Søg refusion

Hvis du selv har betalt for behandling under et midlertidigt ophold i EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien, kan du efter EU-regler søge om at få refunderet de offentlige udgifter, som kan være dækket med det blå EU-sygesikringskort. Du har også mulighed for at undersøge, om du kan få refusion af dine udgifter efter de danske regler om tilskud til køb af sundhedsydelser i et andet EU-/EØS-land. Her på siden finder du information om, hvad du kan få refunderet og hvordan du søger refusion.

Du kan søge Styrelsen for Patientsikkerhed om refusion efter EU-reglerne, hvis du har lagt ud for nødvendig offentlig behandling, som normalt ville være dækket med det blå EU-sygesikringskort ved et midlertidigt ophold i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein), Schweiz eller Storbritannien.

EU-sygesikringskortet kan dække dine udgifter til offentlig nødvendig behandling på samme vilkår, som gælder for en borger i det land, du har opholdt dig i. Der er dog forskel på hvilke ydelser, der er omfattet af landets offentlige sygesikring, og også om der er brugerbetaling på noget af af beløbet, kaldet delvis egenbetaling. Derfor dækker EU-sygesikringskortet forskelligt alt efter, hvor du har opholdt dig.

Inden du søger om refusion for dine udgifter, skal du derfor være opmærksom på, om din udgift kan være den del, der er egenbetalingen ved offentlig behandling i det land, du har opholdt dig i. Egenbetaling kan du ikke få refunderet, og du vil derfor selv skulle afholde denne udgift eller få den dækket af en privat rejseforsikring.

Information til dig, der vil søge refusion

Du kan få refunderet dine udgifter til nødvendig offentlig behandling, som du normalt vil få dækket med det blå EU-sygesikringskort under et midlertidigt ophold i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein), Schweiz og Storbritannien. Med det blå sygesikringskort er du dækket på samme vilkår, som en borger i det land, du opholder dig i. Du skal derfor være opmærksom på, at der i de fleste lande er en egen brugerbetaling for ydelser under den offentlige sygesikring. Som udgangspunkt kan du ikke få refusion for dette.

Normalt skal du ikke lægge ud til nødvendig offentlig behandling, hvis du får vist det blå sygesikringskort til behandlingsstedet eller den behandlende sundhedsperson, da de så allerede har fået oplysningerne om din sygesikring i Danmark.

Hvis du alligevel selv har betalt, kan du få refunderet den del, der ikke tæller som egen brugerbetaling i det pågældende lands offentlige sundhedsvæsen. Det hjælper vi med i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis du har modtaget behandling hos private læger eller hospitaler, er det ikke muligt at få refusion. Det samme gælder i udgangspunktet, hvis du har modtaget planlagt behandling.

Læs mere her, hvordan du er dækket med det blå sygesikringskort

I de fleste lande er der brugerbetaling på en andel af betalingen for ydelser under den offentlige sygesikring - kaldet egenbetaling.

Har du vist dit blå EU-sygesikringskort men alligevel fået en regning, kan beløbet være den del, der er din egenbetaling.

Du kan se på din regning, om det er egenbetaling, fx:

 • Svensk egenbetaling: vårdavgift, patientavgift, egenavgift, slutenvårdsavgift
 • Norsk egenbetaling: egenandel, pasientbetaling, bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell, røntgenundersøkelse
 • Tysk egenbetaling: Zuzahlungen, Eigenanteile, Individuelle Gesundheitsleistungen   

Du kan også søge information om, hvad der er egenbetaling i det land, du har opholdt dig i. 

Se hvordan den offentlige sygesikring er i et bestemt land

Da egenbetaling er et vilkår for den offentlige sygesikring i det pågældende land, kan du ikke få egenbetalingen refunderet. Du kan i stedet undersøge om du har dækning under en privat forsikring.

Kontakt derfor dit forsikringsselskab for at høre, om du kan få refusion for din udgift til egenbetaling.

Dit blå EU-sygesikringskort dækker ikke, hvis formålet med dit udlandsophold var at modtage behandlingen. I så fald vil din behandling blive betragtet som planlagt. Det gælder uanset, om behandlingen blev givet i det offentlige eller private sundhedsvæsen. Har du udgifter til den type ydelser, skal du derfor ikke sende din ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed. I stedet kan du undersøge, om du kan få tilskud fra din bopælsregion eller kommune til at dække dele af dine udgifter. Bor du i et andet EU- eller EØS-land, skal du som udgangspunkt ansøge i den region eller kommune, du udrejste fra eller nu arbejder i.

Læs mere om refusion for behandling købt i udlandet efter danske tilskudsregler

EU-sygesikringskortet dækker kun ydelser til offentlig behandling. Det vil derfor blive betragtet som udgifter til private ydelser, hvis du har modtaget behandling hos fx en privat læge eller et privathospital, som ikke er en del af landets offentlige sygesikring.

I nogle lande kan offentlige sygehuse tilbyde ydelser ud over den offentlige sygesikring, fx behandling af en bestemt læge eller tillæg for særlig service. Sådanne ydelser dækkes ikke af EU-sygesikringskortet, da det er private ydelser.

Når du sender en ansøgning om refusion til Styrelsen for Patientsikkerhed, vil vi vurdere ansøgningen efter EU-reglerne om refusion af udgifter til nødvendig offentlig behandling, som du normalt vil få dækket med det blå EU-sygesikringskort ved ophold i et EU-land, EØS-land (Norge, Island, Liechtenstein), Schweiz og Storbritannien).

Du ansøger ved at logge på med MitID eller NemID i vores online ansøgningsskema nedenfor. Du skal inden da sørge for at have alle oplysninger og dokumentation klar.

Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes - medmindre det fremgår, at de er frivillige. Får du undervejs behov for at finde flere oplysninger til din ansøgning, gemmes der automatisk en kladde i 30 dage.

Vælger du i din ansøgning også at få vurderet, om du kan få refusion efter de danske tilskudsregler, vil vi bede en region eller kommune om at vurdere din sag, når vi har fået svar fra udlandet. Den endelige afgørelse om refusion udbetales enten efter EU-reglerne eller de danske tilskudsregler – afhængigt af hvilken, der kan tilbagebetales mest muligt af dine udgifter til behandlingen.

 • Dine kontaktoplysninger
 • Hvis du søger for en anden patient:
  - En fuldmagt fra patienten
  - Patientens CPR-nummer, eventuelt udenlandsk personnummer
  - Patientens navn og adresse
  - Beskrivelse af formål med udlandsopholdet og behandlingen m.v.
  - Beskrivelse af den behandling, du søger refusion for, herunder dato for behandlingstidspunktet og sted (land og by).
  - Dokumentation

Hav dokumentation klar til at vedhæfte til din ansøgning.

Du skal altid vedhæfte disse bilag:

 • kopi af alle regninger
 • dokumentation for, at du har betalt regningerne, f.eks. kopi af kvitteringer
 • kopi af eventuelle henvisninger og recepter m.v.
 • dokumentation for dansk sygesikring for den person, der modtog behandling, ved kopi af et eller flere af disse:
  - EU-sygesikringskort, når gyldigt på behandlingstidspunktet
  - Erstatningsattest for EU-sygesikringskortet udstedt af Udbetaling Danmark
  - Særligt sundhedskort

Dokumentationskrav for sygesikring gælder dog ikke, når du bor i Danmark og søger refusion for behandling i et andet nordisk land.

Gem dine originale bilag, indtil du modtager en endelig afgørelse om refusion.

Frankrig

 • Kopi af den franske regning ”Feuille de soins”
 • Patienten skal underskrive regningen

Grækenland

 • Ved medicinkøb skal doseringsetiket, dvs. klistermærker fra medicinpakken, sættes på regningen

Dit blå EU-sygesikringskort er dit bevis for, at du er sygesikret i Danmark. Hvis dit kort er udløbet eller du ikke har haft det i den periode, du søger refusion for, skal du derfor indhente en erstatningsattest for kortet.

Du kan bestille en erstatningsattest hos Udbetaling Danmark, som dokumentation for din sygesikring i den periode, du søger refusion for.

Kontakt Udbetaling Danmark for at få en erstatningsattest

Er du endnu ikke rejst afsted, kan du læse om dine muligheder på denne side:

Glemt det blå kort?

Har du arbejdet under opholdet, skal du indhente dokumentation for din danske sociale sikring i perioden. Dokumentation får du hos Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Kontakt Udbetaling Danmark International Social Sikring  

Hvis du har arbejdet under et ophold og søger om refusion, skal du i din ansøgning om refusion vedhæfte enten:

 • Attest A1 eller
 • Korrespondance med Udbetaling Danmark om, at du var dansk socialt sikret under opholdet

Ved lønnet praktik, au-pair eller lignende skal du vedhæfte:

 • Kopi af afgørelse fra opholdslandet om din social sikring

Læs mere om social sikring ved arbejde i udlandet på borger.dk og find kontaktoplysning til Udbetaling Danmark, International Social Sikring

Du kan give en anden person eller virksomhed fx et forsikringsselskab tilladelse til på dine vegne at søge refusion for udgifter til behandling eller medicin, som du har modtaget under et midlertidigt ophold i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Ønsker du dette, skal du udfylde en fuldmagt til brug for oprettelse af refusionssagen.

En fuldmagt indebærer, at vi i Styrelsen for Patientsikkerhed sender alle sagens breve til den person eller virksomhed i stedet for dig. 

Hent blanket til fuldmagt

Når vi modtager din ansøgning om refusion og de nødvendige bilag, sender vi din sag til det land, hvor du modtog behandling. Det skyldes, at det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgere i behandlingslandet. Derfor er det myndighederne i det land, hvor du er blevet behandlet, der afgør, hvor meget du eventuelt kan få refunderet.

Svartiden varierer fra land til land, og der kan derfor gå længere tid før, at vi får svar fra udlandet og kan udbetale pengene til dig, hvis du har krav på refusion.

Vælger du i din ansøgning også at få vurderet, om du kan få refusion efter de danske tilskudsregler, vil vi - efter vi får svar fra udlandet - sende din sag videre til enten en region eller kommune. Du får udbetalt refusion efter enten EU-reglerne eller de danske tilskudsregler, afhængigt af hvilke regler, der kan tilbagebetale mest muligt af dine udgifter.

Ansøg om refusion

 • Du skal logge på med MitID.
 • Hav alle oplysninger og dokumentation klar.
 • Alle felter skal udfyldes, medmindre det fremgår, at de er frivillige. Får du undervejs behov for at finde flere oplysninger til din ansøgning, gemmes der automatisk en kladde i 30 dage.
 • Du får til sidst mulighed for at printe og gemme en kopi af din ansøgning

Borger: Ansøgning om refusion

Virksomhed: Ansøgning om refusion

Citizen: Apply for reimbursement


Brug for hjælp til ansøgning?

Hvis du ikke kan benytte ansøgningsblanketten, kan du kontakte EU-Sygesikring i Styrelsen for Patientsikkerhed på: 72 26 94 90.