder, institutioner m.m.

Indeklima og kældre

Man bør som udgangspunkt ikke opholde sig i længere tid i rum, der er våde efter indtrængende vand – specielt ikke hvis der er tale om overløb af kloakvand.

Er der tale om indtrængende overfladevand eller regnvand i kældre eller den øvrige beboelse kan dette rengøres med vand og sæbe, mens man om muligt bør overlade rengøringen til professionelle rengøringsselskaber, hvis der er tale om overløbende eller indtrængende kloakvand eller sediment.

Er man i tvivl, kan man hente råd eller overlade rengøringen til et professionelt rengøringsselskab, eller man kan i forsikringsøjemed henvende sig til sit forsikringsselskab for råd om, hvordan man skal forholde sig.

Hvis man som privat person foretager oprydning og rengøring i kældre, hvor der står vand efter oversvømmelse med kloakvand, er det vigtigt at beskytte sig selv ved at bruge værnemidler som gummistøvler og langskaftede gummihandsker. Kloakvand bør således hverken komme i kontakt med huden eller komme i øjne og mund.

Når arbejdet er færdigt, bør man tage et bad, tørre sig grundigt med et rent håndklæde og tage rent tøj på. Det tøj man har haft på under oprydningsarbejdet skal lægges direkte i vaskemaskinen og vaskes ved så høj temperatur som muligt – helst over 80 grader. Alternativt kasseres tøjet i en tillukket sort plasticpose og bortskaffes som almindeligt affald.

Inventar

I det omfang man selv ønsker at rengøre inventar m.m. anbefales det, at man rådfører sig med professionelle/forsikringsselskab om rengøringsmetode, personlig beskyttelse mv.

Privat tøjvask

Ved vask af tøj der er forurenet med kloakvand, er det sikreste kogevask ved minimum 80°C. Supplerende metoder til reduktion af mikroorganismer i tøj er: vaskemiddel med blegemiddel, brug af tørretumbler og at hænge tøjet ud i solskin (UV-lys).

Haver

Slam/sediment efter oversvømmelse i haver ved kraftige regnskyl anses som udgangspunkt ikke at udgøre en større sundhedsfare. Hvis der har været kloakvand i oversvømmelsen, er det dog vigtigt også her at være omhyggelig med almindelige hygiejniske forholdsregler (undgå at få rester af slam/sediment på huden og i mund og øjne, håndvask, skift af fodtøj, når man går indendørs m.v.) ved og efter færden og arbejde i områder med slam/sediment efter oversvømmelse.

Vær særlig påpasselig ved evt. sår på huden. Ved større aflejringer og mistanke om opblanding med kloakvand kan det overvejes at få fjernet sedimentet, som ellers kan blive liggende i længere tid med også lugtgener til følge.

Køkkenhaver

Hvis der har været vand fra kloakker i køkkenhaven, skal man ikke spise grønsager og lignende, men i stedet kassere dem.

Brugshaver

Kan anvendes med omtanke. Ved at spule eller vande områder, hvor man færdes, kan man reducere forureningen på overfladen. Små børns leg med nyligt forurenet jord og græs bør undgås. Forurening fra kloakvand vil nedbrydes med tiden, hvor fuldstændig nedbrydning afhænger af mængde og art af slammet/sedimentet og vejrforholdene. En præcis tidsangivelse kan derfor ikke gives, men typisk vil det dreje sig om uger til nogle få måneder. Forurenet sand i sandkasser bør udskiftes.

Konkrete råd til daginstitutioner

Daginstitutioner, børnehaver mv. bør som udgangspunkt henvende sig til den kommunale sundhedstjeneste for konkrete råd om hygiejne og forholdsregler i tilfælde af oversvømmelser. Den kommunale sundhedstjeneste kan evt. søge råd og vejledning hos Styrelsen for Patientsikkerhed.