Refusion, når det blå kort ikke dækker

Når du søger refusion hos Styrelsen for Patientsikkerhed, er det med henblik på, at staten dækker dine udgifter for offentlig behandling efter EU-reglerne. Du kan dog i nogle tilfælde få tilskud til behandling og medicin, som ikke er dækket efter EU-reglerne, ved at søge andre myndigheder efter de danske tilskudsregler.

Har du købt behandling i udlandet, kan du måske få refusion efter de danske tilskudsregler

Hvis du har modtaget behandling i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein, kan du i nogle tilfælde få dækket de udgifter, som den offentlige sygesikring ville dække i Danmark.

Refusion for behandling

Du søger tilskud efter de danske tilskudsregler hos din kommune eller i din region, hvis du vil have refusion for behandling, som ikke er dækket af det blå EU-sygesikringskort. Du skal som udgangspunkt selv lægge ud for behandlingen, men du kan søge om at få penge tilbage, når du kommer hjem. Inden du rejser kan du dog med fordel søge om en forhåndsgodkendelse til fx planlagt behandling.

Refusion for medicin

Du søger efter de danske regler om medicintilskud hos Lægemiddelstyrelsen, hvis du har købt lægeordineret medicin i et andet EU-/EØS-land, som ikke er dækket med det blå sygesikringskort. Du kan kun ansøge om refusion for den del, som er tilskudsberettiget i Danmark, da betingelserne for tilskud er de samme, som hvis du køber din medicin i Danmark.

Refusion for behandling efter danske tilskudsregler

Du skal søge tilskud efter danske tilskudsregler hos din kommune eller din region. På dit gule sundhedskort kan du se, hvilken kommune eller region du hører til.

Hos kommunen kan du søge refusion for:

 • Forebyggende sundhedsydelser, fx sundhedsvejledning, bistand, funktionsundersøgelser og forebyggende helbredsundersøgelser til børn og unge
 • Børne- og ungdomstandpleje
 • Omsorgstandpleje, specialtandpleje og støtte til tandproteser, hvis du har fået tandskader i forbindelse med en ulykke eller som følge af epileptiske anfald
 • Hjemmesygepleje, herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler
 • Genoptræning, efter du er udskrevet fra et sygehus. Herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler
 • Behandling for alkoholmisbrug og lægelig behandling for stofmisbrug

Hos regionen, kan du søge refusion for:

 • Hospitalsbehandling, som du er henvist til eller har en forhåndsgodkendelse til
 • Ernæringspræparater, som en læge har ordineret
 • Briller til børn under 16 år
 • Høreapparater til personer over 18 år
 • Konsultation hos en speciallæge
 • Helbredsundersøgelse til børn i den undervisningspligtige alder hos alment praktiserende læge
 • Tandpleje til visse patientgrupper
 • Tandbehandling til visse patientgrupper, fx kræftpatienter, der har fået tandskader som følge af strålebehandling eller særligt tilskud til personer med sjældne sygdomme
 • Psykologbehandling, hvis du er henvist af en læge
 • Behandling hos kiropraktor
 • Behandling hos fysioterapeut, som du er blevet henvist til af en læge
 • Forebyggende sundhedsydelser, fx sundhedsvejledning og funktionsundersøgelser
 • Hjemmesygepleje, herunder behandlingsredskaber eller hjælpemidler
 • Forebyggelse og sundhedsfremme i praksissektoren.

Når du sender din ansøgning om refusion til kommunen eller regionen, er det vigtigt, du sender tilstrækkelig dokumentation med. Ellers kan din ansøgning ikke behandles.

Der kan være forskel på, hvilken dokumentation, du skal vedlægge. For en sikkerheds skyld bør du derfor tjekke på din kommune eller regions hjemmeside, hvilken dokumentation der er nødvendig for dig at vedlægge.

For det meste skal du vedlægge:

 • Regning og kvittering,
 • En beskrivelse af den behandling, du har købt, fx kopi af journalen
 • Kopi af en evt. lægehenvisning eller lægeordination

Hvis du ikke har en forhåndsgodkendelse

Hvis din ansøgning handler om refusion af udgifter til sygehusbehandling, og du ikke har en forhåndsgodkendelse, skal din ansøgning til regionen indeholde følgende:

 • Kopi af lægehenvisning til sygehusbehandling,
 • En tilladelse fra dig til, at regionen kan indhente yderligere oplysninger om dine helbredsforhold m.v., som er nødvendige for at kunne vurdere din ansøgning,
 • En beskrivelse fra det udenlandske sygehus af den behandling, som du har modtaget inklusiv dato for din behandling på sygehuset.

Hvis du ikke bor i Danmark

Hvis du ikke er bosiddende i Danmark, skal du være opmærksom på at vedlægge følgende i din ansøgning:

 • En kopi af dit særlige sundhedskort
 • Oplysning om hvilken konto, du vil have et eventuelt tilskud udbetalt til.

Du kan læse mere om refusion efter de danske tilskudsregler på din regions hjemmeside:

Refusion i Region Hovedstaden

Refusion i Region Sjælland

Refusion i Region Syddanmark

Refusion i Region Midtjylland

Refusion i Region Nordjylland

Når du søger din kommune eller region om refusion efter danske tilskudsregler, bliver din refusion beregnet på følgende måde:

 • Hvis tilskuddet i Danmark er et fast beløb fx en lægekonsultation, så får du refusion, som svarer til dette beløb.
 • Hvis tilskuddet er en procentdel af behandlingens pris, vil denne del blive beregnet på baggrund af prisen for den samme behandling i Danmark.
 • Hvis behandlingen er gratis i Danmark, får du refusion, som svarer til det, behandlingen ville koste i Danmark.

Hvis du fx skal behandles på et sygehus, kan du få et tilskud, som svarer til hvad sygehusbehandlingen ville have kostet i Danmark. Du kan dog ikke få mere i tilskud, end behandlingen rent faktisk har kostet dig. Hvis den behandling, du har købt, er dyrere end i Danmark, skal du selv betale merudgiften.

Refusion for medicin efter danske tilskudsregler

Hvis du har købt lægeordineret medicin i et andet EU-/EØS-land kan du få refunderet den del, som er tilskudsberettiget i Danmark.

Det gælder også, hvis du har købt medicinen over internettet.

Det er Lægemiddelstyrelsen, der behandler ansøgninger om tilskud til medicin købt i andet EU/EØS-land efter de danske regler om medicintilskud.

Ansøg om medicin købt i et andet EU-/EØS-land på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside