Aktindsigt i patientjournal

Du har ret til at få udleveret en kopi af din patientjournal. Du kan søge aktindsigt i din journal, hvis du er fyldt 15 år. Du kan også give andre fuldmagt til at søge adgang til din journal for dig.

På denne side:

Aktindsigt i egen journal

Aktindsigt i dit barns journal

Aktindsigt i afdødes journal

Sådan søger du aktindsigt

Patienter har ret til aktindsigt i deres egen journal

Fra du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til aktindsigt i din journal. Du har ret til at få udleveret en kopi af journalen, ikke den originale journal. Hvis der er en manuel (papirbaseret) journal om dig, har du også ret til at få række oplysninger fra den på en let forståelig måde.

Din ret til aktindsigt gælder journaler, der føres af sundhedspersoner:

 • på offentlige eller private sygehuse
 • på klinikker
 • i ambulatorier
 • i privat praksis
 • i forbindelse med behandling i private hjem
 • på andre offentlige eller private institutioner, hvor der som led i sundhedsmæssig virksomhed foretages behandling af patienter

Din ret til aktindsigt kan begrænses

Retten til aktindsigt kan i visse tilfælde begrænses for personer over 18 år, men kun hvis:

 • journaloptegnelserne er fra før 1. januar 2010 OG
 • en konkret vurdering viser, at en aktindsigt vil være til større skade for dig selv, eller dit forhold til pårørende, der har bidraget til din journal, end skaden ved ikke at få aktindsigt.

Denne begrænsning kan komme på tale i forbindelse med behandling af psykisk sygdom, hvor aktindsigten kan være belastende for dig som patient og din behandling.

Dette har du ret til at få meddelelse om, hvis der er en manuel (papirbaseret) journal om dig:

 • hvilke oplysninger, der behandles i manuelle patientjournaler
 • formålet med behandlingen af oplysningerne
 • kategorien af modtagere af oplysningerne
 • hvor oplysningerne stammer fra, hvis den information er tilgængelig

Forældre har ret til aktindsigt i egne børns patientjournaler

Hvis du har forældremyndighed over børn under 18 år, har du normalt ret til aktindsigt i børnenes journaler. Adgangen til aktindsigt kan dog begrænses, hvis:

 • der er afgørende hensyn til børnene, som vurderes at være vigtigere end din interesse i at se oplysningerne i deres journal.
 • det er nødvendigt af væsentlige hensyn til forebyggelse, efterforskning, forfølgning af lovovertrædelser, beskyttelse af vidner eller straffesagers forløb.

Adgangen kan også begrænses for optegnelser journalført før den 1. januar 2010, hvis der er afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser, som klart overstiger hensynet til deres interesse i at få oplysningerne.

Aktindsigt i afdødes journal

Som nærmeste pårørende til en afdød patient har du ikke en egentlig ret til aktindsigt i den afdødes journal.

En sundhedsperson skal dog efter anmodning videregive oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til den afdødes nærmeste pårørende, alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling, såfremt det ikke strider mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod.

Derudover er det muligt at videregive afdødes journaloplysninger, hvis det er nødvendigt for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse, eller der er væsentlige hensyn til afdøde patient, en sundhedsperson eller andre. Det er dog ikke en patientrettighed. Det er den sundhedsperson, som er besiddelse af de fortrolige oplysninger i denne situation, som afgør, om videregivelse er berettiget.

Sådan søger du aktindsigt i din journal

Kontakt behandlingsstedet

Som udgangspunkt skal du henvende dig til sygehuset eller behandlingsstedet og bede om aktindsigt i din journal. Din regions patientvejledere kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om aktindsigt. Du kan også logge på sundhed.dk og se din e-journal. Husk at få en kvittering for modtagelsen af din henvendelse, da behandlingsstedet har 7 dages frist til at give dig aktindsigt. Læs mere på Sundhed.dk

Find oversigt over patientvejledere i din region

Aktindsigt, hvis behandlingsstedet er nedlagt

Styrelsen for Patientsikkerhed opbevarer journaler fra nedlagte praksisser i 10 år. Du kan anmode om at få udleveret din journal fra en ophørt sundhedsperson ved at udfylde blanketten nedenfor. Journalen vil blive sendt til din digital post.

Er du undtaget fra digital post, kan du kontakte Tilsyn og Rådgivning skriftligt pr. e-mail eller brev. Udlevering af journaler kan kun ske efter skriftlig anmodning for at sikre patientens og sundhedspersonens identitet.

OBS. Grundet flytning af journalarkivet, vil man kunne opleve længere behandlingstid på udlevering af journaler fra Region Nord, Midt og Syd i december og januar måned.

Kontakt via e-mail eller brev

Er du undtaget fra digital post, kan du sende din anmodning pr. e-mail eller brev til tilsynsenheden.

Bemærk: Hvis din e-mail indeholder personfølsomme oplysninger, fx cpr-numre, skal du sende via sikker post.

Når du indtaster dine personoplysninger i Styrelsen for Patientsikkerheds formularer, behandler vi dine oplysninger. Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder i vores data- og privatlivspolitik